Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Museografia

Codi de l'assignatura: 570599

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Nuria Serrat Antoli

Departament: Departament de DidÓctica i Organitzaciˇ Educativa

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Consideracions prŔvies

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents.

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

36

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

2

 

-  Seminari

Presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge aut˛nom

40

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


Competències bàsiques
1. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixement adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous  o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
2. Saber comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes a tot tipus de públics de manera clara i sense ambigüitat.
 
Competències genèriques
1. Analitzar, sintetitzar i gestionar la informació relativa als àmbits d’estudi de la titulació, desenvolupant l’autonomia suficient per participar en projectes dins del seu àmbit temàtic.
2. Utilitzar metodologies i tècniques adaptades al àmbit investigador o professional concret en el que es desenvolupi la seva activitat.
3. Utilitzar els avenços tecnològics de caràcter informàtic, audiovisual i comunicatiu propis del camps de treball de la titulació.
 
Competències específiques
1. Conèixer i reflexionar sobre els principals aspectes teòrics que intervenen en la conceptualització del patrimoni cultural a partir de les diferents disciplines, les problemàtiques específiques de cada tipus de patrimoni i els models conceptuals del patrimoni.
2. Dinamitzar i moderar la participació ciutadana en programes de gestió patrimonial.
3. Aplicar els criteris emprats en la conservació del patrimoni cultural per realitzar intervencions patrimonials.
4. Crear discursos expositius, interrelacionant els continguts amb la seva museografia.
5. Adquirir el domini tècnic-conceptual per dissenyar i realitzar exposicions, museïtzar monuments i intervenir sobre el paisatge utilitzant tècniques expositives emprant instruments i tècniques innovadores.
6. Demostrar habilitats i aplicar estratègies comunicatives per analitzar situacions i comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió del patrimoni.
7. Dissenyar projectes patrimonials atenent a la diversitat sociocultural i a ala gestió estratègica per actuar competentment en la gestió d’entorns diversos, globals i competitius.
 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


1. Conèixer i aprofundir en les principals característiques que defineixen la museografia dins del marc dels museus del segle XXI.
2. Analitzar models i exemples d’intervenció patrimonial des del punt de vista de la museografia.
3. Conèixer i identificar diversitat de recursos museogràfics: objectius, característiques, potencialitats i aplicacions.

 

Referits a habilitats, destreses


4. Adquirir el domini tècnico-conceptual per al disseny i la realització de propostes de presentació patrimonial des de la perspectiva de la museografia.
5. Adquirir i aplicar competències vinculades a la valoració i anàlisi de propostes d’intervenció museogràfica.

 

Referits a actituds, valors i normes


 
7. Incorporar les actituts pròpies d’un professional vinculat a la creació d’exposicions, potenciant l’emprenedoria dins del sector.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Museografia: concepte i Ómbits d’actuaciˇ

*  
Aquest bloc temàtic descriu els límits conceptuals de la museografia, la seva relació amb altres termes vinculats a l’àrea (museologia, comunicació, didàctica, tècniques expositives, etc.) i identifica els principals àmbits d’actuació i les principals àrees professionals en les quals es pot desplegar. Permet fer una primera aproximació al concepte i visualitzar les possibles sortides laborals dins l’àmbit de la museografia (presents i futures).

1.1. Tema 1. La museografia: concepte i límits.

 

1.2.  

La museografia com a instrument per a l’atenció i captació de diferents tipus de públic. 

1.3. Museografia, museologia, recurs museogràfic, tècniques bàsiques d’expografia

1.4. Àmbits de desenvolupament professional vinculades a la museografia

2. Recursos museogrÓfics: concepte, tipologia i caracterÝstiques generals

2.1. Recursos museogràfics textuals

2.2. Recursos museogràfics: les escenografies

2.3. Recursos museogràfics audiovisuals i multimèdia

2.4. Recursos museogràfics interactius

2.5. Recursos museogràfics i virtualitat

3. Disseny i producciˇ de recursos museogrÓfics en el marc dels projectes patrimonials

3.1. De la idea a l’execució de recursos museogràfics

3.2. Elements i criteris per al disseny de recursos museogràfics

3.3. Tasques i professionals en el disseny i desenvolupament de recursos museogràfics

3.4. Planificació i cronograma: temps per al disseny i producció de recursos museogràfics

3.5. Proveïdors, pressupostos i equipaments. Elements econòmics dels recursos museogràfics

4. Recursos museogrÓfics i projectes patrimonials: com aplicar i intergrar els diferents recursos?

4.1. Integració de recursos museogràfics en el marc d’un projecte patrimonial

4.2. Condicionants a considerar en l’elaboració de projectes museogràfics: espai, circulació, accessos, etc.

4.3. Elaboració de projectes museogràfics: de l’exposició permanent, temporal, itinerant

4.4. Claus per a la presentació i defensa de projectes museogràfics.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es durà a terme en la modalitat presencial. A més del que s’estableix en aquest pla docent, en cas d’incidències o canvis que afectin al calendari i organització de les activitats, s’informarà adequadament de les modificacions pertinents.

