Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Mercat Immobiliari

Codi de l'assignatura: 571486

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Luisa Zahino Ruiz

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

55

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6. Capacitat per assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG1. Capacitat per parlar bé en públic. 

CG2. Capacitat per gestionar amb plena autonomia la cerca i la selecció qualificades d’informació autoritzada sobre les qüestions objecte d’estudi.

CE1. Capacitat per identificar, per distingir i per relacionar les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la problemàtica jurídica i sociològica relativa a la contractació immobiliària

— Estudiar les diverses modalitats d’explotació jurídica dels immobles en el seu marc jurídic.

— Conèixer la regulació dels drets reals immobiliaris i la seva funció econòmica.

— Conèixer els principis i les normes bàsiques de l’ordenació urbanística dels immobles.

 

Referits a habilitats i destreses

— Saber interpretar críticament qualsevol text o proposició jurídica.

— Tenir capacitat argumentativa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Els béns immobles, els modes d’adquisició i transmissió de drets patrimonials i el sistema de publicitat registral

1.1. Els béns immobles i els modes d’adquisició i transmissió de drets patrimonials

1.2. La tutela registral de les titularitats

2. La propietat immobiliària

2.1. La funció social com a element definidor del dret de propietat

2.2. Les noves formes de propietat

2.3. Les situacions de comunitat

3. Els drets reals limitats com a alternativa al règim de tinença immobiliària basat en el dret de propietat

3.1. Els drets d’usdefruit, ús i habitació

3.2. El dret de superfície

3.3. El dret de vol

3.4. El dret de cens

4. Tipus contractuals en la pràctica immobiliària

4.1. Especialitats de la compravenda immobiliària

4.2. El contracte de cessió de finca o edificabilitat a canvi de construcció futura

4.3. El contracte d’arrendament de finques urbanes

5. Instruments de finançament i garantia

5.1. L’accés a l’habitatge amb finançament hipotecari

5.2. El sistema d’execució hipotecària

5.3. Pràctiques abusives i mesures de protecció de col·lectius vulnerables

6. Dret urbanístic: ordenació i planificació del territori i de l’edificació. La gestió i la disciplina urbanística

6.1. El dret urbanístic

6.2. L’ordenació i la planificació del territori i de l’edificació

6.3. La gestió de la disciplina urbanística

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia que es proposa pretén l’assoliment dels continguts de l’assignatura i el desenvolupament d’habilitats de comprensió, lectura, anàlisi crítica, etc. El treball individual —i alhora tutoritzat— de l’estudiant i la seva participació en les activitats que es duen a terme col·lectivament a classe —explicacions de contingut teòric, anàlisi i comentaris doctrinals i jurisprudencials, i les activitats pràctiques— són treballs bàsics per assolir els objectius quant a continguts i habilitats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema d’avaluació és, per defecte, l’avaluació continuada, tot i que l’alumne es pot acollir a l’avaluació única.

Avaluació continuada

L’avaluació continuada té per objecte l’elaboració d’un treball d’investigació tutoritzat sobre alguna de les qüestions que integren el temari de l’assignatura. El treball s’ha de defensar públicament en la data indicada pel docent responsable de l’assignatura. En funció de l’interès de l’estudiant, aquest treball podria ser l’embrió del treball de final de màster.

La nota final integra quatre elements d’avaluació amb la ponderació següent:

— El contingut material i formal del treball (40 %).

— L’originalitat del treball de recerca (20 %).

— La participació activa durant les classes i el seguiment de les sessions de tutoria i del pla de treball pautat pel docent responsable de l’assignatura (15 %).

— La defensa pública del treball (25 %).

 

Avaluació única

Els alumnes es poden acollir a un sistema d’avaluació única si en presenten la sol·licitud corresponent abans de l’inici de les activitats avaluables.

La prova d’avaluació única és una prova escrita de tipus teoricopràctic que es fa en la data indicada pel docent responsable de l’assignatura.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de revaluació. La prova serà l’adequada al règim d’avaluació pel qual hagin optat.