Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 570623

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Feliu Torruella

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 20

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 500

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

180

Aprenentatge autònom

300

 

 

Recomanacions

 


Cal matricular el Treball Fi de Màster com a darrera assignatura de l’ensenyament.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETÊNCIES BÀSIQUES
 

CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat a ser originals en el desenvolupament i l’aplicació de idees, sovint en un context de recerca.

 

CB6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixement adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 

CB7. Ser capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements y judicis.

 

CB8. Saber comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes a tot tipus de públics de manera clara i sense ambigüitat.

 

CB9. Posseir habilitats d’aprenentatge que els permeti continuar estudiant d’una manera autodirigida i autònoma.
 

 


 
COMPETÈNCIES GENÈRIQUES
 

CG1.Comunicar i treballar en equips de caràcter interdisciplinari i també a nivell internacional.

 

CG2. Analitzar, sintetitzar i gestionar la informació relativa als àmbits d’estudi de la titulació, desenvolupant l’autonomia suficient per participar en
projectes dins del seu àmbit temàtic.

 

CG3,Utilitzar metodologies i tècniques adaptades al àmbit investigador o professional concret en el que es desenvolupi la seva activitat.

 

CG4. Liderar i afrontar amb solvència crítica i autonomia la presa de decisions assumint la responsabilitat del seu propi desenvolupament i professional i la seva especialització.

 

CG5.Desenvolupar aportacions originals en el context de la recerca avançada i/o l’aplicació professional.

 

CG6. Utilitzar els avenços tecnològics de caràcter informàtic, audiovisual i comunicatiu propis del camps de treball de la titulació.
 

 


 
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
 

CE1. Conèixer l’evolució de les tendències museològiques i de gestió del patrimoni a nivell internacional, nacional local. Ser capaç d’analitzar les línies onamentals dels sistemes de gestió del patrimoni.

 

CE2. Conèixer i reflexionar sobre els principals aspectes teòrics que intervenen en la conceptualització del patrimoni cultural a partir de les diferents disciplines, les problemàtiques específiques de cada tipus de patrimoni i els models conceptuals del patrimoni.

 

CE4..Aplicar els criteris emprats en la conservació del patrimoni cultural per realitzar intervencions patrimonials.

 

CE5. Crear discursos expositius, interrelacionant els continguts amb la seva museografia.

 

CE6. Facilitar una aproximació didàctica als continguts generats al voltant del patrimoni.

 

CE8. Reconèixer, analitzar i valorar les lògiques econòmiques, jurídiques, polítiques, socials i culturals que intervenen en la planificació i gestió del
patrimoni, per proposar i executar intervencions específiques.

 

C9. Demostrar habilitats i aplicar estratègies comunicatives per analitzar situacions i comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió del patrimoni.

 

C11. Mostrar capacitats d’observació, d’anàlisi del comportament de les persones en els contexts socials, organitzacionals, grupals i interpersonals de la gestió del patrimoni amb la finalitat d’avaluar o pronosticar de forma argumentada els seus efectes sobre el producte i consum cultural.

 

C13. Elaborar, justificar i desenvolupar projectes museològics i patrimonials d’acord amb les necessitats de públic, de desenvolupament economicosocial i les seves condicionants institucionals i socioeconòmiques, ponderant adequadament la viabilitat social i econòmica de les iniciatives.

 

C14. Argumentar críticament les conclusions que es deriven de memòries, informes tècnics i/o científics de l’àmbit de la gestió patrimonial, amb la finalitat d’avaluar situacions i/o intervencions de referència.

 

C15. Assessorar a l’Administració pública, entitats socials i empreses culturals en temes de gestió patrimonial, valorant la idoneïtat dels projectes
museològics.

 

C16. Dissenyar projectes patrimonials atenent a la diversitat sociocultural i a la gestió estratègica per actuar competentment en la gestió d’entorns
diversos, globals i competitius.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


L’objectiu d’aquesta assignatura és la realització d’un projecte o treball de recerca en gestió del patrimoni cultural i museologia que permeti constatar la correcta assimilació dels aprenentatges propis del màster.

 

Referits a habilitats, destreses


L’objectiu d’aquesta assignatura és també la realització d’un projecte o treball de recerca en gestió del patrimoni cultural i museologia que permeti constatar, igualment,  la capacitat professional per desenvolupar-se autònomament en aquest àmbit.

