Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Patrimoni Natural

Codi de l'assignatura: 570605

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Josep Coma Guitart

Departament: Departament d'Antropologia Social

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

16

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

17.5

Aprenentatge autònom

20

 

 

Recomanacions

 

Si es fa avaluació contínua, cal assistir a les sortides de camp per tal de poder entregar les activitats avaluables.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat a ser originals en el desenvolupament i l’aplicació de idees, sovint en un context de recerca

 


Ser capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

 


Comunicar i treballar en equips de caràcter interdisciplinari i també a nivell internacional

 


Analitzar, sintetitzar i gestionar la informació relativa als àmbits d’estudi de la titulació, desenvolupant l’autonomia suficient per participar en projectes dins del seu àmbit temàtic

 


Liderar i afrontar amb solvència crítica i autonomia la presa de decisions assumint la responsabilitat del seu propi desenvolupament i professional i la seva especialització

 


Desenvolupar aportacions originals en el context de la recerca avançada i/o l’aplicació professional

 


Conèixer l’evolució de les tendències museològiques i de gestió del patrimoni a nivell internacional, nacional i local. Ser capaç d’analitzar les línies fonamentals dels sistemes de gestió del patrimoni

 


Conèixer i reflexionar sobre els principals aspectes teòrics que intervenen en la conceptualització del patrimoni cultural a partir de les diferents disciplines, les problemàtiques específiques de cada tipus de patrimoni i els models conceptuals del patrimoni

 


Crear discursos expositius, interrelacionant els continguts amb la seva museografia

 


Facilitar una aproximació didàctica als continguts generats al voltant del patrimoni

 


Adquirir el domini tècnic-conceptual per dissenyar i realitzar exposicions, museïtzar monuments i intervenir sobre el paisatge utilitzant tècniques expositives emprant instruments i tècniques innovadores

 


Demostrar habilitats i aplicar estratègies comunicatives per analitzar situacions i comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió del patrimoni

 


Mostrar capacitats d’observació, d’anàlisi del comportament de les persones en els contexts socials, organitzacionals, grupals i interpersonals de la gestió del patrimoni amb la finalitat d’avaluar o pronosticar de forma argumentada els seus efectes sobre el producte i consum cultural

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


El curs presenta la problemàtica específica del patrimoni natural i la seva gestió. S’abordaran aspectes relatius a la conceptualització de la natura com a patrimoni i a l’evolució de les diferents modalitats de protecció, amb una especial referència a les figures existents en el nostre context. L’avaluació de les polítiques ambientals permetrà reflexionar sobre els problemes, les amenaces i els reptes de la gestió del patrimoni natural.

 

Referits a habilitats, destreses


Analitzar, sintetitzar i gestionar la informació relativa a l’àmbit del patrimoni natural. Desenvolupar aportacions crítiques i novedoses en el context de l’aplicació professional.

 

Referits a actituds, valors i normes


Adquirir capacitats d’observació i d’anàlisi crítica en l’àmbit del medi ambient, les relacions  socials i el patrimoni cultural. Assolir sensibilitat sobre la degradació ambiental, les desigualtats socials i el potencial aplicat del patrimoni natural en aquest terreny

 

 

Blocs temàtics

 

1. La patrimonialització de la natura

1.1. El patrimoni natural: concepte i història.

1.2. Els espais naturals protegits com a model de patrimonialització.

1.3. La natura patrimonialitzada: evolució, distribució i figures.

2. Administració pública, agents privats i patrimoni natural

2.1. Les escales d’administració i el repartiment de competències a Espanya.

2.2. Els agents privats i la custòdia del territori.

2.3. Agents i conflictes territorials en relació al patrimoni natural.

3. Legislació en matèria ambiental, figures de protecció i avaluació del patrimoni natural

3.1. El marc normatiu internacional, estatal i català del patrimoni natural.

3.2. Les figures de protecció i els espais naturals.

3.3. La protecció de la flora i de la fauna .

3.4. L’avaluació del patrimoni natural. Criteris i mètodes d’avaluació.

4. Instruments de gestió, ordenació i protecció del medi natural a Catalunya

4.1. Els plans territorials i la seva incidència en el patrimoni natural.

4.2. El patrimoni natural i el planejament urbanístic.

4.3. Els plans sobre paisatge.

4.4. Els plans sectorials sobre espais naturals (PEIN i Xarxa Natural 2000).

4.5. Els plans especials de protecció del medi natural i del paisatge i els plans d’usos i gestió.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes teoricopràctiques serviran per abordar els aspectes conceptuals i històrics relacionats amb el patrimoni natural i el seu tractament a través, fonamentalment, de les polítiques d’ordenació, gestió i conservació de la natura.

El curs inclou un parell de sortides de camp (obligatòries per l’alumnat d’avaluació contínua) on es podran analitzar, sobre el terreny i a través d’un cas específic, els principals arguments del curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada de l’assignatura consisteix en:

a) Una memòria individual sobre les sortides de camp (40%).

b) El desenvolupament d’un petit projecte professional sobre patrimonialització de la natura (itinerari, equipament, centre d’interpretació, taller per a un determinat tipus de públic,...)  (60%).

 

Avaluació única

L’avaluació única de l’assignatura consisteix en:

a) Una ressenya individual d’una lectura (10%).

b) Una memòria individual sobre un espai natural protegit (30%) catalogat com a patrimoni mundial UNESCO, d’acord a les indicacions i guió proposat pel professor.

c) El desenvolupament d’un petit projecte professional sobre patrimonialització de la natura (itinerari, equipament, centre d’interpretació, taller per a un determinat tipus de públic,...)  (60%).

