Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biodisponibilitat, Eficàcia i Toxicitat. Avaluació In Vitro i In Vivo

Codi de l'assignatura: 571430

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Elvira Escribano Ferrer

Departament: Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

22

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

17.5

 

 

Recomanacions

 

Grau o llicenciatura en Física, Química, Biologia, Biotecnologia, Medicina o Farmàcia.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències generals

— Capacitat per treballar de manera autònoma, per gestionar el temps i els projectes i per adquirir coneixements específics per tal d’accedir a programes de doctorat orientats a la nanociència i la nanotecnologia.

— Iniciativa per desenvolupar metodologies de treball innovadores que puguin contribuir al desenvolupament científic i/o tecnològic de la nanociència i la nanotecnologia.

 

Competències específiques

— Capacitat per reconèixer els avenços tecnològics i les problemàtiques d’actualitat en el domini de la nanotecnologia com a ciència interdisciplinària.

— Capacitat per utilitzar eines de càlcul i models teòrics que permetin avançar en la comprensió de les propietats i fenòmens bàsics, i capacitat per modelar i predir el comportament dels nanosistemes.

— Capacitat per dur a terme tasques de recerca i desenvolupament de nous materials nanoestructurats i nanodispositius amb noves funcionalitats i possibilitats d’aplicació en biotecnologia, farmacoteràpia, tractament i emmagatzematge de la informació i aprofitament energètic.

— Habilitats i destreses en el camp de la nanotecnologia per al futur establiment de línies de recerca, desenvolupament i producció en les empreses vinculades a l’àmbit.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer quins són els aspectes biofarmacèutics i farmacocinètics que influeixen en l’establiment de pautes racionals de dosificació del medicament formulat en sistemes nanoestructurats a fi de garantir-ne l’eficàcia terapèutica.

— Relacionar els estudis in vitro (release) amb els in vivo (farmacocinètics).

— Introduir-se als estudis de toxicitat de medicaments formulats en sistemes nanostructurats.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Teoria

1.1. La biofarmàcia i la farmacocinètica en el desenvolupament de nous medicaments i en el disseny de formes de dosificació. Etapes del desenvolupament d’un medicament. Procesos LADMER

1.2. Caracterització in vitro de les nanopartícules. Estudis d’alliberació dels fàrmacs. Dissolució i velocitat de dissolució. Modelització

1.3. Caracterització in vivo: nivells plasmàtics i ADME. Cinètica usual dels processos ADME: ordre u, ordre zero, ordre mixt. Paràmetres farmacocinètics (concepte i estimació mitjançant anàlisis no compartimentals). Biodisponibilitat: concepte, determinació i increment mitjançant l’administració de nanopartícules

1.4. Vies d’administració de fàrmacs i impacte en els processos ADME. Membranes i transport. Permeabilitat. Efecte de primer pas. Vies inhalatòries, dèrmiques i transdèrmiques

1.5. Relacions in vitro - in vivo: teoria i pràctica

1.6. Introducció a l’avaluació de la toxicitat de medicaments formulats en sistemes nanoestructurats a partir de directrius

2. Seminaris

2.1. Estudi in vitro d’alliberació de fàrmacs

2.3. Tractament de dades després de l’administració IV i EV de fàrmacs

2.4. Relacions in vitro - in vivo

2.5. Biodisponibilitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia consisteix en classes presencials i no presencials, segons indiqui el professor (30 h), repartides en classes teoricopràctiques (22 h) i seminaris a l’aula d’informàtica (8 h).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

La qualificació final de l’assignatura es calcula a partir de les activitats següents:

• Assistència i participació a classe: 10 %.

• Treball individual de seguiment: 15 %.

• Qüestionaris d’avaluació amb el programa Socrative: 15 %.

• Examen de deu preguntes curtes (de concepte i/o de càlcul): 60 %.


Reavaluació

L’estudiant que no hagi aprovat l’assignatura en avaluació continuada (cal aprovar-la amb un mínim de 5 punts) té l’opció de fer la reavaluació, sempre que hagi fet totes les activitats programades. La reavaluació consisteix en un examen de vint preguntes (preguntes de tipus test i preguntes curtes), la nota del qual serà la qualificació final de l’assignatura; és a dir, les notes obtingudes en les activitats de l’avaluació continuada no es tindran en compte.

