Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Diferenciació Tissular en el Desenvolupament Fetal i Neonatal

Codi de l'assignatura: 571281

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marta Giralt Oms

Departament: Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Docència

 

Coordinadors i professors: Francesc Villarroya i Marta Giralt

Altres professors: diversos professors convidats especialistes en el tema i també procedents d’altres centres (Hospital de Sant Joan de Déu, Barcelona; IDIBAPS, Barcelona; UPF, Barcelona; etc.).

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

18

 

-  Teoria

Presencial

 

16

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

17

Aprenentatge autònom

27.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat per estructurar un discurs articulat de manera lògica i racional per discutir qualsevol aspecte científic davant d’una audiència heterogènia.

— Capacitat de pensament crític, lògic i creatiu, i capacitat d’anàlisi i síntesi.

— Capacitat d’interacció i transferència a l’entorn.

— Capacitat de treball en grup i de col·laboració amb altres investigadors.

— Capacitat per llegir i interpretar de manera crítica publicacions científiques relacionades amb el tema, i capacitat per dissenyar, escriure i defensar un projecte de recerca.

 

Competències específiques

— Capacitat per planejar dissenys metodològics adequats per a l’avaluació de la diversitat genètica a partir del coneixement dels processos evolutius generadors d’aquesta diversitat.

— Capacitat per processar i interpretar dades genòmiques procedents de l’anàlisi de l’expressió gènica i la seqüenciació massiva de genomes i, capacitat per familiaritzar-se amb les bases de dades i eines bioinformàtiques per accedir a les anotacions genòmiques disponibles.

— Capacitat per aplicar els coneixements sobre l’origen i la funció de les cèl·lules mare durant la regeneració i reprogramació cel·lular per generar cèl·lules iPS i aplicar-les en medicina regenerativa.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els darrers avenços en el coneixement de les bases moleculars del desenvolupament i la diferenciació cel·lular han permès un grau d’avenç important en el coneixement sobre com es formen, en mamífers, els teixits i òrgans especialitzats en el metabolisme. Així mateix, es coneix actualment que alteracions en aquests processos causats per agents externs (nutrició, tòxics, etc.) tenen importants conseqüències en l’adult. En humans, aquests coneixements tenen implicacions clíniques importants en la salut neonatal i de l’adult, com també proveeixen d’informació substancial per a futurs desenvolupaments en medicina regenerativa. És per aquest motiu que té interès per a la formació de postgrau conèixer aquesta informació, els avenços més recents i les perspectives de recerca en aquest camp.

L’objectiu principal d’aquesta assignatura és proporcionar els coneixements necessaris per entendre les bases moleculars dels processos de diferenciació de cèl·lules i teixits especialitzats en el metabolisme (hepatòcits, miòcits, cèl·lules adiposes, enteròcits, etc.) que es produeixen durant el desenvolupament fetal i neonatal en mamífers. Es fa èmfasi en el desenvolupament humà, com també en els estudis mitjançant models d’animals modificats genèticament (ratolins transgènics, knock-out, etc.).

 

 

Blocs temàtics

 

1. Desenvolupament de teixits d’origen endodèrmic

1.1. Desenvolupament del fetge

— Factors de transcripció implicats en el desenvolupament hepàtic i en les adaptacions metabòliques fetals i neonatals en el fetge
— Models animals d’estudi del control gènic de la diferenciació hepàtica durant el període fetal i neonatal
— Bases moleculars de la regeneració hepàtica

1.2. Desenvolupament del pàncrees

— Factors de transcripció implicats en la diferenciació del pàncrees endocrí. Cèl·lules beta pancreàtiques i malalties associades.
— Mecanismes moleculars implicats en la diferenciació del pàncrees exocrí.

1.3. Desenvolupament del sistema intestinal

— Tipus cel·lulars, organització, funció i diferenciació
— Perfils perinatals de les activitats enzimàtiques del sistema digestiu

2. Desenvolupament muscular durant l’etapa perinatal

2.1. Desenvolupament del múscul esquelètic

— Bases moleculars del procés de miogènesi muscular
— Models cel·lulars i animals de diferenciació miogènica

2.2. Desenvolupament del cor

— Bases moleculars del procés de la miogènesi cardíaca
— Impacte del metabolisme en la funció i diferenciació cardíaca

3. Desenvolupament del teixit adipós en mamífers

3.1. Desenvolupament del teixit adipós blanc

— Bases moleculars de la diferenciació del teixit adipós blanc
— Models cel·lulars i animals de modificació genètica de factors de transcripció implicats en l’adipogènesi
— Implicacions de les alteracions en la diferenciació adipocitària en l’obesitat i les lipodistròfies
— Eines farmacològiques d’actuació sobre la diferenciació adipocitària

3.2. Desenvolupament del teixit adipós marró

— Bases moleculars de la diferenciació del teixit adipós marró
— Teixit adipós marró en humans: diferenciació i funció

4. Bases moleculars de la programació fetal del metabolisme en l’adult

*  — Processos epigenètics implicats
— Implicacions de les alteracions nutricionals i endocrines
— Repercussió en l’etapa adulta

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

Ensenyament presencial

Consta de classes teòriques i seminaris. També inclou conferències impartides per professors convidats especialistes en el tema.

 

Ensenyament no presencial

S’ha de llegir i ampliar la bibliografia recomanada, per assimilar els conceptes impartits a les classes teòriques. Així mateix, s’ha de fer un treball bibliogràfic sobre un article científic complementat amb la utilització de les eines informàtiques de PubMed i OMIM.

 

Tutories

Es poden consultar al professor els dubtes o problemes que es tinguin en relació amb l’assignatura, tant en les hores de consulta establertes com per correu electrònic.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Criteris i procediments d’avaluació

— Prova escrita basada en els conceptes explicats a les classes amb accés a material bibliogràfic (apunts, etc.) durant la prova.

— Treball sobre un article científic relacionat amb algun dels temes tractats a l’assignatura.