Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anālisi d'Institucions Patrimonials

Codi de l'assignatura: 570584

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: ANDREA Granell Querol

Departament: Departament de Didāctica de les Cičncies Socials

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

6

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

44

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

35

 

 

Recomanacions

 

Elaborar un treball individual i un treball en grup.

Recopilar i complementar la informació de les institucions que es visitin per tal d’elaborar els treballs de curs.

Visitar el web de les institucions abans de la visita (recomanable).

Participar activament en les sessions virtuals de presentació de les institucions així com de les visites que es puguin portar a terme.

Complementar les visites programades amb visites a altres institucions, tant de manera presencial com virtual, per poder-les comparar.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


Competències bàsiques
CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat a ser originals en el desenvolupament i l’aplicació de idees, sovint en un context de recerca.
CB7. Ser capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements y judicis.
CB9. Posseir habilitats d’aprenentatge que els permeti continuar estudiant d’una manera autodirigida i autònoma.
Competències genèriques
CG1.Comunicar i treballar en equips de caràcter interdisciplinari i també a nivell internacional.
CG2. Analitzar, sintetitzar i gestionar la informació relativa als àmbits d’estudi de la titulació, desenvolupant l’autonomia suficient per participar en projectes dins del seu àmbit temàtic.
CG4. Liderar i afrontar amb solvència crítica i autonomia la presa de decisions assumint la responsabilitat del seu propi desenvolupament i professional i la seva especialització.
CG5.Desenvolupar aportacions originals en el context de la recerca avançada i/o l’aplicació professional.
CG6. Utilitzar els avenços tecnològics de caràcter informàtic, audiovisual i comunicatiu propis del camps de treball de la titulació. Competències específiques
CE1. Conèixer l’evolució de les tendències museològiques i de gestió del patrimoni a nivell internacional, nacional i local. Ser capaç d’analitzar les línies fonamentals dels sistemes de gestió del patrimoni.
CE2. Conèixer i reflexionar sobre els principals aspectes teòrics que intervenen en la conceptualització del patrimoni cultural a partir de les diferents disciplines, les problemàtiques específiques de cada tipus de patrimoni i els models conceptuals del patrimoni.
CE3.Dinamitzar i moderar la participació ciutadana en programes de gestió patrimonial.
CE4..Aplicar els criteris emprats en la conservació del patrimoni cultural per realitzar intervencions patrimonials.
CE6. Facilitar una aproximació didàctica als continguts generats al voltant del patrimoni.
C11. Mostrar capacitats d’observació, d’anàlisi del comportament de les persones en els contexts socials, organitzacionals, grupals i interpersonals de la gestió del patrimoni amb la finalitat d’avaluar o pronosticar de forma argumentada els seus efectes sobre el producte i consum cultural.
C12. Identificar i avaluar les principals institucions públiques i privades relatives al patrimoni cultural a nivell local, estatal i internacional.
C13. Elaborar, justificar i desenvolupar projectes museològics i patrimonials d’acord amb les necessitats de públic, de desenvolupament economicosocial i les seves condicionants institucionals i socioeconòmiques, ponderant adequadament la viabilitat social i econòmica de les iniciatives.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

En un màster de gestió del patrimoni cultural és de primordial importància que l’alumnat estigui familiaritzat amb diferents tipus d’institucions i les seves dinàmiques de funcionament. L’assignatura que versa sobre l’anàlisi de projectes i d’institucions patrimonials es pretén que tingui un caràcter teòrico-pràctic, essent-ne l’objectiu principal que l’alumnat es situï en els contextos en què després haurà de moure’s.

Els objectius referents a l’aprenentatge de coneixements són els següents:

Conèixer i saber diferenciar diferents tipus d’institucions, públiques o privades, dedicades al patrimoni que tenim a l’abast a través d’un programa de visites conjuntes preparades i analitzades a classe.

Analitzar i conèixer els projectes i les institucions des de l’interior, a través dels processos d’adquisició i de conservació de les col·leccions, dels models de gestió, de l’organització dels recursos i sobretot de les exposicions (de caire permanent o temporal), així com de les activitats de difusió.

Conèixer la relació de la institució amb el territori i la seva mútua interacció.

 

Referits a habilitats, destreses


Potenciar l’adquisició d’elements de valoració, de crítica i de reflexió, tant de les institucions existents, com del tractament dels diferents tipus de patrimoni.
Saber avaluar les respostes socials a les institucions patrimonials.
Començar a elaborar projectes patrimonials.

