Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Instruments de Gestiˇ del Patrimoni

Codi de l'assignatura: 570603

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Francesc Xavier Hernandez Cardona

Departament: Departament d'Hist˛ria de l'Art

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

36

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge aut˛nom

40

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


CB6. Posseir y comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat a ser originals en el desenvolupament i l’aplicació de idees, sovint en un context de investigació.
CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixement adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous  o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
CB8. Ser capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements y judicis.
CB9.Saber comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes a tot tipus de públics de manera clara i sense ambigüitat. 
CB10. Posseir habilitats d’aprenentatge que els permeti continuar estudiant d’una manera autodirigida i autònoma.
CG3. Utilitzar metodologies i tècniques adaptades al àmbit investigador o professional concret en el que es desenvolupi la seva activitat.
CG4. Liderar i afrontar amb solvència crítica i autonomia la presa de decisions assumint la responsabilitat del seu propi desenvolupament i professional i la seva especialització.
CG5. Desenvolupar aportacions originals en el context de la investigació avançada i/o l’aplicació professional.
CG6. Utilitzar els avanços tecnològics de caràcter informàtic, audiovisual i comunicatiu propis del camps de treball de la titulació.
CE1. Conèixer l’evolució de les tendències museològiques i de gestió del patrimoni a nivell internacional, nacional i local. Ser capaç d’analitzar les línies fonamentals dels sistemes de gestió del patrimoni.
CE7. Adquirir el domini tècnic-conceptual per dissenyar i realitzar exposicions, museïtzar monuments i intervenir sobre el paisatge utilitzant tècniques expositives emprant instruments i tècniques innovadores.
C38. Reconèixer, analitzar i valorar les lògiques econòmiques, jurídiques, polítiques, socials i culturals que intervenen en la planificació i gestió del patrimoni, per proposar i executar intervencions específiques.
CE9. Demostrar habilitats i aplicar estratègies comunicatives per analitzar situacions i comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió del patrimoni.
CE11. Mostrar capacitats d’observació, d’anàlisis del comportament de les persones en els contexts socials, organitzacionals, grupals i interpersonals de la gestió del patrimoni amb la finalitat d’avaluar o pronosticar de forma argumentada els seus efectes sobre el producte i consum cultural.
CE12. Identificar i avaluar les principals institucions públiques i privades relatives al patrimoni cultural a nivell local, estatal i internacional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Coneixement d’exemples pràctics, a partir de tres seminaris amb professors procedents del camp professional, per a la planificació i gestió d’entitats patrimonials

 

Referits a habilitats, destreses


Aprenentatge dels procediments per conèixer la viabilitat de les institucions i la possibilitat d’incidir-dir-hi i planificar-les.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Seminari 1. P˙blics i museus`(Professor convidat: Mikel Asensio)

*  
Estudis de públic. Coneixement de públics. Com considerar el públic en la planificació de museus i en l’organització d’exposicions.

2. Seminari 2. La gestiˇ de les institucions patrimonials (Professor convidat: Jordi Pardo)

*  
Seminari pràctic sobre la gestió de les institucions patrimonials.

3. Seminari 3. Planificaciˇ i gestiˇ d’entitats patrimonials (Professor convidat: Antoni Laporte)

*  
Seminari pràctic sobre procediments de planficació i gestió d’entitats patrimonials i elaboració de projectes patrimonials.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Classes teòrico-pràctiques, amb explicació de projectes i casos pràctics. Exercicis i treballs en grup.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Realització d’un treball per cadascun dels blocs del seminari. 

Els treballs tindran un caràcter pràctic a partir de l’anàlisi de casos concrets. 

 

Avaluaciˇ ˙nica

Realització d’un treball per cadascun dels blocs del seminari. Els treballs tindran un caràcter pràctic a partir de l’anàlisi de casos concrets. Cada treball tindrà una ponderació d’un 25 % fins arribar al 100% de la qualificació final.

Reevaluació:

La normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

En cas de reavaluació, les evidències a lliurar seran les mateixes que en el cas de l’avaluació única.

 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

LORD, B. i LORD, G. D. The Manual of Museum Management. Londres: The Stationery Office, 1997. 
Existeix traducció al castellà a l’editorial Ariel.

Edició en anglès al CCUC  Enlla├ž 
Edició en castellà a la UB  Enlla├ž

AMBROSE, T. Working with Museums. Edinburgh: Scottish Museums Council, 1988.

Enllaç al CCUC  Enlla├ž