Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Prąctiques

Codi de l'assignatura: 570622

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Esther Alsina Galofre

Departament: Departament d'Histņria de l'Art

crčdits: 10

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 250

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

30

 

(Seminari de seguiment de les prąctiques)

Treball tutelat/dirigit

200

(Prąctiques externes en una institució. Entre 300 i 500 hores en funció de les caracterķstiques de l’entitat i de les prąctiques a realitzar, d acord amb la normativa de prąctiques)

Aprenentatge autņnom

20

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Que els i les estudiants apliquin els coneixements adquirits i la seva capacitat per resoldre problemes en entorns nous o pocs coneguts dins de contextos més amplis. 

Que l’alumnat sigui capaç d’integrar coneixement i enfrontar-se a la complexitat per formular judicis a patir d’una informació que essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i étiques vinculades a l’aplicacio del seu coneixement i judici. 

Que els i les estudiants puguin comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara. 

Comunicar i treballar en equips de caràcter interdisciplinar i també a nivell internacional. 

Emprar metodologies i tècniques de treball adaptades a l’àmbit professionalitzador o investigador concret de l’àrea de treball. 

Mostrar capacitat d’observació, anàlisis de comportament de les persones en els contextos socials, d’organitzacions, grupals i interpersonals de la gestió del patrimoni amb el fi d’avaluar o pronosticar de forma argumentada els seus efectes sobre el producte i consum cultural. 

Identificar i avaluar les principals institucions públiques i privades relatives al patrimoni cultural a nivell local, estatal i internacional. 

Facilitar una aproximació didáctica als continguts generats entron al patrimoni. 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Conèixer i integrar-se en equips professionals de caràcter interdisciplinar i també a nivell internacional. 
Desenvolupar aportacions originals en el context de la investigació avançada o l’aplicació professional. 
Conèixer l’evolució de les tendencies museològiques i de gestió del patrimoni a nivell internacional, nacional i local i ser capaç d’analitzar les línies fonamentals dels sistemes de gestió del patrimoni. 
Emprar metodologies i tècniques de treball adaptades a l’àmbit investigador o professional concrec en la que es desenvolupa la seva activitat 
Aprendre a crear discursos expositius, interrelacionats amb els continguts de la seva museografia. 
Adquirir coneixements i domini tècnic conceptual per dissenyar i realitzar exposicions, musealitzar monuments, i intervenir en el paisatge emprant tècniques expositives i tècniques innovadores. 
Aprendre a la pràctica l’aplicació de les tècniques de conservació. 
 

 

 

Blocs temątics

 

Nśm..

Tķtol

1

Tutorització de l’estada en prąctiques

2

Estada en prąctiques en una entitat patrimonial

3

Elaboració d’una memņria en prąctiques sobre la institució

4

Seminari de seguiment de les prąctiques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les Pràctiques es realitzen al llarg del segon curs de Màster i ofereix a l’alumnat la possibilitat de realitzar una formació de caràcter professional en una entitat patrimonial, ja sigui nacional o internacional. 

Els i les estudiants han de seguir una etapa formativa guiats per un tutor o una tutora que es pot emmarcar en institucions de diferent naturalesa, l’eix vertebrador del qual és el Patrimoni: museus, fundacions, galeries, centres, organismes públics, institucions acadèmiques i empreses culturals.

L’objectiu és que l’alumnat efectuï un aprenentatge pràctic, per tal de conèixer el funcionament de la institució o d’una àrea d’aquest centre.

L’actual situació de pandèmia provocada per la Covid-19 requereix adaptar-se a les necessitats i requisits dels centres on s’efectuen les Pràctiques, de tal manera que s’aproven les hores realitzades en format virtual (teletreball).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació d’aquesta assignatura es basa en dos informes - estudiant i institució -. Per tal de superar l’assignatura és necessari que el professor o la professora disposi d’ambdós documents, els quals es detallen a continuació:

- Informe de pràctiques escrit per l’estudiant. 60 % de la nota. 

- Avaluació del tutor o de la tutora de la institució, mitjançant un informe que ha de fer arribar de forma confidencial al professor o a la professora de l’assignatura. 40% de la nota 

Estructura aproximada de la memòria de les Pràctiques que ha d’entregar l’estudiant (entre 8 i 15 planes):

  1. Fitxa - dades de la institució (nom, contacte del tutor o de la tutora, data inici i final de les pràctiques...).
  2. Descripció de la institució (recorregut històric, activitats, objectius, organització, règim jurídic...)
  3. Descripció detallada de les activitats realitzades per part de l’estudiant durant l’estada (motivació, objectius, activitats, cronograma...)
  4. Conclusions (avaluació dels coneixements adquirits, de l’estada en general, del centre, de la relació entre els coneixements teòrics del Màster i els pràctics...)
  5. Fonts i bibliografia 
  6. Annex (fotografies, informacions complementàries...)

 

Avaluació śnica

Ateses les característiques específiques d’aquesta assignatura no es preveu avaluació única ni reavaluació. 

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Pągina web

https://www.ub.edu/portal/web/geografia-historia/masters-universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/5930852/10

  Prąctiques del Mąster en Gestió del Patrimoni Cultural

https://www.ub.edu/portal/web/geografia-historia/masters-universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/5930852/10  EnllaƧ

https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques

  Com elaborar referčncies bibliogrąfiques, segons el CRAI de la Universitat de Barcelona

https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques  EnllaƧ

https://www.ub.edu/portal/web/geografia-historia/practiques-externes1

  Informació sobre les Prąctiques externes de la Facultat de Geografia i Histņria

https://www.ub.edu/portal/web/geografia-historia/practiques-externes1  EnllaƧ

Text electrņnic

https://www.ub.edu/portal/documents/5886217/0/normativa_practiques_2012.pdf/628e36d5-7967-ed2f-61e4-9a957387517b

  NORMATIVA DE PRĄCTIQUES ACADČMIQUES EXTERNES DELS ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Aprovada per la Comissió Acadčmica el 27 d’abril del 2012) (Aprovada pel Consell de Govern el 8 de maig del 2012)

https://www.ub.edu/portal/documents/5886217/0/normativa_practiques_2012.pdf/628e36d5-7967-ed2f-61e4-9a957387517b  EnllaƧ

https://www.ub.edu/portal/documents/5886217/0/protocol_practiques_abril_13.pdf/2abb66d4-fbf7-0ca3-7bbb-45fbe7aee0cc

  FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTŅRIA PRĄCTIQUES EXTERNES CURRICULARS I NO CURRICULARS (Ensenyaments de Grau, Mąster i Doctorat) (Aprovat per Junta de Facultat el 18 d’abril de 2013)

https://www.ub.edu/portal/documents/5886217/0/protocol_practiques_abril_13.pdf/2abb66d4-fbf7-0ca3-7bbb-45fbe7aee0cc  EnllaƧ