Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Nanomaterials

Codi de l'assignatura: 571411

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Amilcar Ramon Labarta Rodriguez

Departament: Departament de Física de la Matèria Condensada

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

40

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

8

 

-  Exercicis pràctics

Presencial i no presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

 

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona manera autodirigida o autònoma.

 

— Capacitat per identificar el panorama científic i industrial de l’entorn proper i del context nacional i internacional amb relació a l’àmbit de la nanociència i la nanotecnologia.

 

— Habilitat per participar en projectes de recerca i de desenvolupament tecnològic.

 

— Iniciativa per desenvolupar metodologies de treball innovadores que puguin contribuir al desenvolupament científic i/o tecnològic de la nanociència i la nanotecnologia.

 

— Capacitat per reconèixer els avenços tecnològics i les problemàtiques d’actualitat en el domini de la nanotecnologia com a ciència interdisciplinària.

 

— Capacitat per dur a terme tasques tècniques en l’entorn de la nanotecnologia.

 

— Capacitat per dissenyar processos de síntesi i etapes de processament de materials nanoestructurats.

 

— Capacitat per dur a terme tasques de recerca i desenvolupament de nous materials nanoestructurats i nanodispositius amb noves funcionalitats i possibilitats d’aplicació en biotecnologia, farmacoteràpia, tractament i emmagatzematge de la informació i aprofitament energètic.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer a grans trets els nanomaterials i les seves aplicacions.

 

— Comprendre l’origen estructural i electrònic de l’estabilitat dels clústers.

 

— Conèixer les propietats estructurals, electròniques i mecàniques de les formes al·lotròpiques del carboni amb aplicacions en nanotecnologia.

 

— Conèixer les aplicacions més importants dels nanomaterials en els camps de la medicina, l’electrònica, el magnetisme, l’energia i la fotònica.

 

Referits a habilitats, destreses

— Entendre l’efecte dels fenòmens bàsics a nanoescala.

 

— Entendre el mecanisme de formació d’estructures supramoleculars.

 

— Comprendre com pot influir la nanoestructuració en la modificació de les propietats dels materials.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Saber diferenciar els diferents tipus de sistemes nanoparticulats i conèixer les seves aplicacions.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció als nanomaterials

*  Fonaments de la nanotecnologia
*  Fenòmens a nanoescala
*  Nanomaterials: aproximació ascendent i descendent

2. Nanomaterials i propietats

2.1. Clústers

2.2. Nanopartícules i sistemes granulars

2.3. Materials supramoleculars

2.4. Nanomaterials basats en el carboni

2.5. Sistemes nanoestructurats

3. Aplicacions dels nanomaterials

3.1. Nanomedicina

3.2. Nanoelectrònica

3.3. Nanomaterials i energia

3.4. Nanofotònica

3.5. Aplicacions mecàniques i estructurals

3.6. Aplicacions tèrmiques

3.7. Aplicacions acústiques

3.8. Aplicacions mediambientals

3.9. Altres aplicacions

4. Regulació i riscos dels nanomaterials

5. Innovació i negoci en nanociència i nanotecnologia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• Classes magistrals.
• Discussió i resolució de casos pràctics.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació final de l’assignatura es calcula de la manera següent:

• Prova escrita: 40 %.

• Pla de negoci sobre un producte o servei innovador en el camp dels nanomaterials o nanotecnologies: 15 %.

• Presentació pública d’un dels temes proposats relacionats amb el programa de l’assignatura: 45 %.