Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Modelització i Simulació

Codi de l'assignatura: 571420

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Carlos Calero Borrallo

Departament: Departament de Física de la Matèria Condensada

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

9

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

17.5

 

 

Recomanacions

 

Per poder assimilar correctament els conceptes tractats en aquesta assignatura es requereix un cert coneixement dels conceptes bàsics de la física estadística, que es repassaran en el primer tema. La utilització dels paquets de simulació també exigeix uns coneixements informàtics mínims.

Per cursar aquesta assignatura cal tenir un títol de grau o de llicenciatura en Química, Física o Farmàcia.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona manera autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Habilitat per participar en projectes de recerca i de desenvolupament tecnològic.

— Iniciativa per desenvolupar metodologies de treball innovadores que puguin contribuir al desenvolupament científic i/o tecnològic de la nanociència i la nanotecnologia.

 

Competències específiques

— Capacitat per reconèixer els avenços tecnològics i les problemàtiques d’actualitat en el domini de la nanotecnologia com a ciència interdisciplinària.

— Capacitat per utilitzar eines de càlcul i models teòrics que permetin avançar en la comprensió de les propietats i fenòmens bàsics, i capacitat per modelar i predir el comportament dels nanosistemes.

— Capacitat per dissenyar processos de síntesi i etapes de processament de materials nanoestructurats.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Objectius generals

— Arribar a conèixer alguns dels diferents mètodes de simulació de l’estructura i de la dinàmica de la matèria a escala nanomètrica, així com saber utilitzar els programes adequats per aplicar-los a l’estudi de nanosistemes.

— Dur a terme simulacions de diferents tipus de sistemes en diferents estats d’agregació.

— Triar en cada cas el potencial d’interacció més convenient i les condicions més adequades per a dur a terme la simulació.


Objectius específics

— Conèixer la fonamentació de diferents mètodes de simulació útils per a l’estudi de fenòmens a escala nanomètrica.

— Familiaritzar-se amb diferents casos particulars de descripció a diferents escales de longitud i temps.

— Familiaritzar-se amb diversos paquets informàtics disponibles que permeten aplicar diferents tècniques de modelització molecular estàndard.

— Analitzar de manera crítica els resultats obtinguts en el desenvolupament dels treballs pràctics.

— Saber organitzar-se i planificar bé la feina que cal fer durant el desenvolupament de l’assignatura.

— Fer servir la bibliografia recomanada per ampliar coneixements.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la modelització d’Interaccions atòmiques

2. Resolució numèrica d’equacions de moviment

3. Càlcul de propietats

4. Dinàmica molecular en diferents col·lectivitats: termòstats

5. Origen químic de les interaccions moleculars

6. Modelització de les interaccions en sistemes moleculars

6.1. Fonaments de la química quàntica

6.2. Superfícies d’energia potencial

6.4. Camps de força

7. Camps de força i programari de dinàmica molecular

8. Exemples pràctics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes magistrals i resolució d’exercicis pràctics.

— Pràctiques amb ordinador.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

Cal fer treballs i exercicis proposats al llarg del curs pensats per demostrar el grau de coneixement del contingut de l’assignatura. D’aquestes tasques assignades s’indicaran quines s’avaluaran i es tindran en compte per al càlcul de la qualificació final.


Reavaluació

Hi ha l’opció de fer un examen de reavaluació, sempre que s’hagin fet totes les activitats programades i sempre que la nota parcial de cadascuna de les tasques avaluables sigui superior als 3 punts sobre 10.

 

Avaluació única

En cas d’acollir-se a l’avaluació única, cal comunicar-ho al professorat coordinador de l’assignatura i notificar-ho oficialment a la coordinació del màster en els terminis establerts. Per presentar-se a l’examen final cal haver fet les activitats obligatòries.
 

Reavaluació

Hi ha l’opció de fer un examen de reavaluació, sempre que s’hagin fet totes les activitats programades i sempre que la nota parcial de cadascuna de les tasques avaluables sigui superior als 3 punts sobre 10.