Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Conceptualitzaciˇ de la Cultura i el Patrimoni

Codi de l'assignatura: 570581

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Alejandra Montserrat Canals Ossul

Departament: Departament d'Antropologia Social

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

36

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

2

 

-  Seminari

Presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge aut˛nom

35

 

 

Recomanacions

 

 • Les classes i altres activitats dirigides es desenvoluparan en castellà En els treballs, exercicis, consultes... es pot utilitzar indistintament el català o el castellà, com també altres llengües que siguin compreses i acceptades pels destinataris (el professor en el cas del treball individual o el conjunt del grup-classe en el cas de les presentacions de treballs de grup, per exemple). En qualsevol cas, la correcció lingüística és exigible.


Altres recomanacions

 • Tot i que l’assistència a classe només té un valor indicatiu i no compta per a la nota final és molt important no perdre’s cap activitat presencial, tant per poder seguir el curs amb plena coherència, com per evitar buits en la informació, reflexió i anàlisi que després es poden reflectir en els treballs, especialment en el treball individual, amb les conseqüències corresponents.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat a ser originals en el desenvolupament i l’aplicació de idees, sovint en un context de recerca.
 • Ser capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements y judicis.
 • Posseir habilitats d’aprenentatge que els permeti continuar estudiant d’una manera autodirigida i autònoma
 • Comunicar i treballar en equips de caràcter interdisciplinari i també a nivell internacional.
 • Analitzar, sintetitzar i gestionar la informació relativa als àmbits d’estudi de la titulació, desenvolupant l’autonomia suficient per participar en projectes dins del seu àmbit temàtic.
 • Liderar i afrontar amb solvència crítica i autonomia la presa de decisions assumint la responsabilitat del seu propi desenvolupament i professional i la seva especialització.
 • Desenvolupar aportacions originals en el context de la recerca avançada i/o l’aplicació professional.
 • Utilitzar els avenços tecnològics de caràcter informàtic, audiovisual i comunicatiu propis del camps de treball de la titulació.
 • Conèixer l’evolució de les tendències museològiques i de gestió del patrimoni a nivell internacional, nacional i local. Ser capaç d’analitzar les línies fonamentals dels sistemes de gestió del patrimoni.
 • Conèixer i reflexionar sobre els principals aspectes teòrics que intervenen en la conceptualització del patrimoni cultural a partir de les diferents disciplines, les problemàtiques específiques de cada tipus de patrimoni i els models conceptuals del patrimoni
 • Dinamitzar i moderar la participació ciutadana en programes de gestió patrimonial.
 • Aplicar els criteris emprats en la conservació del patrimoni cultural per realitzar intervencions patrimonials.
 • Facilitar una aproximació didàctica als continguts generats al voltant del patrimoni.
 • Mostrar capacitats d’observació, d’anàlisi del comportament de les persones en els contexts socials, organitzacionals, grupals i interpersonals de la gestió del patrimoni amb la finalitat d’avaluar o pronosticar de forma argumentada els seus efectes sobre el producte i consum cultural.
 • Identificar i avaluar les principals institucions públiques i privades relatives al patrimoni cultural a nivell local, estatal i internacional.
 • Elaborar, justificar i desenvolupar projectes museològics i patrimonials d’acord amb les necessitats de públic, de desenvolupament economicosocial i les seves condicionants institucionals i socioeconòmiques, ponderant adequadament la viabilitat social i econòmica de les iniciatives.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Familiaritzar-se amb el concepte de patrimoni cultural en tota la seva complexitat teòrica i en la diversitat dels seus usos socials.

 

 • Conèixer els mecanismes de construcció social bàsics del patrimoni cultural com a sistema simbòlic.

 

 • Saber el com i el perquè de la valoració diferencial dels referents patrimonials, això com els mecanismes d’activació patrimonial.

 

 • Conèixer les diverses figures conceptuals bàsiques d’activació patrimonial i la seva evolució, així com les dinàmiques externes que hi han influït  des de les seves respectives lògiques i interessos (polítics, econòmics, acadèmics...).

 

 • Conèixer la relació que s’estableix entre el patrimoni -com a sistema simbòlic- , "l’herència col·lectiva", la memòria i les construccions identitàries.

