Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Nanocatàlisi

Codi de l'assignatura: 571422

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Del Pilar Ramirez De La Piscina Millan

Departament: Departament de Química Inorgànica i Orgànica

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

22

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

12.5

Aprenentatge autònom

20

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona manera autodirigida o autònoma.


Competències generals

— Capacitat per treballar de manera autònoma, per gestionar el temps i els projectes i per adquirir coneixements específics per tal d’accedir a programes de doctorat orientats a la nanociència i la nanotecnologia.

— Iniciativa per desenvolupar metodologies de treball innovadores que puguin contribuir al desenvolupament científic i/o tecnològic de la nanociència i la nanotecnologia.


Competències específiques

— Capacitat per exercir tasques tècniques en l’entorn de la nanotecnologia.

— Capacitat per dissenyar processos de síntesi i etapes de processament de materials nanoestructurats.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir una visió general dels conceptes fonamentals de la nanocatàlisi, tant des de sistemes moleculars com a partir de materials nanoestructurats.

— Estudiar les bases de la catàlisi que permeten conèixer les diferents fases actives i els diversos components d’un catalitzador.

— Conèixer els fenòmens diferencials associats a la nanoestructura.

— Conèixer les diferents tècniques de preparació de catalitzadors i els mètodes que permeten caracteritzar-los.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

*  Conceptes bàsics de la catàlisi
*  Classificació dels catalitzadors
*  Aproximació a la nanocatàlisi des de sistemes moleculars i nanoestructurats

2. La superfície dels sòlids i el fenomen catalític

*  Processos d’adsorció
*  Etapes elementals de les reaccions catalítiques

3. Catalitzadors

*  Components: fase activa, suport, promotor
*  Catàlisi per metalls
*  Reaccions catalitzades per òxids
*  Catàlisi àcida
*  Catalitzadors bifuncionals
*  Processos d’activació i desactivació
*  Fenòmens catalítics diferencials associats a la nanoestructura
*  Catalitzadors models

4. Preparació de catalitzadors

*  Utilització de precursors moleculars en la preparació de catalitzadors i nanopartícules suportades
*  Mètodes d’impregnació i precipitació
*  Preparació de nanopartícules mitjançant litografia de feix d’electrons
*  Altres mètodes de preparació de catalitzadors nanoestructurats

5. Caracterització de catalitzadors

*  Confluència de diverses tècniques per a la caracterització de catalitzadors:
— Mètodes de quimiadsorció
— Processos tèrmics programats
— Espectroscòpia infraroja de transformada de Fourier (FTIR) i espectroscòpia Raman. Ús de molècules sonda
— Espectroscòpia fotoelectrònica de raigs X
— Microscòpia electrònica de transmissió, de forces atòmiques i d’efecte túnel
— Reaccions model
— Altres tècniques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es fan dues sessions magistrals introductòries per poder treballar els conceptes fonamentals d’aquesta matèria. Seguidament, es fan onze sessions més en què s’exposen els continguts del temari de l’assignatura i es presenten diversos exemples que han de servir per il·lustrar els continguts dels diferents temes.

Per tal d’afavorir l’adquisició de les competències, no només de les específiques sinó també de les generals i de les transversals, la feina que es fa durant el curs es fa en grup i individualment, i cal presentar-la mitjançant documents escrits i fer-ne presentacions orals. Els seminaris són espais pensats per treballar-hi els temes d’actualitat que vagin sorgint durant el desenvolupament del curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

Al llarg del curs cal entregar diversos resums crítics d’articles científics, que es poden prendre íntegrament o només parcialment. Aquests treballs s’han d’exposar i debatre a classe.

La qualificació final de l’assignatura es calcula de la manera següent:
• Resums crítics: 50 %.
• Exposicions orals: 25 %.
• Participació a classe: 25 %.

Per poder aprovar l’assignatura en avaluació continuada cal haver assistit com a mínim a un 85 % de les classes i aprovar cadascuna de les activitats avaluables amb una nota mínima de 4 punts sobre 10.


Reavaluació

Hi ha l’opció de fer un examen de reavaluació, sempre que la nota obtinguda sigui inferior a l’aprovat.

 

Avaluació única

En cas d’acollir-se a l’avaluació única, cal comunicar-ho al professorat coordinador de l’assignatura i notificar-ho oficialment a la coordinació del màster en els terminis establerts.

L’avaluació única consisteix en un examen final.


Reavaluació

Hi ha l’opció de fer un examen de reavaluació, sempre que la nota obtinguda sigui inferior a l’aprovat.