Les sessions presencials es dividiran en una part teòrica de presentació dels diferents punts centrals del programa i una part pràctica que permetrà l’anàlisi, el comentari i la discussió en petits grups. Durant aquestes sessions es realitzaran diverses activitats d’aprenentatge per a l’aprofundiment dels continguts (estudis de cas, incidents crítics, tallers, anàlisi i elaboració d’instruments, protocols, calendaris, pressupostos, etc.). En aquest sentit, les sessions pràctiques formaran part intrínseca de l’assignatura. 

També hi haurà sessions d’especialització destinades a aprofundir en alguna de les temàtiques del programa mitjançant seminaris. 

Es desenvoluparan diverses activitats complementàries a decidir conjuntament amb l’alumnat, en funció de l’anàlisi de necessitats realitzada durant els primers dies de classe i sempre en funció de les programacions existents en les institucions culturals.

L’alumnat disposarà de diverses tutories orientades al desenvolupament del projecte de curs, i de les diferents activitats d’aula.

 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada constarà de diverses evidències:

- Activitats individuals i grupals a l’aula, necessàries per al desenvolupament de l’assignatura i del projecte, però sense qualificació.

- Activitat individual. Anàlisi de diferents recursos museogràfics en institucions culturals i museístiques (1 tipologia de recurs). De manera individual, caldrà analitzar els components de diferents recursos museogràfics reals, existents a propostes museogràfiques actuals (40% del total de la qualificació). L’alumnat podrà escollir 2 d’entre els recursos analitzats.

- Activitat grupal. Elaboració, justificació i disseny de diversos recursos museogràfics aplicats a un projecte patrimonial concret (60% del total de la qualificació).

 

Els tres components seran d’obligada execució per tal de poder aprovar l’assignatura.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluació única constarà de les següents evidències:

- Prova escrita: basada en un cas pràctic (50% del total de la qualificació)

- Anàlisi de recursos museogràfics en institucions culturals i museístiques. De manera individual, caldrà analitzar els components de diferents recursos museogràfics reals, existents a propostes museogràfiques actuals. (50% del total de la qualificació)

 

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

 El calendari de la reavaluació  tindrà lloc durant els mesos de març.

En cas de reavaluació, les evidències a lliurar seran les mateixes que en el cas de l’avaluació única.

 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Beck, L.; Cable, T. (2002), Interpretation for the 21st century. Fifteen Guiding principles for interpreting nature and culture.Champaign: Sagamore Publishing.

Exemplar al CCUC.  Enlla├ž

Simon, N. (2010), The Participatory Museum. Santa Cruz: Museum 2.0. 

  Interessant consultar: http://museumtwo.blogspot.com.es/


Exemplar al CCUC  Enlla├ž

Santacana, J.; Serrat, N. (2005), Museografía didáctica. Barcelona: Ariel.  Enlla├ž

  Nova ediciˇ de 2011.

Sachatello, B. (2002), Adult museum programs. Designing meaninful experiencies. London: Altamira Press.


Exemplar al CCUC  Enlla├ž

McRainey, D.Lynn; Russick, J. (ed)(2009), Connecting kids to history with museum exhibitions. Walnut Creek: Left Coast Press.


Exemplar al CCUC  Enlla├ž

Llonch, N.; Santacana, J. (2011), Claves de la museografía didáctica. Lleida: Milenio.  Enlla├ž

Hernàndez Hernàndez, F. (1998), El museo como espacio de comunicación. Gijón: Ediciones Trea.  Enlla├ž

Rico, J.C. (2006), Manual práctico de museología, museografía y técnicas expositivas. Madrid: Sílex.  Enlla├ž

Falk, J.H.; Dierking, L.D. (2012), The Museum Experience Revisited. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.  Enlla├ž

Article

Serrat, N. (2006), “Inter-actividad: el museo como espacio para la participación”, Aula de Innovación Educativa, 148, 7-16.  Enlla├ž