Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Nanotecnologia Farmacèutica

Codi de l'assignatura: 571429

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Jose Garcia Celma

Departament: Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

24

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

10.5

Aprenentatge autònom

22

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.


Competències generals

— Capacitat per treballar de manera autònoma, per gestionar el temps i els projectes i per adquirir coneixements específics per tal d’accedir a programes de doctorat orientats a la nanociència i la nanotecnologia.

— Iniciativa per desenvolupar metodologies de treball innovadores que puguin contribuir al desenvolupament científic i/o tecnològic de la nanociència i la nanotecnologia.


Competències específiques

— Capacitat per reconèixer els avenços tecnològics i les problemàtiques d’actualitat en el domini de la nanotecnologia com a ciència interdisciplinària.

— Capacitat per utilitzar eines de càlcul i models teòrics que permetin avançar en la comprensió de les propietats i fenòmens bàsics, i capacitat per modelar i predir el comportament dels nanosistemes.

— Capacitat per dur a terme tasques de recerca i desenvolupament de nous materials nanoestructurats i nanodispositius amb noves funcionalitats i possibilitats d’aplicació en biotecnologia, farmacoteràpia, tractament i emmagatzematge de la informació i aprofitament energètic.

— Habilitats i destreses en el camp de la nanotecnologia per al futur establiment de línies de recerca, desenvolupament i producció en les empreses vinculades a l’àmbit.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els objectius generals d’aquesta assignatura es basen en l’adquisició de coneixements i habilitats en el camp de la nanomedicina, pel que fa al desenvolupament de nanosistemes terapèutics per a l’alliberament i la vectorització de fàrmacs, d’origen químic i biotecnològic.

Es fa un estudi sistemàtic dels biomaterials i de les nanotecnologies utilitzades. Així mateix, es tracten conceptes bàsics de medicina regenerativa i nanodiagnòstic. Es consideren aspectes innovadors necessaris per a la formació de professionals competents en tasques d’investigació i desenvolupament en la indústria farmacèutica i en centres d’investigació de medicaments.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la nanotecnologia farmacèutica: nanomedicina. Innovació galènica. Drug delivery

2. Nanosistemes terapèutics

2.1. Vies d’administració de nanosistemes terapèutics. Avantatges i limitacions

2.2. Alliberament de fàrmacs i vectorització. Estratègies passives i actives d’orientació selectiva. Alliberament i vectorització de nous fàrmacs d’origen químic i biotecnològic

3. Formació i caracterització de nanosistemes terapèutics basats en dispersions col·loïdals

3.1. Excipients i biomaterials

3.2. Comportament fàsic de sistemes tensioactius

3.3. Micel·les polimèriques i fosfolipídiques. Microemulsions. Nanoemulsions. Emulsions altament concentrades. Emulsions múltiples. Cristalls líquids. Liposomes

3.4. Estabilitat dels sistemes nanoestructurats

3.5. Sistemes col·loïdals utilitzats com a nanoreactors per a la formació de materials nanoestructurats. Materials mesoporosos i macroporosos. Nanopartícules

3.6. Nanotecnologies per a la incorporació de molècules amb activitat farmacològica

3.7. Caracterització i control de qualitat de nanosistemes terapèutics

4. Avenços en nanofarmacoteràpia. Assaigs clínics. Formulacions i patents

5. Avenços en medicina regenerativa. Avenços en nanodiagnòstic

6. Implementació industrial dels nanosistemes terapèutics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent consisteix en classes magistrals, estudi i presentació de casos pràctics individualment i/o en grups reduïts, sessions de debat sobre propostes innovadores, pràctiques de laboratori i visites a laboratoris farmacèutics que desenvolupen nanosistemes terapèutics.

Cada estudiant fa 10,5 hores de treball tutelat/dirigit i 22 hores d’aprenentatge autònom.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

S’avalua l’aprofitament i la participació en les classes magistrals i en les diverses sessions del curs. S’avalua la qualitat dels treballs presentats durant el curs i la participació activa en les sessions de debat. Durant el curs es fan diversos exàmens de tipus test o de preguntes curtes per comprovar la correcta assimilació de conceptes bàsics. La nota final serà el resultat de l’avaluació continuada de l’aprofitament de les classes i els treballs presentats.

 

Avaluació única

L’alumnat que no hagi aprovat l’assignatura mitjançant el sistema d’avaluació continuada o que vulgui acollir-se al sistema d’avaluació única ha de fer un examen final. Aquest examen final consisteix en preguntes curtes sobre temes tractats durant el curs i en casos pràctics.