Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques Externes

Codi de l'assignatura: 570434

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Patricia Garcia-duran Huet

Departament: Facultat d'Economia i Empresa

crèdits: 10

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 250

 

Treball tutelat/dirigit

90

Aprenentatge autònom

160

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

 

Competències generals

— Capacitat creativa i emprenedora per analitzar situacions, formular i gestionar projectes i propostes, integrant-hi coneixements i actituds, especialment necessària i rellevant davant dels reptes de la internacionalització.

— Capacitat per assumir reptes professionals i responsabilitats directives en l’àmbit d’institucions i organitzacions públiques i privades que operen en el món global.

— Capacitat per abordar situacions i problemes en àmbits empresarials o institucionals que comporten tensions o dilemes ètics, amb reflexió crítica, aprenentatge de les lliçons de la història i de les implicacions de les decisions a mitjà i a llarg termini, i capacitat per saber explicar i comunicar les alternatives.

 

Competències específiques

— Capacitat per reconèixer i identificar els problemes econòmics i empresarials que es plantegen en els àmbits comercials, financers i tecnològics, així com les seves implicacions en la gestió d’empreses i institucions actives en l’àmbit internacional, i els seus efectes a curt i a llarg termini.

— Capacitat per analitzar les opcions, potencialitats i oportunitats presents en diverses regions de l’economia global i alhora identificar les especificitats de cada tipus de mercat i societat, a fi d’obtenir la millor efectivitat en l’acció, segons la responsabilitat professional.

— Capacitat per buscar i processar informació empírica per resoldre problemes específics i fer propostes concretes en els diferents àmbits de la internacionalització (econòmic, empresarial i juridicopolític).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir experiència en els àmbits laborals i professionals connectats al màster.

— Posar en pràctica els coneixements adquirits en el màster en l’entorn d’institucions o empreses.

— Prendre decisions en entorns complexos i incerts.

— Aprendre a treballar en equips amb criteris professionals, i a negociar i interactuar amb altres persones i maneres de veure els temes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Contingut de les pràctiques

*  Els continguts són els propis de les institucions i empreses en què es desenvolupen les pràctiques; cadascuna proporciona, en el seu àmbit respectiu, oportunitats per aplicar i desenvolupar les temàtiques treballades en el màster. Les pràctiques externes també han de facilitar la inserció laboral i professional de l’estudiant.

Les activitats de les pràctiques estan orientades a garantir i contrastar els coneixements, capacitats i habilitats adquirits durant els semestres anteriors del màster, en l’aplicació a situacions pràctiques.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

S’adequa a les especificitats de l’empresa o institució en què es desenvolupen les pràctiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

A partir de:

a) Informe de la persona responsable a l’empresa o institució sobre el desenvolupament de les pràctiques de l’estudiant: qualitat en les tasques assignades, procés d’aprenentatge, aptituds i actituds mostrades, plasmació de coneixements, iniciativa emprenedora, treball en equip, resolució de problemes, capacitat d’exposició i formulació d’alternatives o opcions, criteris de decisió, etc.

b) Autoinforme de l’estudiant sobre els avenços en el procés d’aprenentatge, connexió amb les temàtiques del màster, translació pràctica de coneixements, aptituds i habilitats, maduresa a través de l’experiència, etc.