Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Turisme Cultural

Codi de l'assignatura: 570618

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Dolores Sánchez Aguilera

Departament: Departament de Geografia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

36

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 


CB6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixement adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous  o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 


CB7. Ser capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements y judicis.

 


CB8. Saber comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes a tot tipus de públics de manera clara i sense ambigüitat.

 


CG1.Comunicar i treballar en equips de caràcter interdisciplinari i també a nivell internacional.

 


CG2. Analitzar, sintetitzar i gestionar la informació relativa als àmbits d’estudi de la titulació, desenvolupant l’autonomia suficient per participar en projectes dins del seu àmbit temàtic.

 


CG3.Utilitzar metodologies i tècniques adaptades al àmbit investigador o professional concret en el que es desenvolupi la seva activitat.

 


CG4. Liderar i afrontar amb solvència crítica i autonomia la presa de decisions assumint la responsabilitat del seu propi desenvolupament i professional i la seva especialització.

 


CG5.Desenvolupar aportacions originals en el context de la recerca avançada i/o l’aplicació professional.

 


CE3.Dinamitzar i moderar la participació ciutadana en programes de gestió patrimonial.

 


CE9. Demostrar habilitats i aplicar estratègies comunicatives per analitzar situacions i comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió del patrimoni.

 


CE10. Identificar i avaluar procediments i estratègies per assolir informació, sistematitzar-la, analitzar-la críticament amb l’objectiu d’avaluar o planificar intervencions fonamentals en el coneixement previ.

 


CE12. Identificar i avaluar les principals institucions públiques i privades relatives al patrimoni cultural a nivell local, estatal i internacional.

 


 

CE13. Elaborar, justificar i desenvolupar projectes museològics i patrimonials d’acord amb les necessitats de públic, de desenvolupament economicosocial i les seves condicionants institucionals i socioeconòmiques, ponderant adequadament la viabilitat social i econòmica de les iniciatives.

 


CE14. Argumentar críticament les conclusions que es deriven de memòries, informes tècnics i/o científics de l’àmbit de la gestió patrimonial, amb la finalitat d’avaluar situacions i/o intervencions de referència.

 


C15. Assessorar a l’Administració pública, entitats socials i empreses culturals en temes de gestió patrimonial, valorant la idoneïtat dels projectes museològics.

 


C16. Dissenyar projectes patrimonials atenent a la diversitat sociocultural i a ala gestió estratègica per actuar competentment en la gestió d’entorns diversos, globals i competitius.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Coneixement dels aspectes teòrics i sobre tot aplicats a tenir en compte i considerar en el turisme cultural

 

Referits a habilitats, destreses


Capacitat per valorar i realitzar projectes relacionats amb el turisme cultural

 

Referits a actituds, valors i normes


Comprendre i valorar la importància del turisme cultural per a la pràctica professional de la gestió del patrimoni i la cultura

 

 

Blocs temàtics

 

Turisme i turisme cultural: bases conceptuals

*  
En aquest bloc temàtic es presentarà el concepte de turisme cultural en el marc del turisme i l’estat de la qüestió en les polítiques culturals i turístiques a diferents escales, amb especial referència al cas d’Espanya i Catalunya.
 

El turisme: un fenomen d’escala global.

Recursos, productes i segments turístics: noves tendències.

Les polítiques turístiques. De la OMT als ens regionals i locals.

Turisme cultural: concepte i classificació

Del recurs cultural al producte turístic

*  
Aquest bloc temàtic està centrat en la creació de productes de turisme cultural, amb especial referència a l’estructura del mercat del turisme cultural, els agents, així com l’oferta i la demanda actual d’aquest segment de mercat.

La creació de productes de turisme cultural.

L’estructura del mercat del turisme cultural. Els agents del turisme cultural.

La demanda. El perfil dels turistes culturals.

La promoció, la comunicació i la comercialització del turisme cultural.

Recursos i productes de turisme cultural: anàlisi de casos

*  
El tercer bloc es dedicarà a l’anàlisi de casos d’èxit de turisme cultural.

