Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Conservació del Patrimoni

Codi de l'assignatura: 570600

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Iris Garcia Urbano

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

36

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

6

 

(Visites pràctiques a un centre de conservació i restauració de patrimoni cultural i a les reserves d'un museu, arxiu o biblioteca.)

 

-  Seminari

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

35

 

 

Recomanacions

 

És important la participació activa a classe. També la recerca i lectura dels materials específics sobre cada una de les temàtiques desenvolupades a l’assignatura i facilitats a través del campus virtual.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETÈNCIES BÀSIQUES:
- Que els estudiants sapiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis(o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
-  Saber comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes a tot tipus de públics de manera clara i sense ambigüitats.
COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
- Analitzar, sistematitzar i gestionar la informació relativa als àmbits d’estudi de la titulació, desenvolupant l’autonomia suficient per participar en projectes dins del seu àmbit temàtic.
- Utilitzar metodologies i tècniques adaptades a l’àmbit investigador o professional concret en el que es desenvolupa la seva activitat.
- Utilitzar els avenços  tecnològics de caràcter informàtic , audiovisual i comunicatiu propis del camp de treball de la titulació.
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
-Conèixer i reflexionar sobre els principals aspectes teòrics que intervenen en la conceptualizació del patrimoni cultural a partir de les diferents disciplines, problemàtiques específiques de cada tipus de patrimoni i els models conceptuals del patrimoni.
- Dinamitzar i moderar la participació ciutadana en programes de gestió patrimonial.
- Aplicar els criteris emprats en la conservació del patrimoni cultural  per realitzar intervencions patrimonials.
-Crear discursos expositius, interrelacionant els continguts amb la seva museografia.
- Adquirir el domini tècnic conceptual per dissenyar i realitzar exposicions, musealitzar monuments i intervenir sobre el paisatge utilitzant tècniques expositives i emprant instruments i tècniques innovadores.
- Demostrar habilitats i aplicar estratègies comunicatives per analitzar situacions i comunicar-se  amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió del patrimoni.
-Dissenyar projectes patrimonials atenent a la diversiat sociocultural i a la gestió estratègica per actuar competentment en la gestió d’entorns diversos, globals i competitus.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements
• Obtenir coneixements crítics dels continguts impartits.
• Reconèixer les diverses tipologies museístiques i identificar-hi les necessitats en conservació i exposició.
• Adquirir i emprar correctament la terminologia específica de la disciplina.
• Aprofundir en l’evolució de la disciplina de la conservació preventiva.
• Adquirir coneixements bàsics de conservació i gestió de la conservació.

Referits a habilitats i destreses
• Aprofundir en els recursos d’Internet per adquirir més coneixements sobre el món de la conservació.
• Conèixer i dominar els recursos que ofereixen els portals dels museus i altres institucions afins a la consersevació com una eina d’estudi i de treball.
• Aprendre a valorar i analitzar els components que conformen la pràctica diaria de la conservació preventiva dins del museu i les institucions patrimonials.
• Ser capaç d’organitzar i planificar activitats vinculades al món de la conservació i restauració.
• Ser capaç d’aplicar la teoria a la pràctica.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Introducció a la conservació i restauració

*  

 • Què és la conservació?
 • Definició dels termes principals
 • Els professionals de la conservació

2

Els materials i els factors de degradació

*  

 • Els materials constituents de les obres
 • Factors de deteriorament

3

La conservació preventiva

*  

 • Introducció a l’estudi del clima
 • Sistemes de mesura, instrumentació i aparells per a la realització de mesures ambientals.
 • La il·luminació i el seu control

4

La documentació de col·leccions

*  

 • Què i com documentar. Objectius de la documentació.
 • Documentació d’objectes patrimonials. Tipus de documentació.
 • El control dels objectes. Problemes i realitats

5

Manipulació, emmagatzematge i transport dels béns mobles

*  

 • Manipulació d’objectes patrimonials, mobles i immobles en diferents contextos.
 • Emmagatzematge i transport de béns mobles. Experiències i condicionants tècnics.