 

Referits a actituds, valors i normes

Estimular l’esperit crític i comparatiu, revisar si les institucions vetllen per la sostenibilitat, la perspectiva de gènere, la salud i el benestar i l’educació de qualitat i la recerca en els seus programes establerts.

 

 

Blocs temātics

 

1. .Visites a museus i institucions de la ciutat de Barcelona

*  A partir del coneixement del medi de la pròpia ciutat anirem situant en el mapa alguns dels projectes i institucions interessants d’analitzar, que ens permetin d’anar deduint models i tipologies.
La selecció dels centres patrimonials es realitza atenent diversos criteris. En primer lloc la diversitat de tipologia de museu (museus de ciències, museus d’art, d’arqueologia...), en segon lloc en funció de la seva gestió (pública o privada, consorci, fundació, etc.) i finalment en funció del seu àmbit (local, nacional, comarcal).

1.1. Presentació. El sistema de museus a Catalunya.


1.2. La ciutat de Barcelona i els seus centres patrimonials


1.3. Visita a diversos centres de la ciutat *: El Museu d’Història de Catalunya, El Museu Marítim, el MNAC, el CCCB, el Museu Blau, el Museu Arqueològic, la Fundació Brossa, La Fundació Vila Casas, etc.  

* Els museus visitats solen canviar d’un curs a l’altra i en el moment d’elaborar els plans docents, els calendaris de visites no estan tancats amb els diversos equipaments.

2. Visites i institucions de fora de Barcelona

*  La selecció dels centres patrimonials es realitza atenent diversos criteris. En primer lloc la diversitat de tipologia de museu (museus de ciències, museus d’art, d’arqueologia...), en segon lloc en funció de la seva gestió (pública o privada, consorci, fundació, etc.) i finalment en funció del seu àmbit (local, nacional, comarcal).
2.1. Visita a alguns centres de fora de Barcelona *: el Museu del Ferrocarril, VINSEUM: Museu de les cultures del vi, Museu de Badalona

* Els museus visitats solen canviar d’un curs a l’altra i en el moment d’elaborar els plans docents, els calendaris de visites no estan tancats amb els diversos equipaments.

3. Viatge d’estudis a l’estranger

*  Viatge d’estudis a una ciutat a determinar. Programa de visites i contacte amb les institucions.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es basa en visites preparades i analitzades a l’aula. En les visites s’analitzaran els diferents aspectes organitzatius, museològics, expositius i de difusió de l’entitat. Posteriorment aquests aspectes seran analitzats i debatuts per diferents canals: en alguna sessió presencial d’aula i/o en format virtual. Degut a la COVID 19, aquest curs es preveu amb una certa adaptació. Es combinaran visites i xerrades virtuals amb algunes de presencials quan la situació ho permeti. 

 La selecció d’institucions i projectes patrimonials inclosos en el programa de visites (virtuals i presencials) estan dissenyats seguint els següents criteris:

1. Institucions o centres que mostren maneres diverses de gestionar el patrimoni.
2. Institucions en què es té en consideració la relació amb l’espai, el context social i cultural en els quals s’insereixen.
3. Institucions i projectes que mostren la diversitat de tipologies de patrimoni amb les quals es pot reflexionar i estudiar-ne les particularitats (patrimoni artístic, històric, etnològic, industrial, científic i natural).
 

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Treball individual (45 %): Triar un museu dels que s’han visitat i fer una anàlisi crítica de la institució a través de l’eina DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats). 

Treball en grup (45 %): Fer una comparativa de temes (filosofia, organització, arquitectura, col.lecció, exposicions, educació, comunicació, públics, eines digitals i futur) dels museus visitats en un Excell que es completarà de manera col.laborativa. 

Aportacions individuals (10%): Participació en les sessions. A l’inici i al final de cada visita completar un breu qüestionari on-line (sobre la percepció de la inclusió, sostenibilitat, perspectiva de gènere, salut/benestar i recerca en la institució) i seguir el debat a les xarxes socials (twiter de l’assignatura).

Reevaluació. La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la reavaluació tindrà lloc el mes de març per les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.

En cas de reavaluació, les evidències a lliurar seran les mateixes que en el cas de l’avaluació única.

 

Avaluaciķ única

Treball individual (45 %): Triar un museu dels que s’han visitat i fer una anàlisi crítica de la institució a través de l’eina DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats). 

Reevaluació. La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la reavaluació tindrà lloc el mes de març per les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.

En cas de reavaluació, les evidències a lliurar seran les mateixes que en el cas de l’avaluació única.