Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sistemes Jurídics Multinivell

Codi de l'assignatura: 571631

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Enoch Alberti Rovira

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Els exercicis d’avaluació, continuada o única, que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixen la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin, amb una nota màxima de 4.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 • Capacitat d’identificar la perspectiva de gènere en qualsevol material teòric o del dret practicat, així com saber integrar-la en una recerca en curs.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
 • Capacitat crítica en el desenvolupament de projectes d’investigació.
 • Capacitat per proposar criteris per a l’aplicació de les normes jurídiques. 
 • Capacitat per avaluar els tipus de conflictes competencials entre ens territorials a l’Estat autonòmic espanyol.
 • Capacitat per valorar i per aplicar l’impacte de la dimensió normativa europea i internacional a l’ordenament intern.
 • Capacitat per identificar i interpretar els àmbits de competència de l’Administració de Justícia i la jurisprudència que se’n deriva.
 • Capacitat per identificar conflictes de normes procedents d’ordenaments jurídics diversos i aplicar criteris per resoldre’ls.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Reconèixer els temes d’actualitat en el dret constitucional, en el context de la globalització, conèixer-ne les pautes d’interpretació i avaluar-ne la influència i la repercussió en el sistema jurídic espanyol.
 • Reconèixer i explicar les institucions jurídiques comunes que sorgeixen de la interacció entre els diversos ordenaments jurídics.
 • Reconèixer i explicar les regles que articulen la relació entre els diversos ordenaments jurídics que s’apliquen al territori de l’Estat.
 • Reconèixer els conflictes entre normes procedents d’ordenaments jurídics diversos i aplicar els criteris adequats per resoldre’ls.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Constitucionalisme multinivell i sistemes jurídics complexos

*  1.1. El fenomen de la globalització i el seu impacte jurídic

1.2. Processos d’integració regional supraestatal: Europa, Amèrica, Àfrica

1.3. Fórmules de governança internacional (sectorial i general) 

1.4. Els estats i el fenomen de la descentralització interna

2. Sistemes jurídics complexos: relacions entre ordenaments jurídics

*   

2.1. Dret internacional i dret intern: models de relació i transformacions 

2.2. Ordenaments estatals complexos: ordenament general i ordenaments territorials 

2.3. Ordenaments supranacionals, en especial l’ordenament comunitari europeu i els ordenaments estatals. Altres models d’integració i de relació entre ordenaments 

2.4. Ordenaments internacionals: organitzacions internacionals i estats part, en especial els casos del Consell d’Europa i de l’Organització Mundial del Comerç. Tribunals internacionals i mecanismes de resolució de conflictes

3. L’ emergència d’un dret constitucional supranacional

*   

3.1. Un estàndard internacional de drets. Els pactes de Nova York i els convenis Europeu, Americà i Africà de protecció de drets

3.2. Valors constitucionals comuns i controls i garanties supranacionals i internacionals

3.3. Institucions constitucionals comunes

4. Anàlisi de casos

*   

Examen de casos, en els diversos apartats i segons el programa de l’assignatura

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència de l’assignatura es basa en activitats presencials i guiades i en l’aprenentatge autònom de l’estudiant. Les activitats de caràcter presencial combinen explicacions del professor sobre el contingut del temari amb la participació de l’alumnat, que consisteix en presentacions orals i comentaris escrits de textos doctrinals i de jurisprudència.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
 

El sistema d’avaluació per defecte del màster d’Estudis Jurídics Avançats és l’avaluació continuada, que té en compte diferents elements. D’una banda, activitats que es proposen a cada sessió del curs (3 en total) i que, juntament amb el seguiment i la participació a les classes, determinen el 3 % de la nota final. D’altra banda, una prova que es fa a final de curs que determina el 50 % restant de la nota final.

 

Avaluació única

Els alumnes que ho vulguin poden acollir-se a l’avaluació única, que consisteix en una prova final amb una sèrie de preguntes de resposta de desenvolupament breu relacionades amb el contingut del programa i amb un comentari jurisprudencial.

 

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que és una prova escrita. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AUBY, JEAN-BERNARD: La globalización, el derecho y el estado, Global Law Press-Editorial Derecho Global, Sevilla, 2012.

BUSTOS  GISBERT, R.: La constitución red: Un estudio sobre supraestatalidad y constitución, Oñati, IVAP, 2005.

GARCIA ROCA, J.: “El dialogo entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los tribunales constitucionales en la construcción de un orden público europeo”, Teoría y realidad constitucional, nº 30, Madrid, 2012.

http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/7005/6703  Enllaç

WATTS, Ronald L. Comparing Federal Systems, IIR, McGill-Queen`s University Pres, Montreal, London, Itaca, 2008 (3th edition) 

WEILER, J.H.H., The Constitution of Europe, Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, 1999  

CASSESSE, Sabino, La globalización jurídica, Marcial Pons, Madrid, 2006

KRISCH, Nico, Beyond Constitutionalism. The pluralistic structure of postnational Law, Oxford University Press, Oxford, 2010

BELOV, MARTIN, Global Constitutionalism and Its Challenges to Westphalian Constitutional Law, Hart Publishing,  Oxford, London, New York,  New Delhi, Sidney, 2018

Article

PERNICE, I. (2015). Multilevel Constitutionalism and the Crisis of Democracy in Europe. European Constitutional Law Review,11(3), 541-562

MATHEWS, Judd, STONE SWEET, Alec, Proporcionality Balancing and Global Constitutionalism, Columbia Journal of Transnational Law, vol 47 (2008), p. 72-165