 

Avaluació única

Hi ha l’opció de renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se a l’avaluació única, sempre que es faci dins els terminis establerts pel Consell d’Estudis. L’avaluació única consisteix en un examen de vint preguntes de diversos tipus: preguntes de tipus test i preguntes curtes (de concepte i de càlcul).


Reavaluació

L’estudiant que no hagi aprovat l’assignatura en avaluació única (cal aprovar-la amb un mínim de 5 punts) té l’opció de fer la reavaluació, sempre que s’hagi presentat a l’examen i hi hagi obtingut una nota superior als 3 punts sobre 10. La reavaluació consisteix en un examen de vint preguntes (preguntes de tipus test i preguntes curtes).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Applications of pharmacokinetic principles in drug development. New York : Kluwer Academic/Plenum, cop. 2004.  Enllaç

Handbook of Pharmacokinetic/Pharmacodynamic correlation. Florida: CRC Press, 1995  Enllaç

Doménech Berrozpe, José ; Martínez Lanao, José ; Peraire i Guitart, Concepció. Tratado general de biofarmacia y farmacocinética. Madrid : Síntesis, 2013. v. 2. Vías de administración de fármacos, farmacocinética no lineal y clínica  Enllaç

Gabrielsson, Johan ; Weiner, Daniel. Pharmacokinetics  & pharmacodynamic data analysis: concepts and applications. 5th ed. rev. and expanded. Stockholm : Apotekarsocieteten, [2016]  Enllaç

Hedaya, Mohsen A. Basic pharmacokinetics. Boca Raton : CRC Press, cop. 2007  Enllaç

Modern pharmaceutics. 5th ed., rev. and expanded. New York : Dekker, 2009  Enllaç

4a ed.  Enllaç
2a ed.  Enllaç

Microencapsulation. methods and industrial applications. 2nd ed. New York [etc.] : Marcel Dekker, 2005   Enllaç


https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1340964*  Enllaç

Microparticulate systems for the delivery of proteins and vaccines. New York : Dekker, 1996  Enllaç

Nanoparticle technology for drug delivery. New York : Taylor & Francis, 2005  Enllaç

Pharmacokinetics in drug discovery and development. Boca Raton : CRC Press, cop. 2002  Enllaç

Preclinical drug development. 2nd ed. New York : Informa Health Care, cop. 2009  Enllaç


https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1726452*  Enllaç

Proteins and peptides : pharmacokinetic, pharmacodynamic, and metabolic outcomes. New York : Informa Healthcare, 2010   Enllaç

Ritschel, W. A. ; Kearns, Gregory L. Handbook of basic pharmacokinetics including clinical applications. 7th ed. Washington : American Pharmaceutical Association, cop. 2009  Enllaç


6a ed.  Enllaç
5a ed.  Enllaç

Rowland, Malcolm ; Tozer, Thomas N. Clinical pharmacokinetics: concepts and applications. 3rd ed. Baltimore [Md.] [etc.] : Williams & Wilkins, 1995   Enllaç


https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1234659*  Enllaç

Shargel L. and Yu A. Applied biopharmaceutics and pharmacokinetics. 7th ed. New York ; Madrid [etc.] : McGraw-Hill, Medical Publishing Division, 2015   Enllaç


4a ed.  Enllaç

Vila Jato, José Luis. Nanotecnología farmacéutica: realidades y posibilidades farmacoterapéuticas. Madrid : Real Academia Nacional de Farmacia, 2009.  Enllaç

Article

Brayner, R. The toxicological impact of nanoparticles. Nanotoday (2008) 3: 1-2

Fischer, H.C. and Chan, W.C.W. Nanotoxicity: the growing need for in vivo study.Current Opinion in Biotechnology (2007) 18: 565-571

Borm, P.J. et al. The potential risks of nanomaterials: A review carried out for ECETOC.Particle and Fibre Toxicology (2006) 3: 11

Medina, C. et al. Nanoparticles: pharmacological and toxicological significance. British Journal of Pharmacology (2007) 150: 552-558.