Governança del turisme cultural

Patrimoni mundial i turisme cultural

Destinacions de turisme cultural

Rutes temàtiques (històriques, literàries, gastronòmiques...)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent prevista a l’assignatura té caràcter mixte i contempla:

- Classes magistrals - en modalitat on-line, tant en format sincrònic com asincrònic.

- Estudi de casos

- Realització d’exercicis pràctics

- Treball de camp.

 

Al curs 20/21, es proposa també l’aplicació de la metodologia d’aprenentatge basat en projectes. El desenvolupament de projecteses farà en grups de treball.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada:

 

L’avaluació continuada contempla la participació activa en els debats i l’elaboració de:

a) Un treball de curs centrat en el desenvolupament d’un projecte realitzat en grup (50%)

b) Dos exercicis pràctics (30% en total, 15% cada exercici)

c) Memòria de la sortida de camp  (20%)

 

Avaluació única

Avaluació única: 
 

L’avaluació única contempla:

a) el lliurament de dues resenyes de lectures (30 % en total)

b) un treball de curs que desenvolupa un projecte individual (50%)

c) un assaig escrit sobre conceptes bàsics (20%)

Totes les evidències seran individuals en cas d’avaluació única i/o reavaluació

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de la reavaluació tindrà lloc en les dates fixades per la Facultat.

En cas de reavaluació, les evidències a lliurar son les mateixes que per a l’avaluació única.

 

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Donaire, J.A. (2008): Turisme cultural. Entre l’experiència i el ritual. Bellcaire d’Empordà, Ed. Vitel.la.

OECD (2009): The Impact of Culture on Tourism . Paris: OECD.

Pulido Fernández, J.I. (coord.) (2013): Turismo cultural. Madrid: Ed. Síntesis.

Richards, G., Russo, A.P. And Grossman, M. (2008): Cultural Corridors in South East Europe: Refinement of concept and development of pilot projects, Council of Europe, Strasbourg.

Smith, M.; Richards, G. eds. (2012): The Routledge Handbook of Cultural Tourism. New York, Routledge.

du Cros, H.; McKerchel, B.  eds. (2015): Cultural Tourism. New York: Routledge.

 

Richards, G.; Munstrs, W. (2010): Cultural Tourism Research Methods. Wallinford: CABI.

Legislació

Dictamen del Comité de las Regiones sobre "El turismo cultural en las zonas urbanas y sus consecuencias para el empleo”.

Capítol

Richards, G. (2011) Cultural tourism trends in Europe: a context for the development of Cultural Routes. In:Khovanova-Rubicondo, K. (ed.) Impact of European Cultural Routes on SMEs’ innovation and competitiveness. Strasbourg: Council of Europe Publishing, pp. 21-39.

Article

de la Calle Vaquero, M.; García Hernández, M. (2010). Reflexiones sobre el turismo cultural. La aportación de la cultura en la conformación de flujos turísticos emisores en España y la Comunidad de Madrid. Anales de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid, vol. 30, nº 2, pp. 31-58.

Vidal Casellas, D. (2002): Una mirada al turisme cultural a Espanya. Revista de Girona, nº 212, pp. 62-64.

Anton Clavé, S. (2010): El consum d’experiències i emocions. Perspectives per a la innovació en turisme i oci a Catalunya. Paradigmes, nº 3, pp. 93-100.

Richards, G. (2011) Creativity and tourism: The state of the art. Annals of Tourism Research ,  vol. 3, nº 4, pp. 1225-1253.

Boyra, J; Conde, B; de Solà-Morales, I (2010): El estudio de los itinerarios culturales. Estudios turísticos, nº 183, pp. 105-113.

Russo, A.P. (2002): “The ‘vicious circle’ of tourism  development in heritage cities”,  Annals of Tourism Research, Vol. 29, nº1, January 2002, Pages 165-182.

Zabbini, E. (2012): Cultural Routes and Intangible Heritage. Almatourism. Journal of Tourism, Culture and Territorial Development. vol. 3 nº 5.

Crozat, D. Fournier, S. (2005): De la fête aux loisirs: événement, marchandisation et invention des lieux. Annales de Géographie, nº 643.

Pàgina web

ATLAS - http://www.atlas-euro.org/

ICOMOS: http://www.icomos-ciic.org