Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Recreació Històrica

Codi de l'assignatura: 571317

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Francesc Xavier Hernandez Cardona

Departament: Departament de Didàctica de les Ciències Socials

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

24

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

20

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

18.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències bàsiques
CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat a ser originals en el desenvolupament i l’aplicació de idees, sovint en un context de recerca.

 

CB6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixement adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi

 

CB8. Saber comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes a tot tipus de públics de manera clara i sense ambigüitat.

 

CB9. Posseir habilitats d’aprenentatge que els permeti continuar estudiant d’una manera autodirigida i autònoma.

 


 
Competències genèriques
CG1.Comunicar i treballar en equips de caràcter interdisciplinari i també a nivell internacional. 
 

 


CG3. Utilitzar metodologies i tècniques adaptades al àmbit investigador o professional concret en el que es desenvolupi la seva activitat. 
 

 


CG6. Utilitzar els avenços tecnològics de caràcter informàtic, audiovisual i comunicatiu propis del camps de treball de la titulació.
 
 

 


Competències específiques
CE3.Dinamitzar i moderar la participació ciutadana en programes de gestió patrimonial. 
 

 


CE4..Aplicar els criteris emprats en la conservació del patrimoni cultural per realitzar intervencions patrimonials. 
 

 


CE5. Donar suport als discursos expositius a partir de la recreació, relacionant els continguts amb les opcions museogràfiques. 

 


CE6. Facilitar una aproximació didàctica als continguts generats al voltant del patrimoni. 

 


CE7. Adquirir el domini tècnic conceptual per dissenyar i realitzar activitats de recreació històrica  a l’entorn d’elements patrimonials diversos. 

 


CE8. Reconèixer, analitzar i valorar les lògiques econòmiques, jurídiques, polítiques, socials i culturals que intervenen en la planificació i gestió del patrimoni, per proposar i executar intervencions específiques en base a la recreació.
 

 


C9. Demostrar habilitats i aplicar estratègies comunicatives per analitzar situacions i comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió del patrimoni.
 

 


C10. Identificar i avaluar procediments i estratègies per assolir informació, sistematitzar-la, analitzar-la críticament amb l’objectiu d’avaluar o planificar intervencions fonamentals en el coneixement previ.
 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


·       Analitzar els conceptes fonamentals que intervenen en les activitats transdisciplinars en el camp de la recreació i el "living history"
·       Aprofundir en els elements, instruments i estratègies que s’utilitzen des de la recreació per instruir i educar.
·       Analitzar les bases psicopedagògiques de l’aprenentatge que es produeixen en els entorns de recreació.
·       Considerar l’interès de la recreació en relació als entorns de recerca d’arqueologia experimental.

 

Referits a habilitats, destreses


·       Analitzar projectes de recreació existents.
·       Planificar i desenvolupar projectes de recreació en suport d’entorns patrimonials.
·       Dissenyar activitats de recreació dirigides a diferents tipus d’equipaments culturals i patrimonials.

 

Referits a actituds, valors i normes


·       Autoconeixement: identificació de les capacitats pròpies, acceptació dels límits propis, confiança en si mateix, motivació per aprendre a transferir coneixement.
Adaptació personal als contextos de transferència (estructura, funcionament, etc.) de l’àmbit humà de l’objecte de recerca.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Les activitats de Living History

*  
Analitzar les distintes opcions d’activitats de living history sorgides en els entorns museals i patrimonials al llarg del segle XX i principis del XXI. Estudi de casos. 

2. Les activitats de recreació

*  
Anàlisi i estudi de les diferents tipologies d’associacions de recreació. Els grups de recreació com elements autònoms d’interès patrimonial.

3. Instrucció, educació i recreació

*  
Reflexió sobre del paper de la recreació en una dimensió d’instrucció científica i d’educació en valors.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Les hores presencials s’impartiran seguint el model didàctic per plantejament i ressolució de problemes a base de lliurar a l’alumnat materials que contindran les diverses tasques de cada unitat temàtica. En aquestes activitats presencials es combinaran les exposicions dels esquemes bàsics de treball amb el debat sobre els materials lliurats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La forma habitual d’acreditació de l’aprenentatge és l’avaluació continuada

S’avalua la participació, la implicació i la qualitat del treball desenvolupat, a partir de les següents evidències: 
- Participació activa en les sessions presencials, el grau d’anàlisi i discussió sobre propostes didàctiques posades a debat (10%).
-Exercici escrit per determinar la capacitat crítica i la realització de propostes (60%).
- Activitats a realitzar a l’aula recollides en forma de dossier escrit: reflexions sobre casos de referència proposats a l’aula, anàlisi de projectes de recreació existents, creació d’estratègies de recreació adaptades a diferents casuístiques. Sis activitats (cada evidència val un 5 %, amb un valor total del 30%).

Avaluació única

1) Exercici escrit per determinar la capacitat crítica i la realització de propostes de recreació (60%).
2) Dossier de treball escrit sobre reflexió de casos, anàlisi de projectes de recreació existents, creació d’estratègies de recreació adaptades a diferents casuístiques (40%).
 

Reavaluació:
La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de  reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.
El calendari de la reavaluació tindrà lloc durant els mesos de març per a les assignatures del primer semestre, i de juliol per a les assignatures anuals i de segon semestre.
En cas de reavaluació, les evidències a lliurar seran les mateixes que en el cas de l’avaluació única.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Agnew, V. (2004). Introduction: What is Reenactment?. Criticism 46 (3), pp. 327-339. 

Barco Díaz, M. (2010). La recreación histórica como medio para la divulgación de la historia. A: F. Iñesta Mena (coord.): La Divulgación y otros estudios sobre Extremadura, Sociedad Extremeña de Historia, pp. 243-254.

Cabrera Asensio, J. (2013). Las recreaciones históricas y sus fundamentos (Qué es, Quiénes somos, Cómo crearlas). ASRI: Arte y Sociedad. Revista de investigación 3. Recuperat de

 http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4156314.pdf

Carnegie, E.; McCabe, S. (2008). Re-nactment Events and Tourism: Meaning, Authenticity and Identity. Current Issues in Tourism 11 (4), pp. 349-368.

Cook, A. (2004). The use and abuse of Historical Reenactment: thoughts on Recent Trends in Public History. Criticism 46 (3), pp. 487-497.

Cózar Llistó, G. (2013). La recreación histórica en España: definición, caracterización y perspectivas de aplicación. Glyphos: revista de arqueología 2, pp. 6-28. 

Ellis, R. (1992). Re: living history; Bring history into play. American Visions 7 (6), pp. 22–34

Gapps, S. (2009). Mobile monuments: A view of historical reenactment and authenticity from inside the costume cupboard of history. Rethinking History: The Journal of Theory and Practice, 13 (3), pp. 395-409.

Horsler, V. (2003). Living the Past. New York: Weidenfeld & Nicolson.

Gracia Alonso, F.; Munilla Cabrillana, G. (2000). Reconstrucción histórica y difusión cultural. Revista de arqueología 235, pp. 8-17.

Quesada Sanz, F. (2005). Recreación histórica. La Aventura de la historia 83, pp. 86-89.

Rubio Campillo, X. (2009). La guerra: investigar para museizar. Hermes: revista de museología 1, pp. 60-66.

Santacana Mestre, J.; Serrat Antolí, N. (2002). L’ensenyament de la història i el living history. Temps d’educació 26, pp. 53-65.