Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Elements Interactius per a Museus

Codi de l'assignatura: 570613

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Rafel Sospedra Roca

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

24

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

16

 

-  Seminari

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

18

Aprenentatge autònom

20.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 


CB6. Posseir y comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat a ser originals en el desenvolupament i l’aplicació de idees, sovint en un context de investigació.
CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixement adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous  o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
CB9. Saber comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes a tot tipus de públics de manera clara i sense ambigüitat. 
CB10. Posseir habilitats d’aprenentatge que els permeti continuar estudiant d’una manera autodirigida i autònoma.
CG1. Comunicar i treballar en equips de caràcter interdisciplinari i també a nivell internacional.
CG3. Utilitzar metodologies i tècniques adaptades al àmbit investigador o professional concret en el que es desenvolupi la seva activitat.
CG6. Utilitzar els avanços tecnològics de caràcter informàtic, audiovisual i comunicatiu propis del camps de treball de la titulació.
CE3. Dinamitzar i moderar la participació ciutadana en programes de gestió patrimonial.
CE4. Aplicar els criteris emprats en la conservació del patrimoni cultural per realitzar intervencions patrimonials.
CE5. Crear discursos expositius, interrelacionant els continguts amb la seva museografia.
CE6. Facilitar una aproximació didàctica als continguts generats al voltant del patrimoni.
CE7. Adquirir el domini tècnic-conceptual per dissenyar i realitzar exposicions, museïtzar monuments i intervenir sobre el paisatge utilitzant tècniques expositives emprant instruments i tècniques innovadores.
CE8. Reconèixer, analitzar i valorar les lògiques econòmiques, jurídiques, polítiques, socials i culturals que intervenen en la planificació i gestió del patrimoni, per proposar i executar intervencions específiques.
CE9. Demostrar habilitats i aplicar estratègies comunicatives per analitzar situacions i comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió del patrimoni.
CE10. Identificar i avaluar procediments i estratègies per assolir informació, sistematitzar-la, analitzar-la críticament amb l’objectiu d’avaluar o planificar intervencions fonamentals en el coneixement previ.
CE11. Mostrar capacitats d’observació, d’anàlisis del comportament de les persones en els contexts socials, organitzacionals, grupals i interpersonals de la gestió del patrimoni amb la finalitat d’avaluar o pronosticar de forma argumentada els seus efectes sobre el producte i consum cultural.
 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Descobrir les potencialitats de la interactivitat en el camp de la museografia i a entorns vinculats al patrimoni

Plantejar l’existència de diverses formes d’interactivitat

Valorar la importànciade la interactivitat en els museus de nova generació com element classificador de centres

Analitzar els diferents models d’interactivitat i la seva distribució en els museus per a valorar la seva aplicació real
Catalogar els diferents dispositius, per a crear criteris de valoració per a potenciar-los

Sintetitzar, analitzar i reflexionar sobre l’aplicació real dels mòduls interactius en models d’aplicació a través de diferents estratègies i recursos

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Tipus d'interacció

2

Disseny interactiu

3

Interacció i visitants: participació i aprenentatge interactiu

4

Models i formes d'interacció en museus i centres patrimonials

5

Disseny participatiu i cocreació

6

Tecnologia i interacció

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquest curs 2020-2021 l’assignatura es planteja de forma mixta. Les sessions teórico-pràctiques, que fins el moment es portaven a terme a l’aula, es faran online de manera síncrona els dimarts durant una hora i mitja en la qual es relacionarà la teoria amb els estudis de casos i tasques a entregar. També es proposaran dos seminaris presencials amb persones convidades del sector de la interactivitat en museus i espais patrimonials, per tal de conèixer l’experiència de primera mà. L’alumnat serà conduit a un aprenentatge per descobriment, des de l’observació, experimentació i reflexió del propi procés de treball. S’afavorirà el treball autònom i en grup mitjançant les diverses tasques plantejades.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Els alumnes que s’acullin a aquest tipus d’avaluació, per superar l’assignatura, hauran de fer: 


  • 10% Assistència i participació activa a les sessions online síncrones i als seminaris presencials

  • 10% Tasques d’aula

  • 40% Treball individual

  • 40% Treball en grup


 

 

 

Avaluació única

Els alumnes que no puguin complir els requisits de l’avaluació continuada tindran dret a una avaluació única.
Per acollir-se a l’avaluació única cal sol·licitar-ho per escrit a la professora.

L’alumne que s’acull a la modalitat de l’avaluació única, haurà de preveure i concertar tutories online amb la professora, per tal de mantenir-se informats del procés d’aprenentatge

  • Contacte amb la professora (10%)
  • Treball de creació (40%)
  • Treball de reflexió (40%)
  • Treball sobre els seminaris (10%)


Reavaluació:

La normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

En cas de reavaluació, es pactarà en el moment oportú, segons s’hagi de recuperar una part o la totalitat de l’assignatura

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Liam Bannon, Steve Benford, John Bowers y Christian Heath (2005): Diseño híbrido: Creación de experiencias innovadoras en museos. Communications of ACM, Vol. 48, nº 3.

Ciolfi, L. y Bannon, L. (2002): Diseño de exhibiciones interactivas del museo: Mejora la curiosidad de los visitantes a través de artefactos aumentados. En Actas de la Conferencia Europea sobre Ergonomía Cognitiva, Catania, Italia.

Ferris, K., Bannon, L., Ciolfi, L., Gallagher, P., Hall, T. y Lennon, M. (2004): Experiencias de conformación en el Museo Hunt: un estudio de caso de diseño. ACM Designing Interactive Systems Conference, en Boston.

Fraser, M., Stanton, D., Ng, K., Benford, S., O’Malley, C., Bowers, J., Taxén, G., Ferris, K. e Hindmarsh, J. (2004): Ensamblar la historia: lograr experiencias coherentes con diversas tecnologías. ECSCW 04, Finlandia, Kluwer Academic Publishers.

Heath, Christopher y Dirk vom Lehn (2008): Configurar la interactividad: mejorar el compromiso y las nuevas tecnologías en los centros de ciencias y museos». Social Studies of Science 38/1: págs. 63–91.

Christian Heath y Dirk vom Lehn (2010): Interactividad y colaboración: nuevas formas de participación en museos, galerías y centros de ciencia. Museos en la era digital. Londres y Nueva York: Routledge.

Vom Lehn, D., Heath, C. y Hindmarsh, J. (2001): Exhibiendo interacción: Conducta y colaboración en museos y galerías. Symbolic Interaction.

David Rokeby (1998): La construcción de la experiencia: la interfaz como contenido. Ilusión digital: entreteniendo el futuro con alta tecnología. Asociación para la prensa de maquinaria de computación.

Nina Simon (2010): El museo participativo. Santa Cruz: Museo 2.0.

Vuokko Harma (2011): Interaction and Performativity in Digital Art Exhibitions. Nordisk Museologi – 1, S. 98-10