Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Disseny EstratŔgic de Projectes Patrimonials

Codi de l'assignatura: 570602

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Alejandra Montserrat Canals Ossul

Departament: Departament d'Antropologia Social

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

36

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge aut˛nom

40

 

 

Recomanacions

 

 • Les classes i altres activitats dirigides es desenvoluparan en castellà. En els treballs, exercicis, consultes… es pot utilitzar indistintament el català o el castellà. 


Altres recomanacions

 • Tot i que l’assistència a classe només té un valor indicatiu i no compta per a la nota final, és molt important no perdre’s cap activitat presencial, tant per poder seguir el curs amb plena coherència, com per evitar buits o punts febles, que, en una assignatura tan orientada a la pràctica professional com és aquesta, són molt difícilment reemplaçables.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat a ser originals en el desenvolupament i l’aplicació de idees, sovint en un context de recerca.

 

 • Que els i les estudiants sàpiguen aplicar els coneixement adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous  o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 

 • Ser capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

 • Saber comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes a tot tipus de públics de manera clara i sense ambigüitat.

 

 • Posseir habilitats d’aprenentatge que els permeti continuar estudiant d’una manera autodirigida i autònoma.

 

 • Utilitzar metodologies i tècniques adaptades al àmbit investigador o professional concret en el que es desenvolupi la seva activitat.

 

 • Liderar i afrontar amb solvència crítica i autonomia la presa de decisions assumint la responsabilitat del seu propi desenvolupament i professional i la seva especialització.

 

 • Desenvolupar aportacions originals en el context de la recerca avançada i/o l’aplicació professional.

 

 • Utilitzar els avenços tecnològics de caràcter informàtic, audiovisual i comunicatiu propis del camps de treball de la titulació.

 

 • Conèixer l’evolució de les tendències museològiques i de gestió del patrimoni a nivell internacional, nacional i local. Ser capaç d’analitzar les línies fonamentals dels sistemes de gestió del patrimoni.

 

 • Adquirir el domini tècnic-conceptual per dissenyar i realitzar exposicions, museïtzar monuments i intervenir sobre el paisatge utilitzant tècniques expositives emprant instruments i tècniques innovadores.

 

 • Reconèixer, analitzar i valorar les lògiques econòmiques, jurídiques, polítiques, socials i culturals que intervenen en la planificació i gestió del patrimoni, per proposar i executar intervencions específiques.

 

 • Demostrar habilitats i aplicar estratègies comunicatives per analitzar situacions i comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió del patrimoni.

 

 • Mostrar capacitats d’observació, d’anàlisi del comportament de les persones en els contexts socials, organitzacionals, grupals i interpersonals de la gestió del patrimoni amb la finalitat d’avaluar o pronosticar de forma argumentada els seus efectes sobre el producte i consum cultural.

 

 • Identificar i avaluar les principals institucions públiques i privades relatives al patrimoni cultural a nivell local, estatal i internacional.

 

 • Elaborar, justificar i desenvolupar projectes museològics i patrimonials d’acord amb les necessitats de públic, de desenvolupament economicosocial i les seves condicionants institucionals i socioeconòmiques, ponderant adequadament la viabilitat social i econòmica de les iniciatives.

 

 • Argumentar críticament les conclusions que es deriven de memòries, informes tècnics i/o científics de l’àmbit de la gestió patrimonial, amb la finalitat d’avaluar situacions i/o intervencions de referència.

 

 • Assessorar a l’Administració pública, entitats socials i empreses culturals en temes de gestió patrimonial, valorant la idoneïtat dels projectes museològics.

 

 • Dissenyar projectes patrimonials atenent a la diversitat sociocultural i a ala gestió estratègica per actuar competentment en la gestió d’entorns diversos, globals i competitius.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer l’estructura bàsica dels projectes patrimonials, les seves fases i els diversos nivells d’aprofundiment.

 

 • Conèixer la tipologia bàsica de projectes patrimonials, les constants i les seves diferències.

 

 • Adquirir un coneixement comparat de diversos projectes, executats i no executats, i del seu procés d’elaboració.

 

 • Assimilar les diverses qüestions i problemes que pot plantejar l’elaboració d’un projecte patrimonial.