 

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la reavaluació tindrà lloc el mes de març per les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.

Les evidències a presentar són les mateixes que en el cas de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ANÍA, Esteban i alt. (coord.) (2004) Parques nacionales de montaña. Madrid, Ministerio de Medio Ambiente.

BELLÉS, Xavier i alt. (1999) Parcs naturals, més enllà dels límits. Barcelona, Generalitat de Catalunya.

BELTRAN, Oriol, PASCUAL, José J.; VACCARO, Ismael (coord.) (2008) Patrimonialización de la naturaleza. El marco social de las políticas ambientales. Donosti, Ankulegi.

BUSQUETS, Jaume; CORTINA, Alberto (coords.) (2009) Gestión del paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje. Barcelona, Ariel.

CLIMENT, Eliseu T. (2010) Conservar. Com actuar a favor dels espais naturals. València, 3 i 4-Institut del Territori.

CORTÉS, José Antonio (2012) Naturalezas en conflicto. Conservación ambiental y enfrentamiento social en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. València, Germania.

CRESPO DE NOGUEIRA, Eduardo (2002) Espacios naturales protegidos y desarrollo duradero: teoría y gestión. Madrid, Ministerio de Medio Ambiente.

DIEGO, Concepción; GARCÍA CODRON, Juan Carlos (2006) Los espacios naturales protegidos. Mataró, Davinci.

EUROPARC (2012) Anuario 2011 del estado de las áreas protegidas en España. Madrid, Fundación Fernando González Bernáldez para los Espacios Naturales.

ESCALERA REYES, Javier (coord.) (2011) Consumir naturaleza. Productos turísticos y espacios protegidos en Andalucía. Sevilla, Aconcagua.

FERNÁNDEZ, Joaquín; PRADAS, Rosa (2000) Historia de los parques nacionales. La administración conservacionista. Madrid, Ministerio de Medio Ambiente.

FOLCH, Ramon (coord.). El territorio como sistema: Conceptos y herramientas de ordenación. Barcelona: Diputació de Barcelona, Xara de Municipis, 2003. 291 p. (Territorio y Gobierno. Visiones; 3) ISBN 847794962X.

GÓMEZ-LIMÓN, Javier (coord.) (2008) Planificar para gestionar los espacios naturales protegidos. Madrid, Fundación Fernando González Bernáldez para los Espacios Naturales.

HÉRITIER, Stéphane; LASLAZ, Lionel (coords.) (2009) Nature et patrimoine. Au service de la gestion durable des territoires. Meudon, Mission Ressources et Compétences Technologiques.

MALLARACH, Josep M. (1999) Criteris i mètodes d’avaluació del patrimoni natural. Barcelona, Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya.

MALLARACH, Josep M. (coord.) (2008) Protegits, de fet o de dret? Primera avaluació del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya. Barcelona, ICHN.

MALLARACH, Josep M. (coord.) (2008) Valores culturales y espirituales de los paisajes protegidos. Sant Joan de les Fonts, UICN, GTZ i Obra Social de Caixa Catalunya.

MALLARACH, Josep M.; COMAS, Eulàlia; De Armas, Alberto (2012) El patrimonio inmaterial: valores culturales y espirituales. Manual para su incorporación en las áreas protegidas. Madrid, Fundación Fernando González Bernáldez para los Espacios Naturales.

MULERO, Alfonso (2002) La protección de espacios naturales en España. Madrid, Mundi-Prensa.

NEL·LO, Oriol (ed.). Aquí, no! Els conflictes territorials a Catalunya. Barcelona: Empúries, 2003. 461 p. (Biblioteca Universal Empúries; 183) ISBN 8475963803.

PASCUAL, José J.; FLORIDO, David (coord.) (2005) ¿Protegiendo los recursos? Áreas protegidas, poblaciones locales y sostenibilidad. Sevilla, FAAEE.

SIMONIC, Peter (ed.) (2006) Ethnography of Protected Areas. Endangered Habitats-Endangered Cultures. Ljubljana, Univerza v Ljubljani.

SOLER, Jordi (2010) La política de protecció d’espais naturals de la Diputació de Barcelona. Barcelona, Diputació de Barcelona.

TILDEN, Freeman (2006) La interpretación de nuestro patrimonio. Sevilla, Asociación para la Interpretación del Patrimonio.

UICN (2005) Beneficios más allá de las fronteras. Actas del V Congreso Mundial de Parques de la UICN. Gland, Suiza, y Cambridge, UICN.

WILD, Robert; McLEOD, Christopher (eds.) (2009) Sitios naturales sagrados. Directrices para administradores de áreas protegidas. Madrid, UICN.

Article

BOADA, Martí i alt. (2000) "El futur dels espais naturals". Medi ambient, tecnologia i cultura, 27.

REALES, Lluís i alt. (2008) "Gestió o conservació de la natura". Medi ambient, tecnologia i cultura, 42.

SANTAMARINA, Beatriz (2009) "De parques y naturalezas. Enunciados, cimientos y dispositivos". Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 64 (1):297-324.

SELMI, Adel; HIRTZEL, Vincent (dir.) (2007) "Gouverner la nature". Cahiers d’Anthropologie Sociale, 3.

WEST,Paige; IGOE, James; BROCKINGTON, Dan (2006) "Parks and Peoples: The Social Impact of Protected Areas". Annual Review of Anthropology, 35:251–277.