Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Exposicions: Concepte i Planificaciˇ

Codi de l'assignatura: 570601

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Teresa Montserrat Sala Garcia

Departament: Departament d'Hist˛ria de l'Art

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

No presencial

 

36

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

No presencial

 

2

 

-  Seminari

Presencial

 

12

 

-  Altres prÓctiques

Presencial

 

0

 

(PrÓctiques de guiˇ d?exposicions)

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge aut˛nom

35

 

 

Recomanacions

 


Donada la idiosincràsia de l’assignatura és important que cada setmana es visiti alguna exposició (temporal, permanent o itinerant), per tal de poder anar adquirint un bagatge que ens permeti analitzar i comparar maneres de mostrar diverses.


Altres recomanacions


Cal aprendre a treballar en equip, que no és el mateix que el treball en grup. Convé entrenar-se en la complexitat del que representa l’experiència de pensar un projecte expositiu.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


Competències bàsiques:
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixement adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous  o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
Saber comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes a tot tipus de públics de manera clara i sense ambigüitat.
Competències genèriques:
Analitzar, sintetitzar i gestionar la informació relativa als àmbits d’estudi de la titulació, desenvolupant l’autonomia suficient per participar en projectes dins del seu àmbit temàtic.
Utilitzar metodologies i tècniques adaptades al àmbit investigador o professional concret en el que es desenvolupi la seva activitat.
Utilitzar els avenços tecnològics de caràcter informàtic, audiovisual i comunicatiu propis del camps de treball de la titulació.
Competències específiques:
Conèixer i reflexionar sobre els principals aspectes teòrics que intervenen en la conceptualització del patrimoni cultural a partir de les diferents disciplines, les problemàtiques específiques de cada tipus de patrimoni i els models conceptuals del patrimoni.
Dinamitzar i moderar la participació ciutadana en programes de gestió patrimonial.
Aplicar els criteris emprats en la conservació del patrimoni cultural per realitzar intervencions patrimonials. Crear discursos expositius, interrelacionant els continguts amb la seva museografia.
Adquirir el domini tècnic-conceptual per dissenyar i realitzar exposicions, museïtzar monuments i intervenir sobre el paisatge utilitzant tècniques expositives emprant instruments i tècniques innovadores.
Demostrar habilitats i aplicar estratègies comunicatives per analitzar situacions i comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió del patrimoni.
Dissenyar projectes patrimonials atenent a la diversitat sociocultural i a ala gestió estratègica per actuar competentment en la gestió d’entorns diversos, globals i competitius.
 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements
Estudiar el dispositiu exposició com a gènere, espai narratiu, de representació i d’experiència.

Referits a habilitats, destreses

Aprendre a llegir exposicions i conèixer els procediments per a la construcció d’un discurs expositiu.

Analitzar diverses maneres d’exposar segons el tipus de mostra.

Referits a actituds, valors i normes

Fomentar l’intercanvi de punts de vista a partir de l’experiència empírica que representa el fet expositiu.

Saber buscar estratègies i recursos per tal de garantir l’atracció, l’atenció i la recepció del missatge dels mediadors amb el públic.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. QŘestions introduct˛ries

*  
Aproximacions teòriques al llenguatge expositiu.
L’espai narratiu, l’espai de representació.

1.1. L’univers expositiu

2. AnÓlisi d’exposicions

*  Observar i estudiar diferents casos ens ajudarà a aguditzar l’esperit crític i veure les maneres d’exposar en diferents contextos

2.1. Elements constitutius del discurs expositiu. Exercici d’anàlisi crítica. 

3. Comissariat

4. De la idea a la mostra

4.1. El guió

4.2. Títol i tema

5. Tipus de mostra

5.1. Conceptualització i disseny preliminar

6. Planificaciˇ i coordinaciˇ

6.1. Desenvolupament

7. Formes de presentaciˇ

7.1. Expografia

7.2. Simbiosi amb el públic

8. Recerca expositiva

8.1. Documentació per a les formes de presentació. La posta en escena.

9. Criteris per al disseny

9.1. El paper del dissenyador

10. La confecciˇ del catÓleg i materials

10.1. Temes d’edició i disseny

11. Inauguraciˇ, manteniment, avaluaciˇ i desmuntatge

*  
Desenvolupament dels preparatius de la inauguració.
Implementació dels programes de seguretat, pedagògic, premsa, difusió, activitats complementàries.
Desmuntatge i retorn de préstecs.
Revisió i avaluació del procés. L’autoinforme.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

A partir de la definició d’un marc teòric sobre el fet expositiu com a espai de sentit, es tracta de fer reflexionar i analitzar el fenomen de les exposicions en el món globalitzat i els reptes que té plantejats. Confrontar veus i mirades amb alguns professionals del sector (coordinació i disseny sobretot) per entre el procés i els criteris aplicables.

A partir de l’anàlisi d’exposicions i el plantejament d’un "taller de guions conceptuals i criteris projectuals" es pretén "aprendre fent" com a eix conductor del curs en base a saber realitzar un pre-projecte i un projecte, així com entendre i comparar casos que ens puguin servir de referents. 

 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura és continuada, a partir de les sessions d’aprenentatge desenvolupades. 

Es demana la realització dos exercicis escrits  de guionatge en forma de pre-projecte i projecte ( 40%)+ una análisi individual d’una exposició que es presentarà per escrit i oral (60%). 

 

 

Avaluaciˇ ˙nica

Reavaluació:
Prova escrita (data a determinar amb el professor, 50 %) amb exercicis expositius (25 % + 25 %)

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la reavaluació tindrà lloc el mes de març per les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.