Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Museus i Educació

Codi de l'assignatura: 570614

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Neus Salles Tenas

Departament: Departament de Didąctica de les Cičncies Socials

crčdits: 5

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

36

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autņnom

35

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


Competències bàsiques
CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat a ser originals en el desenvolupament i l’aplicació de idees, sovint en un context de recerca.
CB6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixement adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
CB8. Saber comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes a tot tipus de públics de manera clara i sense ambigüitat.
CB9. Posseir habilitats d’aprenentatge que els permeti continuar estudiant d’una manera autodirigida i autònoma.
 
Competències genèriques
CG1.Comunicar i treballar en equips de caràcter interdisciplinari i també a nivell internacional. 
CG3. Utilitzar metodologies i tècniques adaptades al àmbit investigador o professional concret en el que es desenvolupi la seva activitat. 
CG6. Utilitzar els avenços tecnològics de caràcter informàtic, audiovisual i comunicatiu propis del camps de treball de la titulació.
 
Competències específiques
CE3.Dinamitzar i moderar la participació ciutadana en programes de gestió patrimonial. 
CE4..Aplicar els criteris emprats en la conservació del patrimoni cultural per realitzar intervencions patrimonials. 
CE5. Crear discursos expositius, interrelacionant els continguts amb la seva museografia. 
CE6. Facilitar una aproximació didàctica als continguts generats al voltant del patrimoni. 
CE7. Adquirir el domini tècnicconceptual per dissenyar i realitzar exposicions, museïtzar monuments i intervenir sobre el paisatge utilitzant tècniques expositives emprant instruments i tècniques innovadores. 
CE8. Reconèixer, analitzar i valorar les lògiques econòmiques, jurídiques, polítiques, socials i culturals que intervenen en la planificació i gestió del patrimoni, per proposar i ejecutar intervencions específiques.
C9. Demostrar habilitats i aplicar estratègies comunicatives per analitzar situacions i comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió del patrimoni.
C10. Identificar i avaluar procediments i estratègies per assolir informació, sistematitzar-la, analitzar-la críticament amb l’objectiu d’avaluar o planificar intervencions fonamentals en el coneixement previ.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


 

  • Analitzar els conceptes fonamentals que intervenen en l’educació dins els museus.
  • Aprofundir en els elements, instruments i estratègies que utilitzen els museus per educar.
  • Analitzar les bases psicopedagògiques de l’aprenentatge que es produeix en els museus.

 

Referits a habilitats, destreses

  • Analitzar projectes educatius existents.
  • Planificar i desenvolupar projectes educatius per a museus.
  • Planificar i desenvolupar activitats educatives dirigides a diferents tipus de públic des del museu

 

Referits a actituds, valors i normes

  • Autoconeixement: identificació de les capacitats pròpies, acceptació dels límits propis, confiança en si mateix, motivació per aprendre a transferir coneixement.
  • Adaptació personal als contextos de transferència (estructura, funcionament, etc.) de l’àmbit humà de l’objecte de recerca.

 

 

Blocs temątics

 

1. El museu com a equipament educatiu

*  
Bloc dedicat a analitzar les bases educatives i les diferents metodologies més adequades pel seu ús en els museus i altres institucions patrimonials.

2. Els instruments del museu per educar

*  
Bloc centrat en l’anàlisi i estudi de les diferents tipologies de materials i activitats didàctiques, així com el marc normatiu educatiu que regeix la institució.

3. Educació i museus: quč, qui, com i per quč

*  
El bloc es centra en la reflexió del paper holístic de l’educació en aquestes institucions i s’aprofundeix en tots els elements que les envolten i que afavoreixen el fet educatiu.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les hores teorico-pràctiques  s’impartiran a partir de petites càpsules teòriques, complementades per una metodologia de participació i contribució de l’alumnat, a partir d’activitats, materials i exercicis per cada unitat temàtica.

Les activitats es combinaran amb el seguiment i tutorització per grups, per fer una construcció de l’aprenentatge en la integració dels coneixements de l’assignatura  en els treballs de classe. També es duran a terme seminaris en els qual es fomentarà la interacció i l’exposició d’experiències en el entorn de l’educació als museus. 

Es fomentarà molt la pràctica i les vivències. En aquest sentit, es poden proposar algunes activitats que es plasmin en entorns reals educatius, tals com museus o escoles.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avalua la participació, la implicació i la qualitat del treball desenvolupat, a partir de les següents evidències: 

- Participació activa en les sessions no presencials, tutories i seminaris, el grau d’anàlisi i discussió sobre propostes didàctiques posades a debat (10%).

-Exercici escrit per determinar la capacitat crítica i la realització de propostes educatives (60%).

- Activitats a realitzar a l’aula: reflexions sobre lectures de referència proposades a l’aula, anàlisi de projectes educatius existents, creació d’estratègies educatives adaptades a diferents casuístiques (30%).

 

 

Avaluació śnica

L’alumnat haurà de completar tots els dossiers de treball amb el professorat. 

1) Exercici escrit per determinar la capacitat crítica i la realització de propostes educatives (60%).

2) Dossier de treball sobre reflexió de lectures, anàlisi de projectes educatius existens, creació d’estratègies educatives adaptades a diferents casuístiques (40%).

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la reavaluació tindrà lloc el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.

 

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALONSO IBÁÑEZ, M. El patrimonio histórico. Destino público y valor vultural. Madrid: Civitas, 1992.  EnllaƧ

COMA, L.; SANTACANA, J: Ciudad educadora y patrimonio. Cookbook of heritage. Oviedo: TREA, 2010

COMA, L.; SALLÉS, N: Recursos y materiales didácticos interactivos. A: SANTACANA, J i MARTIN, C. Manual de museografía interactiva. Oviedo: TREA, 2010

GARCÍA BLANCO, Á. Didáctica del Museo. El descubrimiento de los objectos. Madrid: Ediciones de la Torre, 1988.   EnllaƧ

MORGADO, I: Aprender, recordar y olvidar. Claves cerebrales de la memoria y la educación. Barcelona: Ariel, 2014

SALLÉS, N.; FELIU; M.: Didáctica y arqueologia. Un tàndem imprescindible. A: HERNÁNDEZ, FX.; ROJO, M.C.: Museografía didàctica e interpretación de espacios arqueológicos. Oviedo: TREA, 2012

GRUP 13-16: Taller de Historia. Guía del profesor. Madrid : Ediciones de la Torre, 1989.

SANTACANA, J. i HERNÀNDEZ, X. Museografia crítica. Oviedo: TREA, 2006.  

SANTACANA, J. i LLONCH, N. Manual de didàctica del objeto en el museu. Oviedo: TREA, 2012  EnllaƧ

SANTACANA, J i MARTIN, C. Manual de museografía interactiva. Oviedo: TREA, 2010  EnllaƧ

SANTACANA, J. i SERRAT, N. Museografía didáctica. Barcelona: Ariel, 2005.  EnllaƧ