Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Didąctica del Patrimoni

Codi de l'assignatura: 570612

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Tania Martinez Gil

Departament: Departament de Didąctica de les Cičncies Socials

crčdits: 5

Programa śnic: S

 

 

REAVALUACIÓ

 

Per la reavaluació de l’assignatura caldrà: 

Realitzar una prova escrita sobre el temari

 

 

Consideracions prčvies

 


El curs es dona en català i la documentació es lliurarà en les llengües originals indistintament. Les intervencions a les sessions es poden fer indistintament en català o castellà, així com els treballs i exercicis escrits. Durant el primer mes, si es creu convenient a criteri del professorat, es pot fer parts de les sessions acadèmiques en castellà.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

36

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autņnom

35

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat a ser originals en el desenvolupament i l’aplicació de idees, sovint en un context de recerca
CB6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixement adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
CB7. Ser capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements y judicis.
CB8. Saber comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes a tot tipus de públics de manera clara i sense ambigüitat.
CB9. Posseir habilitats d’aprenentatge que els permeti continuar estudiant d’una manera autodirigida i autònoma.
CG1.Comunicar i treballar en equips de caràcter interdisciplinari i també a nivell internacional
CG3,Utilitzar metodologies i tècniques adaptades al àmbit investigador o professional concret en el que es desenvolupi la seva activitat
CG6. Utilitzar els avenços tecnològics de caràcter informàtic, audiovisual i comunicatiu propis del camps de treball de la titulació
CE3.Dinamitzar i moderar la participació ciutadana en programes de gestió patrimonial.
CE4..Aplicar els criteris emprats en la conservació del patrimoni cultural per realitzar intervencions patrimonials.
CE5. Crear discursos expositius, interrelacionant els continguts amb la seva museografia.
CE6. Facilitar una aproximació didàctica als continguts generats al voltant del patrimoni.
CE7. Adquirir el domini tècnic-conceptual per dissenyar i realitzar exposicions, museïtzar monuments i intervenir sobre el paisatge utilitzant tècniques expositives emprant instruments i tècniques innovadores.
CE8. Reconèixer, analitzar i valorar les lògiques econòmiques, jurídiques, polítiques, socials i culturals que intervenen en la planificació i gestió del patrimoni, per proposar i executar intervencions específiques.
C9. Demostrar habilitats i aplicar estratègies comunicatives per analitzar situacions i comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió del patrimoni.
C10. Identificar i avaluar procediments i estratègies per assolir informació, sistematitzar-la, analitzar-la críticament amb l’objectiu d’avaluar o planificar intervencions fonamentals en el coneixement previ.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


· Saber fer l’anàlisi dels conceptes fonamentals en didàctica del patrimoni.
· Saber fer la Classificació i anàlisi d’estratègies didàctiques i de difusió a l’entorn del patrimoni.
· Saber fer la sistematització de les bases de la didàctica del patrimoni.
· Identificació dels camps d’intervenció en didàctica i difusió del patrimoni.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Obtenció d’informació sobre didàctica i difusió en qüestions referides a la presentació del patrimoni en repertoris bibliogràfics, informàtics, virtuals i en xarxa.
 • Obtenció d’eines per difondre el patrimoni en el marc del museu i els centres d’interpretació.
 • Planificació de projectes didàctics i de difusió en entorns museològics i museogràfics.
 • Definició i disseny de diferents tipologies de materials didàctics.
 • Elaboració de projectes didàctics bàsics i bases dels projectes executius.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Autoconeixement: identificació de les capacitats pròpies, acceptació dels límits propis, confiança en si mateix, motivació per aprendre a transferir coneixement.
 • Adaptació personal als contextos de transferència (estructura, funcionament, etc.) de l’àmbit humà de l’objecte de recerca.

 

 

Blocs temątics

 

