Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Patrimoni Arquitectònic: Criteris d'Intervenció

Codi de l'assignatura: 570610

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Monica Maspoch Oller

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

36

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

35

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències Bàsiques
CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat a ser originals en el desenvolupament i l’aplicació de idees, sovint en un context de recerca.
CB6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixement adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous  o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
CB8. Saber comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes a tot tipus de públics de manera clara i sense ambigüitat.
CB9. Posseir habilitats d’aprenentatge que els permeti continuar estudiant d’una manera autodirigida i autònoma.
 
Competències Genèriques
CG1.Comunicar i treballar en equips de caràcter interdisciplinari i també a nivell internacional.
CG3,Utilitzar metodologies i tècniques adaptades a l’àmbit investigador o professional concret en el que es desenvolupi la seva activitat.
CG6. Utilitzar els avenços tecnològics de caràcter informàtic, audiovisual i comunicatiu propis del camps de treball de la titulació.
 
Competències Especifiques
CE3.Dinamitzar i moderar la participació ciutadana en programes de gestió patrimonial.
CE4..Aplicar els criteris emprats en la conservació del patrimoni cultural per realitzar intervencions patrimonials.
CE5. Crear discursos expositius, interrelacionant els continguts amb la seva museografia.
CE6. Facilitar una aproximació didàctica als continguts generats al voltant del patrimoni.
CE7. Adquirir el domini tècnic-conceptual per dissenyar i realitzar exposicions, museïtzar monuments i intervenir sobre el paisatge utilitzant tècniques expositives emprant instruments i tècniques innovadores.
CE8. Reconèixer, analitzar i valorar les lògiques econòmiques, jurídiques, polítiques, socials i culturals que intervenen en la planificació i gestió del patrimoni, per proposar i executar intervencions específiques.
C9. Demostrar habilitats i aplicar estratègies comunicatives per analitzar situacions i comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió del patrimoni.
C10. Identificar i avaluar procediments i estratègies per assolir informació, sistematitzar-la, analitzar-la críticament

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Mostrar, de manera comparativa i crítica, les relacions entre el marc legal de protecció del patrimoni arquitectònic i les intervencions i actuacions privades o institucionals en forma de plans urbanístics, reformes, restauracions o enderrocs.
Es donarà especial importància al fet territorial, tot atenent a les diferents lleis de protecció del patrimoni construït amb referents internacionals, estatals i, de manera especial, autonòmics; en concret el cas català.
S’atendrà i es posarà un accent especial al coneixement i especificitats de les característiques constructives històriques i dels projectes arquitectònics, amb l’objectiu d’aconseguir el desenvolupament de criteris objectius, crítics i professionals pel que fa a la protecció i intervenció sobre el patrimoni construït.
 
 

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Punt de partida. Revisió de conceptes: Restauració/Rehabilitació/ Intervenció. Monument versus patrimoni construït.

2

Protecció del patrimoni: legislació i recomanacions internacionals.
Les lleis en acció: aplicació de la legislació en casos reals, àmbit estatal i autonòmic

*  1) Revisió de les lleis actuals en patrimoni arquitectònic

2) Definicions i àmbits de protecció: Aproximació a les legislacions comparades sobre patrimoni arquitectònic

3) Organització, funcions i reptes dels principals organismes internacionals al segle XX: Unesco, ICOM, ICOMOS

4) Recomanacions europees

3

El llenguatge arquitectonic

*  1) El llenguatge arquitectònic territorial i local: definició. El cas de Barcelona com a exemple del seu coneixement.

4

Coneixement i dades per a la intervenció en el patrimoni arquitectònic

*  1) Els estudis previs a la intervenció 

2) Els estudis historicoarquitectònics i la valoració patrimonial.

3) Definició i establiment de criteris per a la protecció i restauració del patrimoni arquitectònic.

5

La restauració arquitectònica

*  1) Revisió de l’evolució històrica del concepte. 

2) Les grans actuacions (Viollet-le-Duc: seguidors i detractors. A Espanya: V. Lampérez A Catalunya: Elies Rogent).

3) La superació dels "Fals Històric". C. Boito; G. Giovannoni (la restauració científica).  .Espanya i Catalunya: Torres Balbás, J. Martorell i J. Puig i Cadafalch. El cas de Barcelona.

4) Altres aportacions teòriques: Alois Riegl

5) Restaurar avui

6

Anàlisi critica de casos recents a Catalunya, i especialment a Barcelona

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes
Dues hores setmanals de classe amb presentació dels temes, projeccions i debats. Exposició de casos concrets.

S’aportaran materials al campus virtual, a consultar abans i després de classe.

 

 

Activitats complementàries

Sortides de camp per treballar casos concrets d’àmbit local 

Tutories individuals a demanda. Presentació dels treballs a classe.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Ressenyes crítiques de les sortides camp i/o d’una de les conferències (20% de la nota final), treball pràctic individual  obligatori sobre un edifici o conjunt arquitectònic (70% de la nota final) amb presentació a classe (10% de la nota final)

 

Avaluació única

Opció especial d’ avaluació única: seguint la normativa vigent l’alumne tindrà dret a aquesta modalitat si ho comunica al professor per escrit abans de la data determinada a l’inici de curs. Per aquesta assignatura aquesta avaluació única consistirà en el lliurament d’un treball final individual basat en el temari. Serà obligatori també concertar una tutoria prèvia amb el professor.

  • La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.El calendari de la reavaluació  tindrà lloc durant els mesos de març per a les assignatures del primer semestre, i de juliol per a les assignatures anuals i de segon semestre. Les evidències seran les mateixes que les que es demanen per a l’avaluació única.

 

 

Altres continguts

 


Es proporcionarà una bibliografia més ampliada al començament de curs. També al inici de curs es concretarà el calendari d’activitats complementàries.
 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CABALLÉ, F.; GONZÁLEZ, R. (2003)

“Documentació del patrimoni arquitectònic i arqueològic”.  Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Núm. 120. Barcelona. pp. 136- 143

CHOAY, F. L’allégorie du patrimoine. París: Seuil, 1992. 

Ed. en castellà, Alegoría del Patrimonio. Barcelona, Gustavo Gili, 2007 (1992 1ª)

FULLANA, M. Diccionari de l’art i dels oficis de la construcció. Ed. Moll. 1995.

GENERALITAT DE CATALUNYA. Legislació sobre patrimoni cultural. Barcelona: Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura, 1995.  

 

GIRALDEZ, P; VENDRELL, M.(Coordinació), El Gòtic Meridional català: cases, esglésies i palaus. Premià de Mar. Barcelona: Ed. Clavell, 2009.

GONZALEZ MORENO-NAVARRO, A. Métode SCCM .La Restauració objectiva. Memòria SPAL 1993-1998

Memòria 1984 / Diputació de Barcelona. Servei de Catalogació i Conservació de Monuments. Història i arquitectura: la recerca històrica en el procés d’intervenció en els monuments. Barcelona : Diputació de Barcelona, 1986.  

RIEGL, A. El culto modern a los monumentos. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2007

Article

GONZÁLEZ, A. (1985) “Por una metodología de la intervención en el patrimonio arquitectónico (el monumento como documento y como objeto arquitectónico)”. En Fragmentos, núm. 6, p. 72 i ss.