Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: La Immigració i la seva Dimensió Socioeducativa

Codi de l'assignatura: 571251

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Ines Massot Lafon

Departament: Departament de Didàctica i Organització Educativa

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

20

 

-  Seminari

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CG1 - Analizar dinámicas sociales y educativas aplicando modelos teóricos comprensivos, de tal forma que se manifieste un conocimiento profundo de los procesos implícitos y explícitos que se dan en estas dinámicas.

CE7 - Analizar y valorar programas y proyectos de acción social y educativa y formular propuestas y criterios para la mejora de la calidad y la innovación en la acción social y educativa.

CG4 - Formular propuestas para promover acciones institucionales orientadas a facilitar los procesos de inclusión social y educativa para permitir incrementar la cohesión social en un contexto de mayor justicia social.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Objectius de coneixements

-          Conèixer els principals trets característics del fenòmen de la immigració

-          Aproximar-nos al concepte de ciutadania intercultural
Objectius de habilitats i destreses

-          Identificar els mecanismes d’intervenció socioeducativa amb la població immigrada
Objectius de actituds i valors i normes

-          Analitzar experiències i programes d’intervenció comunitària amb població immigrada

-          Analitzar propostes educatives (programes i materials) per fomentar una ciutadania intercultural

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1. Situació de la immigració

*  
1.1 Immigració i multiculturalitat
1.2 Aspectes històrics, econòmics, socials i polítics de les migracions

2. 2. La ciutadania com a procés

*  
2.1.  Des dels models d’integració als components d’una ciutadania intercultural
2.2.  La ciutadania com un procés que es contrueix: La ciutadania com a status i la ciutadania com a pràctica.

3. 3. Respostes educatives

*  
3.1.  Experiències i programes d’intervenció comunitària amb població immigrada
3.2.  Propostes educatives per promoure una ciutadania intercultural

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les sessions sincròniques seràn participatives. Es basa en la reflexió i el diàleg a partir de: classes magistrals, col·loquis, exposicions, treball en petit i/o gran grup, reflexió entorn a experiències pràctiques de l’àmbit socioeducatiu, visionat de pel·lícules, documentals i vídeos, lectures i reflexions, recerca de informació, etc. 

En el tres mòduls es desenvoluparan els continguts teòrics a partir de classes magistrals.

A la històries de les migracions es visionarà una pel·lícula relacionada amb la temàtica.

En cada un dels temes es proposen activitats en petit i gran grup com són: resolució de casos reals i / o hipotètics, anàlisi de programes, dilemes, etc.

La metodologia docent pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

-       Assistència i participació en les sessions: 20%

-       Treballs individuals durant les sessions: 20%

Evidencia 1: Descripció d’una situació de canvi rellevant viscuda amb l’objectiu d’identificar els factors que varen afavorir i/o dificultar l’adaptació a la nova situació.

Evidència 2: Anàlisis d’un cas o recurs d’atenció.

-       Treball individual a escollir entre dos modalitat: 60%

Modalitat a: Història de vida. Es recollirà la historia de vida del procés migratori d’un subjecte amb l’objectiu de poder realitzar un anàlisis del mateix posant en relació l’experiència descrita pel subjecte amb el continguts treballats.

Modalitat b: Assaig. Treball d’aprofundiment sobre un dels temes presentats partint dels conceptes presentats a l’aula i d’alguns dels articles treballats.

La reavaluació s’ajustarà al calendari acadèmic establert pels màsters. Podran sotmetre’s a la reavaluació totes aquelles persones que hagin presentat les evidències per avalu"ar el 40% de la qualificació i que no hagin obtingut un 5 com a mínim.

El lliurament dels treballs individuals es realitzarà com a màxim 15 dies després de finalitzar l’assignatura.

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex)."

 

 

Avaluació única


Per acollir-se a l’avaluació única s’ha de respectar el calendari que marqui la Facultat d’Educació i entregar tota la documentació requerida.
Aquesta modalitat consisteix en diferents treballs individuals i examen que s’han de presentar el dia marcat per a l’avaluació.


 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Benhabib, Seyla. (2000). Diversitat cultural, igualtat democràtica. Valencia: Tandem Edicions.  Enllaç

Delgado, Manuel. (2007). Sociedades movedizas. Pasos hacía una antropología de las calles. Barcelona: Anagrama  Enllaç

Massot, Inés (2003). Jóvenes entre culturas: La construcción de la identidad en contextos multiculturales. Bilbao: Desclée De Brouwer.  Enllaç

Santamaría, Enrique (2001) La incógnita del extraño. Barcelona: Anthropos  Enllaç

Subirats, Joan i Alabaigés, Bernat (coord.). (2006). Educació i comunitat: reflexions a l’entorn de treball dels agents educatius. Barcelona: Finestra Oberta (Fundació Jaume Bofill).  Enllaç

Capítol

Hermosilla, Patricia i Serra, Anna  (2005). La acogida de alumnas y alumnos inmigrantes  en nuestras escuelas: un desafío de hoy y de mañana. Kikirili. Cooperación Educativa. 75-76, 51-56.

PDF  Enllaç

Cabrera, Flor (2002). Hacia una nueva concepción de la ciudadanía en una sociedad multicultural. En Margarita Bartolomé (Ed.). Identidad y Ciudadanía: Un Reto a la Educación Intercultural (pp. 79-104). Madrid: Narcea  Enllaç

Bartolomé, Margarita (2002). Educar para una Ciudadanía Intercultural. En Margarita Bartolomé (Ed.). Identidad y Ciudadanía: Un Reto a la Educación Intercultural (pp. 131-161). Madrid: Narcea.  Enllaç

Article

Folgueiras, Pilar (2007). La evaluación participativa de un programa de formación para una participación activa e intercultural, Revista de Investigación Educativa25 (2), pp. 491-511  Enllaç