 

Referits a actituds, valors i normes


Es contemplen diversos supòsits que permetin tan reafirmar l’orientació específica dels i les alumnes, com satisfer necessitats reals:
a) projecte de gestió patrimonial i/o museologia ex novo, atenenent a una necessitat o millora vinculada a un territori, grup o sector social... o a l’oportunitat d’activació de determinats elements patrimonials, en sentit ampli.
b) projecte de gestió patrimonial i/o museologia a partir de la detecció de mancances o funcionament deficient d’algun aspecte de la gestió patrimonial i/o museologia d’una institució preexistent,  en forma de replantejament global o parcial, segons el cas.
c) projecte de gestió patrimonial i/o museologia orientat a la implementació de millores, serveis o activitats concretes d’una institució patrimonial preexistent, sempre i quan representin una aportació sustantiva i estable.
d) treball de recerca en gestió patrimonial i/o museologia, basat en algun o alguns problemes científics rellevants per a aquestes activitats i desenvolupat mitjançant la metodologia bàsica del mètode científic, amb tots els seus requisits, adaptada a les necessitats específiques de cada cas.
Tots els supòsits esmentats han de fer referència a contextos, institucions, elements patrimonials, problemes de gestió... reals. Així mateix han de comportar necessàriament una fase analítica (sigui del context, de l’estat de la qüestió, etc) i una fase projectiva, en forma de proposta fonamentada i detallada en els primers supòsits i en forma de contrastació d’hipòtesis i conclusions en el darrer.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

General

*  
El temari o aspectes que cal treballar és específic per a cada Treball de Fi de Màster en concret i, per tant, haurà de ser fixat pel tutor/a, conjuntament amb l’alumne/a, en el procés de tutorització i revisió del treball, en cada cas.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El tema i l’orientació del Treball de Fi de Màster serà fixat per cada alumne/a en un document d’intencions que desenvoluparà i presentarà a l’assignatura de Disseny Estratègic de Projectes Patrimonials, mitjançant tutories individuals i grupals amb el professor/a de l’assignatura, que, si s’escau, redreçarà els/les alumnes cap a d’altres professors/es especialitzats en el tema que correspongui. Al final de l’assignatura de Disseny Estratègic de Projectes Patrimonials, els alumnes, a més a més del document d’intencions, que haurà de ser aprovat pel professor/a, formularan una desiderata de tutors/es, que permetrà als tutors/es possibles llegir els documents d’intencions dels i les alumnes que els/les hagin demanat i establir al seu torn les seves preferències. Amb aquesta doble informació es durà a terme l’adjudicació de tutors/es, amb criteris de proporcionalitat, tenint en compte al màxim possible les preferències de docents i discents.

Un cop adjudicats els tutors/es, ja en el marc de l’assignatura de Treball de Fi de Màster, els tutores/es es reuniran amb els i les alumnes els treballs dels i de les quals tutoritzin i determinaran, en funció de les característiques del treball i de les singularitats de cada cas, el cronograma de tutoritzacions i revisions que considerin més adient. En tot cas, els/les alumnes s’hauran d’atenir a aquest cronograma acordat i, en el seu moment, lliurar al tutor/a la versió definitiva del treball amb temps suficient perquè la pugui llegir, corregir si s’escau, i fer les recomanacions que estimi oportunes.

Finalment, amb el vist i plau per escrit del tutor/a, el treball haurà de ser presentat en el format estipulat a la normativa que figurarà al campus virtual, fins a la data límit que, per a cada convocatòria constarà igualment en el campus. I, posteriorment, defensat oralment, davant d’una comissió avaluadora el dia que el coordinador/a de Treball de Fi de Màster, d’acord amb el consell d’estudis, determini.

Es preveu també un seminari d’aprofundiment en els temes del TFM i unes tutories en grup de seguiment dels TFM

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació única


Lliurament del treball escrit en la data determinada segons convocatòria.
Presentació i defensa del treball davant d’una comissió integrada per tres membres.
Ateses les característiques del treball, no es preveu una reavaluació, tanmateix, el i les alumnes podran demanar, cas de no superar l’assignatura, ser reavaluats/des amb el mateix treball per una altra comissió, fixada pel consell d’estudis del màster.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Les fonts de qualsevol mena es definiran d’acord amb el tutor o tutora en funció de l’especificitat de cada Treball de Fi de Màster.