Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Patrimoni Immaterial

Codi de l'assignatura: 570609

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Camila Olga Del Mármol Cartañá

Departament: Departament d'Antropologia Social

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

18

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

7

Treball tutelat/dirigit

18.5

Aprenentatge autònom

19

 

 

Recomanacions

 


Assistència obligatòria al 80% de les classes
Coneixement de l’anglès

 

 

Competències que es desenvolupen

 


CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat a ser originals en el desenvolupament i l’aplicació de idees, sovint en un context de recerca.

 


CB7. Ser capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements y judicis.

 


CG1.Comunicar i treballar en equips de caràcter interdisciplinari i també a nivell internacional.

 


CG2. Analitzar, sintetitzar i gestionar la informació relativa als àmbits d’estudi de la titulació, desenvolupant l’autonomia suficient per participar en projectes dins del seu àmbit temàtic.

 


CG4. Liderar i afrontar amb solvència crítica i autonomia la presa de decisions assumint la responsabilitat del seu propi desenvolupament i professional i la seva especialització.

 


CG5.Desenvolupar aportacions originals en el context de la recerca avançada i/o l’aplicació professional.

 


CE1. Conèixer l’evolució de les tendències museològiques i de gestió del patrimoni a nivell internacional, nacional i local. Ser capaç d’analitzar les línies fonamentals dels sistemes de gestió del patrimoni.

 


CE2. Conèixer i reflexionar sobre els principals aspectes teòrics que intervenen en la conceptualització del patrimoni cultural a partir de les diferents disciplines, les problemàtiques específiques de cada tipus de patrimoni i els models conceptuals del patrimoni.

 


CE5. Crear discursos expositius, interrelacionant els continguts amb la seva museografia.

 


CE6. Facilitar una aproximació didàctica als continguts generats al voltant del patrimoni.

 


CE7. Adquirir el domini tècnic-conceptual per dissenyar i realitzar exposicions, museïtzar monuments i intervenir sobre el paisatge utilitzant tècniques expositives emprant instruments i tècniques innovadores.

 


C9. Demostrar habilitats i aplicar estratègies comunicatives per analitzar situacions i comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió del patrimoni.

 


C11. Mostrar capacitats d’observació, d’anàlisi del comportament de les persones en els contexts socials, organitzacionals, grupals i interpersonals de la gestió del patrimoni amb la finalitat d’avaluar o pronosticar de forma argumentada els seus efectes sobre el producte i consum cultural.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


L’objectiu de l’assignatura és apropar als estudiants a l’anàlisi i comprensió del patrimoni cultural immaterial. Es pretén oferir una perspectiva teòrica crítica sobre la gestació i desenvolupament del concepte en diferents contextos, per així reconstruir el camí que ens porta a la identificació i gestió del patrimoni immaterial en l’actualitat. S’analitzaran també diferents casos concrets que permeten reflexionar i oferir eines per la gestió de projectes en relació al patrimoni immaterial. 
Assolir coneixements teòrics en l’àmbit del patrimoni immaterial vinculats a la reflexió al voltant de lectures de textos de diferents procedències disciplinaries
Desenvolupar coneixements teòrics que permetin construir explicacions i interpretacions a l’àmbit del patrimoni immaterial
Saber reconèixer conceptes amb qualitat analítica i incorporar paràmetres metodològics a l’anàlisi del patrimoni immaterial
Desenvolupar els coneixements necessaris per assolir un grau de comprensió del patrimoni immaterial i de la seva gestió
 

 

Referits a habilitats, destreses


Assolir habilitats d’observació i d’anàlisi en la identificació de problemes, models i la seva estructuració metodològica. 
Oferir eines per el desenvolupament de projectes i estratègies de salvaguarda en l’àmbit del patrimoni immaterial
Potenciar la capacitat de reflexió crítica en relació al món del patrimoni cultural
 

 

Referits a actituds, valors i normes


Incentivar la participació activa a classe
Exercitar l’experiència de l’observació i l’anàlisi de casos

