Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Avaluaciˇ de Projectes

Codi de l'assignatura: 571303

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Ana Maria Palau Roque

Departament: Facultat de Dret

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

25

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Competències generals
 

— Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (anàlisi, síntesi, iniciativa i treball en equip).

 

Competències específiques

— Coneixement de tècniques, procediments i instruments d’anàlisi de l’acció pública.

— Capacitat d’organitzar dades, teories i mètodes per dur a terme una investigació pròpia o en equip.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer què és l’avaluació i per a què serveix en el marc del cicle de les polítiques públiques.

— Conèixer les diferents modalitats d’avaluació, quan es poden aplicar i què expliquen.

— Identificar les condicions per poder portar a la pràctica l’avaluació en el context de l’Administració pública.

— Identificar les condicions d’avaluabilitat d’una política pública.

— Reconèixer la utilitat de l’avaluació per a la presa de decisions en les polítiques públiques.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber aplicar l’avaluació en el context de les administracions públiques catalanes.

— Saber descriure i analitzar un programa públic.

— Saber plantejar una avaluació.

— Saber encarregar una avaluació.

— Saber aplicar les metodologies idònies per contrastar d’hipòtesis.

— Saber interpretar els resultats d’una avaluació.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Tenir predisposició per a l’aprenentatge, l’autocrítica i la millora continuada.

— Defensar l’exigència tècnica de les avaluacions que s’encarreguin, s’utilitzin o es duguin a terme.

— Contribuir a la millora de les polítiques i programes finançats amb fons públics.

— Treballar en equips multidisciplinaris.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Introducciˇ a l’avaluaciˇ de polÝtiques

*  Cap a una nova governança pública? L’avaluació com a eina de bon govern

2. La teoria del canvi i l’avaluaciˇ

*  Premisses per a l’avaluació segons la teoria del canvi: el model lògic

La teoria del canvi: components bàsics segons el model lògic (activitats, productes, impactes)

Qüestions clau per a l’elaboració de la teoria del canvi

Representacions del model lògic

Tipus d’avaluació segons la teoria del canvi

3. La teoria del canvi i l’avaluaciˇ II

*  Qüestions clau per a l’elaboració de la teoria del canvi

Representacions del model lògic

Tipus d’avaluació segons la teoria del canvi

4. Avaluaciˇ i disseny de necessitats

*  Avaluació del disseny

Avaluació de necessitats

Alguns estudis de cas: aplicabilitat pràctica

5. Avaluaciˇ de la implementaciˇ

*  L’avaluació de la implementació: idees generals

Introducció al «Fidelity Analysis»

6. Avaluaciˇ d’impacte

*  Què és l’avaluació d’impacte?

Mètodes

Reptes de l’avaluació d’impacte

7. Avaluaciˇ econ˛mica

*  Què és l’avaluació econòmica?

Tipus d’avaluació econòmica

Reptes i dificultats

Estudi de cas sobre l’anàlisi cost-benefici

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència d’aquesta assignatura, que combina elements teòrics i pràctics, s’articula al voltant de diferents activitats, com ara les presentacions a càrrec del professorat sobre els conceptes i mètodes propis de l’avaluació, els estudis de cas d’avaluacions dutes a terme, i els casos pràctics en què s’han d’aplicar els continguts presentats a les sessions.

En el cas que les activitats docents de caràcter presencial no es puguin dur a terme com a conseqüència de les recomanacions de les autoritats sanitàries sobre la COVID-19, la docència es durà a terme a través de la metodologia següent:

— Publicació d’apunts, esquemes i materials complementaris a través del Campus Virtual.

— Sessions per videoconferència a través de les eines del Campus Virtual.

— Creació de fòrums específics en el Campus Virtual per a la resolució de dubtes.

   

   

  Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

   

  Avaluació continuada
  L’avaluació continuada consisteix en:

  1. La presentació d’exercicis breus (generalment casos pràctics o assajos) relacionats amb l’assignatura, que es lliuren de manera seqüencial d’acord amb la progressió dels continguts (pes sobre la qualificació final: 75 %)

  2. Una prova final de síntesi (pes sobre la qualificació final: 25 %).

  Per superar l’assignatura s’han d’haver lliurat tots els exercicis proposats pel professor i s’ha de fer la prova de síntesi.

  L’avaluació continuada pressuposa una assistència regular a les sessions i participar-hi activament, fet que també es valora. 

  Les proves escrites en la modalitat d’avaluació continuada es faran de manera presencial. En el cas que això no sigui possible, a causa de les recomanacions de les autoritats sanitàries sobre la COVID-19, es faran en línia.

   

  Avaluaciˇ ˙nica

  L’avaluació única consisteix en un examen final sobre l’avaluació de projectes, amb preguntes que han d’avaluar els coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del curs.

  Reavaluació

  Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que és una prova escrita. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

  Les proves escrites en la modalitat d’avaluació única i reavaluació es faran de manera presencial. En el cas que això no sigui possible, a causa de les recomanacions de les autoritats sanitàries sobre la COVID-19, es faran en línia.

   

   

  Fonts d'informaciˇ bÓsica

  Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

  Llibre

  BALLART, Xavier. ¿Cómo evaluar programas y servicios públicos?: aproximación sistemática y estudios de caso. Madrid : Ministerio para las Administraciones Públicas, 1992.  Enlla├ž

  ROSSI, Peter.H.; LIPSEY, Marc.W; FREEMAN, Howard.E. Evaluation : a systematic approach. 7a ed. Thousand Oaks (Calif.) : Sage, 2004.  Enlla├ž

  CapÝtol

  McDAVID, Brady. ET AL. "Applying qualitative evaluation methods", dins Program evaluation & performance measurement. Thousand Oaks [etc.] : SAGE, cop. 2006.

  Enllaš al CCUC  Enlla├ž

  Text electr˛nic

  BLASCO, Julià. Com iniciar una avaluació : oportunitat, viabilitat i preguntes d’avaluació. Barcelona : Ivàlua, 2009.  Enlla├ž

  PARERA, Maria Antònia. Avaluació econòmica. Barcelona : Ivàlua, 2009.  Enlla├ž

  CASADO, David. Avaluació de necessitats socials. Barcelona : Ivàlua, 2009.  Enlla├ž

  SANZ, Jordi. La metodologia qualitativa en l’avaluació de polítiques públiques. Barcelona : Ivàlua, 2011.  Enlla├ž

  PARERA, Maria Antònia. Avaluació ex ante. Barcelona : Ivàlua, 2011.  Enlla├ž

  LÁZARO, Blanca.; OBREGON, Isidre. Avaluació de la implementació. Barcelona : Ivàlua, 2009.  Enlla├ž

  BLASCO, Jaume.; CASADO, David. Avaluació d’impacte. Barcelona : Ivàlua, 2009.  Enlla├ž

  BLASCO, Jaume. Avaluació del disseny. Barcelona : Ivàlua, 2009.  Enlla├ž

  BRYSON, John.M. Strategic planning for public and nonprofit organizations : a guide to strengthening and sustaining organizational achievement. San Francisco (Calif.) : John Wiley & Sons, 2004.  Enlla├ž

  Ivalua (Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas) 

  http://www.ivalua.cat/generic/static.aspx?ID=669&

  http://www.ivalua.cat/generic/static.aspx?ID=669&  Enlla├ž