1. La didąctica del patrimoni material immoble i la seva didąctica

1.1. Els espais del patrimoni. L’espai obert i l’espai tancat: dos models didàctics diferents. 

1.2. L’espai arqueològic i la seva gestió didàctica

1.3. L’espai monumental i la seva gestió didàctica

1.4. La ciutat educadora i la seva gestió didàctica

2. El patrimoni material moble i la seva didąctica

2.1. Els objectes del museu i la seva didàctica

2.2. La didàctica de l’objecte artístic

3. El patrimoni cultural immaterial i la seva didąctica

3.1. Problemàtica a l’entorn del patrimoni immaterial

3.2. Emoció, coneixement i memòria: com educar amb l’immaterial

4. Vers el museu inclusiu. Una recerca en didąctica del Patrimoni

4.1. Recerca en didàctica del Patrimoni

4.2. Factors d’exclusió/ inclusió cultural? 

4.3. Adolescents, joves i exclusió cultural

5. Patrimoni i gčnere.

6. La didąctica del Patrimoni i l’embat digital

7. Reflexions finals a l’entorn de la didąctica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Les hores presencials s’impartiran seguint el model didàctic per descobriment induït a base de lliurar a l’alumnat materials que contindran les diverses tasques de cada unitat temàtica. En aquestes activitats presencials es combinaran les exposicions dels esquemes bàsics de treball amb el debat sobre els materials lliurats. També s’hi organitzarà l’esquema epistemològic del contingut i es presentaran sobretot les tasques que després caldrà fer al llarg del curs segons la gestió del temps de cada estudiant.

Les hores de treball dirigit consistiran en tutories personalitzades sobre les tasques dels dossiers i sobre la realització dels petits treballs relacionats amb la recerca en didàctica del patrimoni que s’esmenten en els blocs.

La indicació del total de les hores de feina és indicativa, ja que hi pot haver alumnes que no necessitin tantes hores per fer el treball autònom.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es farà d’acord amb els indicadors següents:

 • a) Treball coordinat en grup (40%)
 • b) Realització d’un treball d’anàlisi crític d’actualitat en la matèria (50%)
 • c) Participació activa i assistència a classes i sortides (10%)
   

 

Avaluació śnica

a) Realització d’ una prova escrita sobre el temari (50%)

b) Lectura i prova oral de la bibliografia proposada (50 %)

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la reavaluació tindrà lloc el mes de març per les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.


 

 

 

 

 

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Coma, Laia & Santacana, Joan (2010). Ciudad educadora y patrimonio. Cookbook of heritage.  Gijón: Trea  EnllaƧ

Gardner, Howard. (2011). La educación de la mente y el conocimiento de las disciplines. Lo que todos los estudiantes deberían comprender. Barcelona:  Ed. Paidós  EnllaƧ

Santacana, Joan & Llonch, Nayra. (2008) Museo local. La cenicienta de la cultura. Gijón: Trea.   EnllaƧ

Llonch, Nayra & Santacana, Joan (2011).  Claves de la museografia didàctica, Lleida: Ed. Milenio  EnllaƧ

Santacana, Joan & Martin, Martín (coord) (2010)Manual de museografia interactiva.  Gijón: Trea.   EnllaƧ

Santacana, Joan & Llonch, Nayra. (2012). Manual de didàctica del objeto en el museo. Gijón: Trea  EnllaƧ

Martínez, Tània & Santacana, Joan (2013).  La cultura museística en tiempos difíciles. Gijón: Trea

Exemplar al CCUC  EnllaƧ

Santacana, Joan & Llonch, Nayra  (coord.) (2015), El patrimonio cultural immaterial y su didáctica. Gijón: Trea  EnllaƧ

Santacana, Joan & López, Victoria (coord) (2015). Educación, tecnología digital y patrimonio cultural. Gijón: Trea

https://www.trea.es/books/educacion-tecnologia-digital-y-patrimonio-cultural-para-una-educacion-inclusiva  EnllaƧ

Santacana, Joan; Asensio, Mikel; López, Victoria & Martínez, Tània (coords.) (2018). La evaluación de las apps en el patrimonio cultural. Gijón: Trea. 

https://www.trea.es/books/la-evaluacion-de-las-apps-en-el-patrimonio-cultural  EnllaƧ

Santacana, Joan & Masriera, Clara. (2012). La arqueología reconstructiva y el factor didáctico. Gijón: Trea

https://www.trea.es/books/la-arqueologia-reconstructiva-y-el-factor-didactico  EnllaƧ

Egea, Alejandro; Arias, Laura & Santacana, Joan (coord.) (2018). Y la arqueología llegó al aula. La cultura material y el método arqueológico para la enseñanza de la historia y el patrimonio. Gijón: Trea.

https://www.trea.es/books/y-la-arqueologia-llego-al-aula-la-cultura-material-y-el-metodo-arqueologico-para-la-ensenanza-de-la-historia-y-el-patrimonio  EnllaƧ

Santacana, Joan & Serrat, Núria (coords) (2005). Museografía didáctica. Barcelona: Ariel.