Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Reptes Actuals del Dret Constitucional

Codi de l'assignatura: 571630

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Vintro Castells

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
 • Capacitat crítica en el desenvolupament de projectes d’investigació.
 • Capacitat per proposar criteris per a l’aplicació de les normes jurídiques. 
 • Habilitat per aplicar sistemes de protecció públics i privats que cobreixin les situacions d’insuficiència o de dependència.
 • Capacitat per avaluar els tipus de conflictes competencials entre ens territorials a l’Estat autonòmic espanyol.
 • Capacitat per emprendre investigacions sobre els límits de la intervenció de l’Estat en l’autonomia privada.
 • Capacitat per valorar i aplicar l’impacte de la dimensió normativa europea i internacional a l’ordenament intern.
 • Capacitat per identificar i interpretar els àmbits de competència de l’Administració de Justícia i la jurisprudència que se’n deriva.

 

 • Capacitat d’identificar la perspectiva de gènere en qualsevol material teòric o del dret practicat, així com saber integrar-la en una recerca en curs.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Identificar les qüestions d’actualitat en el dret constitucional, conèixer-ne els criteris d’interpretació i avaluar-ne la influència i les conseqüències en el sistema jurídic espanyol.
 • Aplicar els coneixements assolits en el grau en matèria de dret constitucional a situacions plantejades en els darrers anys.
 • Valorar les transformacions eventuals en el dret constitucional a partir de les noves situacions dels darrers anys tenint en compte especialment la perspectiva de gènere.
 • Desenvolupar capacitats d’argumentació i de discussió per a l’assessorament i la decisió en qüestions polèmiques vinculades al dret constitucional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La representació política

*  Els partits polítics: posició, funcions i regulació. Les lleis de partits, transparència i finançament dels partits. La legislació electoral i la representativitat de les institucions. Candidatures electorals i la paritat entre dones i homes. Les institucions participatives i de democràcia directa: les discussions sobre la institució del referèndum

2. El procediment normatiu

*  L’elaboració dels projectes normatius per part de l’executiu: política i administració. La regulació del procediment normatiu de l’executiu: informació pública i dictàmens. El procediment legislatiu parlamentari, entre el debat públic i la integració. La regulació del lobbisme en l’àmbit governamental i parlamentari

3. Les fonts del dret en un context de crisi política i econòmica

*  La regulació d’urgència: les possibilitats i límits del decret llei en la jurisprudència constitucional. Les relacions entre llei i reglament i la proliferació de remissions reglamentàries. Lleis òmnibus i debat legislatiu. El debat pressupostari i el principi i normativa d’estabilitat financera. El desenvolupament i l’aplicació de les decisions europees

4. Tractats internacionals i protecció de drets

*  Els tractats internacionals en matèria de drets i les lleis posteriors: interpretació, inaplicació o qüestionament constitucional. Les sentències dels tribunals internacionals: el TEDH. Protecció de drets i dret europeu: l’eficàcia interna de la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea

5. Els drets socials en el context de la crisi econòmica

*  Drets socials i protecció constitucional: el capítol III del títol I de la CE i l’eficàcia que té. Exigències procedimentals i debat públic. Límits materials: text constitucional, jurisprudència constitucional i tractats internacionals. El principi d’igualtat, la perspectiva de gènere i les exigències que té en matèria d’accés a drets i prestacions públiques. Principis constitucionals en matèria de distribució de despeses

6. Titulars de drets: els estrangers

*  Els ciutadans i l’estatut de la UE: en especial, l’accés a prestacions socials i les possibilitats d’expulsió. Els estrangers extracomunitaris: estatut constitucional; accés a drets i possibles limitacions en raó de la regularitat; polítiques d’integració

7. Protecció judicial i protecció administrativa

*  La protecció dels drets i la necessitat d’intervenció judicial. La funció de l’Administració en la protecció dels drets i els límits que té

8. Justícia constitucional: reformes, crisi i legitimitat del Tribunal Constitucional

*  Les funcions del Tribunal Constitucional (TC). La rellevància de les sentències i de la jurisprudència del TC. El procediment de decisió en el TC i el temps de decisió. La reforma del recurs d’empara. La discussió sobre politització i legitimitat del TC

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

A l’inici del curs es concreten els blocs temàtics i els punts d’estudi preferent. Els temes seleccionats es tracten de la manera següent: hi ha una sessió introductòria a càrrec del professor, se’n llegeix la bibliografia i se’n resolen casos pràctics. Cadascun dels temes seleccionats es treballa mitjançant la discussió d’un cas que permeti extreure’n els elements fonamentals. L’estudiant prepara aquest tema a partir dels materials i la bibliografia que ofereix el professor i és objecte de debat a la sessió o sessions corresponents. A partir de la discussió es formulen les conclusions de cada tema, relatives al contingut dels epígrafs implicats en cada cas.

Tots els estudiants han de preparar i participar en totes les sessions, sens perjudici que el professor encarregui eventualment la preparació d’algun tema a un estudiant per aprofundir i participar especialment en la discussió corresponent.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
 

El sistema d’avaluació per defecte en el màster d’Estudis Jurídics Avançats és l’avaluació continuada, que té en compte les mostres d’avaluació següents: les intervencions i discussions a classe (20 % de la nota); els textos de comentaris de la bibliografia i la resolució de casos pràctics (40 % de la nota), i una prova final (desenvolupament d’un tema o resolució d’un cas pràctic) amb la consulta de bibliografia i de tots els materials disponibles (40 % de la nota).

 

Avaluació única

Excepcionalment, l’alumnat es pot acollir a l’avaluació única, que consisteix en un examen oral que es pot preparar a partir de les lectures que recomani el professor.

 

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que és una prova escrita. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

La preparació general el curs es f a partir els manuals generals de dret constitucional o dret públic.

Per a cada epígraf, el professor determinarà les lectures necessàries per a la preparació i les lectures d’aprofundiment.