 

 • Conèixer les dinàmiques de participació i protagonisme cultural i patrimonial, les seves vessants i els problemes amb què han d’enfrontar-se.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Saber utilitzar i interpretar els conceptes de cultura i patrimoni cultural amb claredat en totes les seves acepcions teòriques i usos socials.

 

 • Saber interpretar i descodificar els processos de patrimonialització, sigui quin sigui el seu abast i naturalesa

 

 • Saber analitzar detalladament el què, el com i perquè de qualsevol activació patrimonial concreta.

 

 • Ser capaç de realitzar, a nivell conceptual i de simulació, una activació patrimonial bàsica, en funció d’un discurs i uns objectius preestablerts, de fer-la funcional com a tal i de explicar i justificar els pasos i opcions aplicades a l’efecte.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Mantenir una actitud oberta i analítica respecte als usos socials dels conceptes de cultura i de patrimoni cultural i utilitzar-los amb rigor i oportunitat contextual.

 

 • Mantenir un distanciament crític i una actitud analítica respecte a les aparents obvietats de les activacions patrimonials en general.

 

 • Mantenir una actitud alerta, crítica i flexible respecte a la realització i manteniment de projectes culturals i patrimonials, procedint amb mètode i rigor per determinar-ne les especificitats.

 

 • Comprendre i analitzar críticament la importància de la cultura i el patrimoniper a la població, les dinàmiques socials i el desenvolupament local, així com la seva variabilitat en el temps i en l’espai i saber actuar segons les necessitats de cada cas.

 

 • Valorar la necessitat i la utilitat de l’aprenenetatge interactiu, el treball de grup i la cooperació, específicament en aquests àmbits.

 

 

Blocs temÓtics

 

N˙m..

TÝtol

1

Sobre el concepte de patrimoni cultural

*  1.-  Història i evolució del concepte.

2.- Tipus de patrimoni (local/localitzat; material/immaterial; arqueològic, etnològic, industrial, etc.)

3.-  Relació del patrimoni cultural amb els conceptes de cultura, identitat i memòria.

4.-  Teories de la patrimonialització.

2

Institucionalitzaciˇ del patrimoni cultural

*  

1.- El discurs patrimonial autoritzat.

2.- Entitats internacionals: UNESCO i ICOM (definicions de patrimoni i museu).

                  a) Convencions de la UNESCO: el patrimoni mundial i el patrimoni immaterial.

 

3

Usos del patrimoni cultural

*  1.- usos del patrimoni cultural. El patrimoni com un recurs  (econòmic, social i de identitat -nacional i local-)

2.- Dimensió política del patrimoni cultural.

3.- Patrimoni i desenvolupament: El patrimoni com una eina per al desenvolupament.

4. El patrimoni biocultural: patrimoni, identitat i territori. 

5.- Participació i patrimoni: L’aparició de nous actors en el camp patrimonial (museu participatiu, col·lectives patrimonials, etc.). 

4

Noves perspectives, tensions i debats

*  1. Patrimoni i diversitat cultural multiculturalisme i interculturalitat.

2. La critica descolonial.

3. Patrimonis incòmodes

4. Patrimoni i perspectiva de gènere. 

5

Seminari 1: Activaciˇ patrimonial i discurs

*  

L’activació patrimonial/ posada en valor patrimonial: concepte i tipus de activacions (museus, rutes, centres de interpretació...)

6

Seminari 2. Objectes emblemÓtics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es basarà en una triple metodologia.

La primera atorgarà un protagonisme especial a les exposicions teòriques, habitualment amb suport visual i referències bibliogràfiques prèvies, que s’utilitzarà en les primeres sessions de l’assignatura, per tal d’introduir una sèrie de conceptes claus que s’aniran treballant al llarg de l’assignatura. Aquesta metodologia també s’aplicarà a sessions temàtiques que es faran al llarg del l’assignatura.

La segona metodologia consistirà en la realització de seminaris. Els seminaris pretenen desenvolupar una mirada critica per part de l’alumnat en relació amb el patrimoni cultural. 

La tercera metodologia consisteix en la lectura de textos teòrics per part de l’alumnat, que s’utilitzaran a les exposicions teòriques, però també com a base dels seminaris i els treballs.

En tot moment, es preveurà tutories presencials de grup, tutories presencials individuals i de tutories virtuals.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

La lectura dels textos teòrics presentats a classe consisteix en una base fonamental i és obligatòria per tal de poder seguir l’assignatura amb èxit. La participació als seminaris és també obligatòria per part de l’alumnat matriculat.