 

 • Conèixer projectes alternatius, així com, sumàriament, la dinàmica de les empreses especialitzades en l’elaboració i execució de projectes patrimonials.

 

 • Conèixer la bibliografia al respecte i els instruments teòrics i metodològics al seu abast, així com  les diverses bases de dades, fonts legislatives, etc. necessàries per a la correcta elaboració d’un projecte.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Poder reproduir fàcilment i en qualsevol cas l’estructura bàsica dels projectes patrimonials i ordenar correctament els seus diferents aspectes.

 

 • Poder analitzar críticament qualsevol projecte patrimonial  i ser capaç de fer-ne una avaluació.

 

 • Ser capaç de dissenyar i redactar projectes bàsics i executius en l’àmbit del patrimoni.

 

 • Dominar plenament tots els instruments estratègics necessaris per a l’elaboració d’un projecte patrimonial I saber-los utilitzar en cada cas en la seva justa mesura i en funció de la missió i els objectius del projecte.

 

 • Aprendre a dissenyar projectes en equip, optimitzant-ne el rendiment, i a recòrrer als professionals externs indicats en el moment i la mesura precisa.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Mantenir el rigor i la professionalitat per damunt de tot i ser capaç de cercar col·laboracions específiques davant de qüestions concretes que pugui no dominar prou bé.

 

 • Fer, en tot cas, una sòlida anàlisi del context per poder determinar quin tipus de projecte s’ajusta millor a les necessitats o desitjos de la societat de referència.

 

 • Advertir, si és cas, als responsables, de les possibles disfuncions en casos de projectes per encàrrec o procedents de concurs.

 

 • Implementar sempre les estratègies necessàries per garantir la viabilitat del projecte i del seu posterior manteniment per evitar que el projecte esdevingui irrealitzable o insostenible.

 

 • Tenir present, en tot moment, que el patrimoni pertany a la societat i que els projectes patrimonials es fan per servir-la, tant mitjançant la conservació i difusió del mateix patrimoni, com mitjançant altres activitats i la incentivació de la vida social i, si és possible, de l’activitat econòmica.

 

 • Preveure sempre i en la mesura que sigui possible la participació activa i amb protagonisme de la societat civil en el procés d’elaboració, execució i funcionament del projecte-equipament patrimonial.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. El projecte patrimonial

1.1. Plans, programes, projectes, activitats i tasques

1.2. Definició de un  projecte

1.3. Tipus de projectes segons origen (iniciativa pròpia/encarrego/concurs) i naturalesa (creació/ avaluació-innovació/ implantació)

1.4. Estructura bàsica d’un  projecte

1.5. La idea. Com seleccionar el tema del projecte?

1.6. Viabilitat, eficàcia i oportunitat d’un projecte.

2. AnÓlisi del context

2.1. Context territorial. Context sectorial. Context institucional.

2.2. L’anàlisi DAFO. Aplicació del DAFO a la relació del projecte amb els diferents contextos.

2.3. Viabilitat del projecte en funció del context.

2.4. Benchmarking

3. Conceptualitzaciˇ d’un projecte

3.1.  Propòsit, finalitat, missió i objectius

3.2. Actors: anàlisi de stakeholders i beneficiaris del projecte

3.3. Arbre de problemas

3.4. Marc Lògic 

3.5. Programació: activitats i tasques

4. Producciˇ d’un projecte

4.1. Models de gestió i RRHH

4.2. Cronograma

4.3. Gestió econòmica i financera del projecte: pressupost i pla de finançament 

4.4. L’evaluació d’un projecte

5. Tipologies de projecte per al TFM

5.1. projectes professionals

5.2. projectes d’investigació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 • Classes impartides per la professora  amb col·loqui-debat, exemples i aclariments a demanda dels alumnes.
 • Classes puntuals sobre exemples concrets o temes específics impartides per professors convidats amb la presència i col·loqui-debat posterior conduït per la professora.
 • Seminaris de preparació del treball  i de presentació a l’aula de les propostes i dels documents d’intencions individuals..
 • Tutories presencials 
 • Redacció d’un document d’intencions per a l’elaboració del projecte individual de fi de màster, segons un formulari preestablert.
 • Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats estaran indicats o ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

