Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tesi de Màster

Codi de l'assignatura: 571432

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Sergi Hernández Márquez

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 20

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 500

 

Treball tutelat/dirigit

75

Aprenentatge autònom

425

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

 

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

 

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona manera autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Habilitat per participar en projectes de recerca i de desenvolupament tecnològic.

 

— Capacitat per treballar de manera autònoma, per gestionar el temps i els projectes i per adquirir coneixements específics per tal d’accedir a programes de doctorat orientats a la nanociència i la nanotecnologia.

 

— Iniciativa per desenvolupar metodologies de treball innovadores que puguin contribuir al desenvolupament científic i/o tecnològic de la nanociència i la nanotecnologia.

 

Competències específiques

— Capacitat per dur a terme tasques de recerca i desenvolupament de nous materials nanoestructurats i nanodispositius amb noves funcionalitats i possibilitats d’aplicació en biotecnologia, farmacoteràpia, tractament i emmagatzematge de la informació i aprofitament energètic.

 

— Habilitats i destreses en el camp de la nanotecnologia per al futur establiment de línies de recerca, desenvolupament i producció en les empreses vinculades a l’àmbit.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre articles científics especialitzats i elaborar treballs addicionals sobre aquests articles.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir habilitats i destreses en alguna o diverses tècniques experimentals o eines teòriques en relació amb els nanomaterials i les aplicacions nanotecnològiques.

 

— Familiaritzar-se amb la recerca de bibliografia especialitzada.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Exposar, tant de manera oral com escrita, els resultats del treball en anglès.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la recerca en temes de nanociència i/o nanotecnologia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• Recerca d’informació.
• Treball escrit.
• Projectes.
• Classes expositives.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació final de l’assignatura es calcula a partir de dos elements:

• Avaluació del director del seguiment del treball i del progrés de l’estudiant (25 %).

• Memòria escrita (45 %) i defensa oral (30 %).