Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret Administratiu Europeu i Local

Codi de l'assignatura: 571632

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Vicenç Aguado Cudolà

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Comprendre l’impacte de la globalització en el dret administratiu i, en particular, l’impuls que comporta d’administracions supraestatals (en especial, l’administració pròpia de la Unió Europea) i infraestatals (com els governs locals).
 • Conèixer l’organització i el règim jurídic bàsic de l’administració pròpia de la Unió Europea.
 • Comprendre el sistema de relacions entre l’administració pròpia de la Unió Europea i les administracions dels estats membres per a l’execució del dret de la Unió.
 • Ubicar l’autonomia local en el context estatutari, constitucional i europeu.
 • Dominar l’ordenament jurídic aplicable als governs i a les administracions locals.
 • Dominar el règim jurídic, d’organització i de funcionament dels governs i les administracions locals.


Referits a habilitats i destreses
 • Conèixer i saber seleccionar i aplicar correctament la multiplicitat de fonts normatives i jurisprudencials d’un sistema multinivell.
 • Tenir capacitat d’anàlisi i d’interpretació crítiques dels diversos tipus de textos jurídics existents (normatius, jurisprudencials, doctrinals, literatura grisa).
 • Tenir capacitat d’argumentació jurídica i de reflexió crítica.
 • Tenir capacitat d’intervenció en debats i de fer una bona exposició oral i escrita.
 • Comprendre textos jurídics redactats en altres idiomes de la Unió Europea.
 • Aprendre a emprar el mètode jurídic comparat.


Referits a actituds, valors i normes
 • Comprendre la importància del dret, de les administracions i de l’ètica pública per a la satisfacció de l’interès general i dels valors constitucionals.
 • Aprendre a defensar els punts de vista propis tot escoltant i respectant els aliens.
 • Comprendre la importància d’incorporar la perspectiva de gènere a l’anàlisi jurídica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Dret administratiu europeu

*  

 1. El dret administratiu europeu: concepte, evolució històrica i fonts. Les bases constitucionals i els principis generals del dret administratiu europeu
 2. Organització i competències de l’administració pròpia de la UE. La funció pública de la UE
 3. Les formes d’actuació de l’administració pròpia de la UE: actes reglamentaris, soft law, actes administratius i contractes. El procediment i la transparència administrativa
 4. El control de l’administració pròpia de la UE: la revisió d’ofici, els recursos administratius, el control exercit pel Tribunal de Justícia i pel Defensor del Poble Europeu. La responsabilitat patrimonial de l’administració pròpia de la UE
 5. La interacció entre el dret administratiu europeu i els drets administratius nacionals, i entre l’administració pròpia de la UE i les administracions dels diversos estats membres

2. Dret local

*  

 1. Autonomia local: configuració constitucional i estatutària. Marc europeu de l’autonomia local. La garantia de l’autonomia local
 2. Estructura i organització territorial i local. L’organització política i administrativa del municipi. El nivell supramunicipal. Les formes de cooperació
 3. Les competències municipals. Els serveis públics. Drets i deures dels veïns
 4. Règim jurídic local (I): la potestat normativa. Les formes d’intervenció administrativa
 5. Règim jurídic local (II): el control de l’actuació municipal. La responsabilitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les sessions presencials són en forma de seminari i combinen l’explicació teòrica del temari amb el debat de textos recomanats, que els alumnes han de llegir i treballar prèviament. De cada lectura dels textos recomanats, se’n fa un comentari breu que formuli preguntes crítiques.

Els alumnes també han d’elaborar treballs i resoldre casos pràctics, que s’exposen i es comenten en les sessions presencials.

Els enunciats de les proves inclouen un llenguatge inclusiu i no discriminatori que preveu les perspectives de diversitat funcional, gènere i qualsevol altra condició que promogui la igualtat de les persones.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació continuada

El sistema d’avaluació per defecte en el màster d’Estudis Jurídics Avançats és l’avaluació continuada, que requereix l’assistència i la participació activa com a mínim a quatre sessions de cadascun dels dos blocs de l’assignatura. La qualificació de l’avaluació continuada té en compte els elements següents:

 • La participació activa a les sessions, la lectura crítica dels materials i les tasques encomanades al llarg del curs (50 %).
 • Prova final de síntesi: comentari crític d’un text, a partir d’una sèrie de preguntes, o resposta a temes plantejats (50 %).


Les proves poden ser virtuals o presencials en funció de l’evolució de la situació d’emergència sanitària.

 

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació. A la reavaluació se segueix el mateix sistema que a l’avaluació única, sens perjudici d’integrar indicis de competència acreditats al llarg del procés d’avaluació continuada.

La prova de reavaluació pot ser presencial o virtual en funció de l’evolució de la situació d’emergència sanitària.

 

Avaluació única

Els alumnes que ho vulguin poden acollir-se a l’avaluació única, que consisteix en una prova escrita de preguntes amb respostes de desenvolupament i el comentari crític d’un text a partir d’una sèrie de preguntes.

La prova pot ser presencial o virtual en funció de l’evolució de la situació d’emergència sanitària.

 

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació. La reavaluació segueix el mateix sistema que l’avaluació única. 

La prova de reavaluació pot ser presencial o virtual en funció de l’evolució de la situació d’emergència sanitària.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALONSO GARCÍA, R.: Sistema Jurídico de la Unión Europea, 4a ed., Madrid, Civitas, 2014

AUBY, J.B.; DUTHEIL DE LA ROCHÈRE, J. (dir.): Traité de droit administratif européen, 2a ed., París, Bruylant, 2014

CHITI, M. P.: Diritto amministrativo europeo, Milà, Giuffrè, 2018

CRAIG, P.: EU Administrative Law, 3a ed., Oxford, Oxford University Press, 2019

DELLA CANANEA, G. (coord.), Diritto amministrativo europeo. Principi e istituti, Milà, Giuffrè, 2011

FUENTETAJA PASTOR, J. Á.: Derecho Administrativo Europeo, 4a ed., Madrid, Civitas, 2020.

MIR PUIGPELAT, O.: «Razones para una codificación general del procedimiento de la Administración de la Unión», a Revista de Derecho de la Unión Europea, núm. 19, 2010

ANUARIO DEL GOBIERNO LOCAL  (Font i LLovet, T;  Galán Galán, A., dirs.), Institut de Dret Públic-Fundación Democracia y gobierno local

FONT i LLOVET, T.: Gobierno local y Estado autonómico, Madrid, Fundación Democracia y gobierno local, 2008

RIVERO YSERN,  J.L.: Manual de derecho local, 6a ed., Madrid, Civitas, 2010

SOSA WAGNER, F.: Manual de derecho local, 9a ed., Cizur Menor, Aranzadi, 2005

VELASCO CABALLERO, F.: Derecho local. Sistema de fuentes, Madrid, Marcial Pons, 2009

VELASCO CABALLERO, F. (Dir.) (2021). Tratado de Derecho Local. Marcial Pons.