 • La forma habitual d’acreditació de l’aprenentatge és l’avaluació continuada.
 • La nota de l’avaluació continuada s’obtindrà de la ponderació de la nota obtinguda en l’elaboració i presentació del treball personal , que comptarà un 50% de la nota final i de la realització del Document d’Intencions per al projecte individual, que comptarà un 50% de la nota final.
 • Les característiques detallades i terminis de lliurament dels treballs s’especificaran en el programa que estarà disponible al campus virtual des del primer dia del semestre corresponent.

 

Avaluaciˇ ˙nica

 • Els alumnes que no puguin complir els requisits de l’avaluació continuada tindran dret a una avaluació única.
 • Per acollir-se a l’avaluació única cal sol·licitar-ho per escrit a la professora.
 • L’avaluació única constarà de la realització del Document d’Intencions, idèntic al de l’avaluació continuada, que, abans de ser presentat, requerirà l’aprovació de la professora en tutoria individual obligatòria i que comptarà  un 40% de la nota final, i d’un examen escrit que versarà sobre qüestions tècniques imprescindibles per al correcte desenvolupament d’un projecte de gestió patrimonial i comptarà. L’examen compatarà un 60% de la nota final.


 

Reavaluació:
 • La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.El calendari de la reavaluació  tindrà lloc durant el mes de juliol. Les evidències són les mateixes que per a l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BRYSON, J.M., 2004, Strategic planning for public and nonprofit organizations, San Francisco, John Wiley & Sons  Enlla├ž

COLOMBO, A, ROSSELLÓ, D (eds.), 2008, Gestión cultural. Estudios de caso, Barcelona, Ariel  Enlla├ž

Ministerio de Cultura, 2005, Criterios para la elaboración del Plan Museológico, Madrid, Ministerio de Cultura

AccÚs lliure  Enlla├ž

LORD, B, LORD, G.D., 1998, Manual de Gestión de Museos, Barcelona, Ariel.  Enlla├ž

ROSELLÓ, D., Diseño y evaluación de proyectos culturales, Barcelona, Ariel, 2004  Enlla├ž

SANTACANA, J, MARTÍN, C. (coords.), 2010,  Manual de museografía interactiva, Gijón, Trea.  Enlla├ž

SANTACANA, J, SERRAT, N (coords.), 2005, Museografía didáctica, Barcelona, Ariel  Enlla├ž

ANDER-EGG, E. & AGUILAR, M.J. (2003) Como elaborar un proyecto: Guía para diseñar proyectos sociales y culturales. Buenos Aires, Lumen.

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/Xc{u00F3}mo+elaborar+un+proyecto&searchscope=1&SORT=DZ/Xc{u00F3}mo+elaborar+un+proyecto&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=c%C3%B3mo+elaborar+un+proyecto/1%2C16%2C16%2CB/frameset&FF=Xc{u00F3}mo+elaborar+un+proyecto&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C  Enlla├ž

ORTEGÓN, E., PACHECO, J.F. & ROURA,H. (2005) Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas .CEPAL. Santiago.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf  Enlla├ž

ORTEGÓN, E., PACHECO, J.F. & ROURA,H. (2005) Metodología general de identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública. CEPAL. Santiago

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5608/1/S056394_es.pdf  Enlla├ž

DEXTER LORD, G. & MARKET, K. (2007)  The manual of strategical planning for museums. Nueva York y Toronto, Altamira Press.

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/Xthe+manual+of+strategical+planning+for+museus&searchscope=1&SORT=DZ/Xthe+manual+of+strategical+planning+for+museus&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=the+manual+of+strategical+planning+for+museus/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=Xthe+manual+of+strategical+planning+for+museus&searchscope=1&SORT=DZ&18%2C18%2C  Enlla├ž

Article

MARTINELL, A. (2001) Diseño y elaboración de proyectos de cooperación internacional. Madrid, Organización de los Estados Iberoamericanos para la educación, las ciencias y la cultura (OEI)

https://www.oei.es/historico/70cd/martinell.pdf  Enlla├ž