Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Qualitat de l'Aire

Codi de l'assignatura: 571341

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Mireia Udina Sistach

Departament: Departament de Física Aplicada

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial

 

15

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

27.5

 

 

Recomanacions

 

Es recomana assistir i participar a classe i utilitzar com a suport les presentacions disponibles al campus virtual.

Es recomana consultar els llibres proposats a la bibliografia de l’assignatura.

Resoldre els problemes plantejats a classe amb anterioritat resulta una bona eina per entendre conceptes.

Fer els tests i les activitats proposades ajudarà a consolidar els conceptes adquirits.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

1. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relacionats amb l’àrea d’estudi.

2. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

3. Habilitats d’aprenentatge necessàries per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu general de l’assignatura és introduir l’alumne en la problemàtica de la contaminació atmosfèrica abordant diferents temàtiques, des de l’emissió del contaminant fins a la mesura o càlcul de la seva concentració, tenint en compte que el medi on s’emeten i dispersen és l’atmosfera.

Els objectius específics són:

• Conèixer i identificar quins són els principals contaminants atmosfèrics, el seu origen, les seves fonts d’emissió principals i les seves característiques.

• Ser capaç de determinar el grau de dispersió dels contaminants emesos a l’atmosfera, tant per mecanismes tèrmics com dinàmics.

• Ser capaç de comptabilitzar l’emissió de contaminants que s’emeten des d’una font o en una àrea determinada.

• Conèixer els models de dispersió de contaminants existents i saber executar-ne els més bàsics.

• Ser capaç d’avaluar, diagnosticar i preveure el nivell de la qualitat de l’aire en una àrea determinada.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la contaminació atmosfèrica

*  Definició, conceptes bàsics, fonts dels contaminants, escales de contaminació atmosfèrica

Els gasos a l’atmosfera

Les partícules a l’atmosfera

 

2. Influència de les condicions meteorològiques en dispersió dels contaminants a l’atmosfera

*  

 1. Alguns conceptes bàsics de meteorologia per a l’estudi de la dispersió de contaminants
  1. L’empenta
  2. L’estabilitat i la inestabilitat atmosfèrica
  3. La turbulència
 2. Factors meteorològics en la dispersió de contaminants
  1. Factors de gran escala
  2. Estratificació tèrmica
  3. Factor vent
  4. Topografia i circulacions associades
  5. Factor urbà

3. Legislació i índex de qualitat de l’aire

*  

 1. Legislació de la qualitat de l’aire, valoració i valors de referència dels contaminants
 2. Índexs de qualitat de l’aire: AQI, ICQA


4. Emissions a l’atmosfera

*  

 1. Inventari de les emissions a l’atmosfera
 2. Models d’emissions i càlcul d’emissions


 

5. Models numèrics de dispersió de contaminants

*  

 1. Característiques dels models de dispersió dels contaminants
 2. Models de diagnòstic: model gaussià
 3. Models de pronòstic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es fan classes presencials tant de teoria com de problemes per explicar els conceptes fonamentals i aplicar-los a la resolució de casos concrets. S’elaboren estudis de la qualitat de l’aire utilitzant models de dispersió gaussians.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es fa mitjançant:

— Proves tipus test i activitats (50 %).

— Examen final de l’assignatura (50 %). Per poder aprovar l’assignatura cal obtenir com a mínim un 3,5 a l’examen final.

També es valora la participació i l’assistència a classe.

 

Avaluació única

Examen final de l’assignatura: 100 %.

Reavaluació

La reavaluació consisteix en un examen únic.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Arya, S. P. S. Air pollution meteorology and dispersion. New York ; Oxford : Oxford University Press, 1999  Enllaç

Jacob, D. J., Introduction to Atmospheric Chemistry, Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 1999.

Seinfeld, John H., and Spyros N. Pandis. Atmospheric chemistry and physics: from air pollution to climate change. 3rd ed, John Wiley & Sons, 2016.

Wallace, J. M., & Hobbs, P. V. Atmospheric science: an introductory survey (Vol. 92). Academic press. 2006.

Colls, Jeremy. Air Pollution. CRC Press . [2019]  Enllaç

Oke, T.R., 1987: Boundary layer Climates. Routledge

Puigcerver, M. and Carrascal, M.D. 2008. El medio atmosférico: meteorología y contaminación. Universitat de Barcelona

Stull, R. B. 1988: An introduction to boundary layer meteorology, Kluwer Academic Publishers.

Ahrens, C. D. 2016. Meteorology today: an introduction to weather, climate, and the environment. 11th ed, Cengage Learning.