 

 

Blocs temàtics

 

1. Cap a la definició del Patrimoni Cultural Immaterial

2. Inconsistencies i paradoxes de la Convenció de Patrimoni Cultural Immaterial

3. Aplicació de la Convenció de la Unesco: inventaris, museus i altres casos

4. El Patrimoni Cultural Immaterial: conflictes i oportunitats

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

Es combinaran sessions teòrico-pràctiques i seminaris, entre les quals destaquem:

- Classes magistrals: classes teòriques on es desenvoluparan diferents aspectes de l’estudi del patrimoni immaterial

- Seminari: desenvolupament d’àmbits de debat i discussió

- Estudi de casos: es presentaran exemples de casos concrets 

- Conferències: es té previst la realització de conferències amb reconeguts especialistes de la matèria

- Visita: visita cultural a museus

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 L’avaluació continuada contempla:

- Elaboració d’un assaig individual (60% de la nota final)

- Presentació a classe de l’assaig individual (40% de la nota final)

 

 

 

 

Avaluació única

Exercicis de l’avaluació única:

-  Examen analític en finalitzar les classes (50% de la nota final)

- Elaboració d’un assaig individual (50% de la nota final)

 

REAVALUACIÓ 

La normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de la reavaluació tindrà lloc durant el mes de març per a les assignatures del primer semestre i del juliol per a les segon semestre.

En cas de reavaluació, les evidències a lliurar seran les mateixes que en el cas de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Smith, Laurajane; Akagawa, Natsuko (eds) (2009) Intangible heritage. Routledge, New York. 

Arizpe, Lourdes (2009) El patrimonio cultural inmaterial de México. Ritos y festividades. Cámara de Diputados LX Legislatura-UNAM/CRIM-Conaculta-Miguel Ángel Porrúa, México. 

Capítol

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara (2006) "World Heritage and Cultural Economics". In Ivan Karp and Corinne Kratz, Lynn Szwaja, and Tomás Ybarra-Frausto with Gustavo Buntinx, Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Ciraj Rassool, (ed.) Museum Frictions: Public Cultures/Global Transformations, Duke University Press, Duke. Pp.: 161-202. 

Article

Kurin, Richard (2004) "Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the 2003 UNESCO Convention: A Critical Appraisal". Museum International, 56(1/2):66-76.

Londres Fonseca, M. C. (2002) "Intangible Cultural Heritage and Museum Exhibitions".  ICOM UK News 63, 8-9.

Monsalve Morales, L. (2008) "Patrimonio cultural inmaterial y su salvaguardia: apuntes sobre su tratamiento en América Latina". Boletín Gestión Cultural, 17. 

http://www.gestioncultural.org/boletin/2008/bgc17-LMonsalve.pdf> [15-02-2011].  Enllaç

Alivizatou, M. (2006) "Museums and Intangible Heritage: The Dynamics of an ‘Unconventional’ Relationship". Papers from the Institute of Archaeology, 17: 47-57.

Kirshenblatt-Gimblett, B. (2004) "Intangible Heritage as Metacultural Production". Museum International, 56(1/2):52-65. 

Kurin, Richard (2004) "Museums and Intangible Heritage: Culture Dead or Alive?". ICOM News, núm. 4.

Mármol, C. del; Roigé, X.; Estrada, F. (2011) “Safeguarding Intangible Cultural Heritage? A critical perspective on the inventory of Intangible Cultural Heritage in Catalonia”. En Lira, S.; Amoêda, R.; Pinheiro, C. (eds) Sharing Cultures 2011. Green Lines Institute, Portugal. Pp: 481-490.  

Santamarina, Beatriz (2011) Desvistiendo lo inmaterial. Viejos ropajes para tiempos ávidos: la (s) disputa(s) por la definición del patrimonio(s). En  Lugares, Tiempos, Memorias. La antropología ibérica en el siglo XXI. Pp. 1409-1419