6

La restauració del patrimoni moble

*  

 • Criteris d’intervenció
 • Processos d’intervenció

7

Conservació i restauració del patrimoni immoble.

*  

 • Idiosincràsia de patrimoni arquitectònic.
 • Materials del patrimoni històric: ús, alteració i conservació

8

Riscos i seguretat en la conservació del patrimoni

9

La conservació preventiva i les exposicions

*  

 • Criteris de conservació per l’exposició d’objectes patrimonials
 • Adequació de l’espai expositiu

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


 

• Classes magistrals impartides pel professorat.
• Seminaris impartits per especialistes en determinats aspectes de la matèria.
• Visites a institucions i centres relacionats amb diferents problemàtiques de conservació del patrimoni.

 
 
 
 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada constarà d’un treball individual (60% de la nota) + un treball d’anàlisi en grup (40% de la nota).

 

Avaluació única

L’avaluació única de l’assignatura de Conservació de patrimoni constarà d’un treball individual a pactar amb la professora i a lliurar a la data oficial.

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.El calendari de la reavaluació  tindrà lloc durant els mesos de març per a les assignatures del primer semestre, i de juliol per a les assignatures anuals i de segon semestre. Les evidències seran les mateixes que les que es demanen per a l’avaluació única.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Conservation Concerns. Smithsonian Institution Press, Washington D.C., 1992

Exemplar al CCUC  Enllaç

Care of collections. Routledge taylor & Francis Group, London and New York, 2000


Exemplar al CCUC  Enllaç

Art in transit 1 Studies in the transport transit 2 Handbook for packing and transporting painting. National Gallery of Art, Washinton (International conference), London, 1991.  Enllaç

MICHALSKI, STEFAN, (2004) Care and preservation of collections. In: Running a Museum: A Practical Handbook/ edited by P. Boylan, Paris: International Council of Museums & UNESCO

Conservación preventiva y procedimientos en exposiciones temporales / Fernandez, Charo; Arechavala, Fernando; Muñoz-Campos, Paloma; Tapol, Benoit de / Grupo español del IIC. Madrid, Spain / Fundación Duques de Soria. Soria, Spain , Madrid: GEIIC, 2008 ; 318 p. : ill., tables ; 23 cm. , ISBN 978-84-612-6181-9  Enllaç

Calvo, Ana: Conservación y Restauración. Materiales, técnicas y procedimientos, de la A a
la Z. Cultura artística. Colección dirigida por Joan Sureda/Pons. Ediciones del Serbal,
Barcelona, 1997.  Enllaç

Vademécum del conservador : terminología aplicada a la conservación del patrimonio cultural / Javier Madrona Ortega, Madrid : Tecnos, 2015  Enllaç

 Muñoz Viñas, Salvador "Diccionarios de materiales de restauración" Madrid: Akal, 2014.  Enllaç

Rovira i Pons, Pere "La Conservación preventiva de las pinturas murales in situ y en su exposición" Gijón : Trea, 2014  Enllaç

Pugès i Dorca, Montserrat "La Conservación preventiva durante la exposición de materiales arqueológicos" Somonte-Cenero, Gijón : Trea, cop. 2012  Enllaç

Macarrón Miguel, Ana María "La conservación y la restauración en el siglo XX" Madrid : Tecnos, 2011, 3a ed.  Enllaç

Moyano, Neus "La Climatización e iluminación de la sala durante las exposiciones de obras de arte" Somonte-Cenero, Gijón : Trea, cop. 2011  Enllaç

"Conservation and care of museum collections" Museum of Fine Arts, Boston : MFA publications ; New York : distributed by ARTBOOK/D.A.P. ,cop. 2011  Enllaç

Brandi, Cesare "Teoría de la restauración" Madrid : Alianza, 2002
   Enllaç