La avaluació es basarà en la realització de dos treballs, a més a més dels treballs pràctics (grupals i individuals) realitzats a l’aula. 

Avaluació general: evidències


 1. 40 %: Treball individual.
 2. 40 %: Treball de grup, igual per a tots els membres del grup.
 3. 20%: Treballs pràctics (nota individual)

 

Avaluaciˇ ˙nica

Els alumnes que no puguin complir els requisits de l’avaluació continuada tindran dret a una avaluació única. Per acollir-se a l’avaluació única cal sol·licitar-ho per escrit a la professora. L’avaluació única constarà d’un treball individual similar a l’indicat a l’avaluació continuada, que comptarà un 50% de la nota final, i d’un examen escrit sobre el temari exposat en aquest pla docent i en el programa, que comptarà un 50%.

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada. En cas de reavaluació, les evidències a lliurar seran les mateixes que en el cas de l’avaluació única.
 

 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AMES, M (1992). Cannibal Tours and Glass Boxes. The Anthropology of Museums. Vancouver: University of British Columbia Press

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2073726*  Enlla├ž

ANICO, M; PERALTA, E. (eds), 2009,  Heritage and Identity. Engagement and Demission in the Contemporary World, Londres, Routledge  Enlla├ž

BALLART, J. (1997). El patrimonio histórico y arqueológico: valor de uso. Barcelona: Ariel

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1310336*  Enlla├ž

BAUMAN, Z, 2002, La cultura como praxis, Barcelona, Paidós.  Enlla├ž

CLIFFORD, J. (2001). Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna. Barcelona: Gedisa.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1269119*  Enlla├ž

GARCIA CANCLINI, N. (2001). Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Buenos Aires, Paidós.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1911311*  Enlla├ž

GEERTZ, C. (2005). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1490544*  Enlla├ž

KIRSHENBLATT-GIMBLETT, B. (1998). Destination Culture. Tourism, Museums, and Heritage. Berkeley: University of California Press

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1796285*  Enlla├ž

KUPER, A, 2001, Cultura. La versión de los antropólogos, Barcelona, Paidós  Enlla├ž

MARMOL, C, FRIGOLÉ, J, NAROTZKY, S (eds.), 2010, Los lindes del patrimonio, Barcelona, Icaria.  Enlla├ž

NIVON, E, ROSAS; A (coords), 2010, Gestionar el patrimonio en tiempos de globalización, México, Universidad Autónoma Metropolitana  Enlla├ž

PRATS, Ll, 2004, Antropología y patrimonio, Barcelona, Ariel  Enlla├ž

  Primera ediciˇ 1997

QUINTERO, V, 2009, Los sentidos del patrimonio. Alianza y conflictos en la construcción del patrimonio etnológico andaluz, Sevilla, Fundación Blas Infante.  Enlla├ž

SMITH, L. (2006). The uses of heritage. Nueva York: Routledge.

http://cataleg.ub.edu/search*cat/?searchtype=t&searcharg=USES+OF+HERITAGE+&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=  Enlla├ž

ARRIETA, I. (ed.)  (2017)  El género en el patrimonio cultural. Bilbao: Ediciones Universidad del País Vasco

https://addi.ehu.es/handle/10810/26047  Enlla├ž

CapÝtol

SMITH, L. (2008) Heritage, gender and identity. En: Graham, B. & Howard, P. The Ashgate Research Companion to heritage and identity. Farnham: Ashgate Publishing. Pp: 159-178.

Revista

Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Sevilla, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2006, nº 58 (Dossier: Pensando el patrimonio. El concepto de patrimonio cultural en nuestros días)  Enlla├ž

Política y sociedad nº 27, 1998, Madrid, Universidad Complutense (dossier: El patrimonio cultural)  Enlla├ž

  Parcialment disponible en lÝnia

Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia nº 19, 2003, Barcelona, Institut Català d’Antropologia (número monogràfic a cura de V. Stolcke, "A propòsit de la cultura")  Enlla├ž

Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural  Enlla├ž

  Publicaciˇ en lÝnia

Article

HORLTOF, C. (2012) The heritage of heritage. En Heritage & Society, 5:2, Pp. 153-174