Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: La Diversitat de Models Familiars i el seu Tractament Jurídic

Codi de l'assignatura: 571639

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Elena Lauroba Lacasa

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

48

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

52

 

 

Recomanacions

 

.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.


Competències generals
 • Capacitat crítica per desenvolupar projectes d’investigació.
 • Capacitat per proposar criteris per a l’aplicació de les normes jurídiques. 


Competències específiques
 • Capacitat per aplicar sistemes de protecció públics i privats que cobreixin les situacions d’insuficiència o de dependència.
 • Capacitat per avaluar els tipus de conflictes competencials entre ens territorials a l’Estat autonòmic espanyol.
 • Capacitat per emprendre investigacions sobre els límits de la intervenció de l’Estat en l’autonomia privada.
 • Capacitat per valorar i aplicar l’impacte de la dimensió normativa europea i internacional en l’ordenament intern.
 • Capacitat per identificar i interpretar els àmbits de competència de l’Administració de Justícia i la jurisprudència que se’n deriva.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Obtenir una visió internacional de la institució familiar.
 • Interpretar críticament les resolucions dels tribunals internacionals i dels principis del dret de família.
 • Interpretar i diagnosticar les institucions del dret de família.
 • Conèixer el marc jurídic dels diferents models de família.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’heterogeneïtat del dret familiar

*  
1. El reconeixement constitucional i internacional de les famílies
2. Pertoca parlar d’una harmonització del dret de família? Normativa comunitària i iniciatives privades
3. Principis rectors del dret de família
4. El concepte de «vida familiar» (art. 8 CEDH)
5. El matrimoni
            5.1. Qüestions d’ordre públic
            5.2. Sistemes matrimonials
            5.3. Formes del matrimoni
            5.4. Causes i procediment de dissolució
6. Les famílies reconstituïdes: un estatut «in faciendo»
7. El reagrupament familiar
8. Les unions estables de parella
9. L’evolució de la filiació
            9.1. La irrupció de les tècniques de reproducció assistida
            9.2. La gestació per substitució
            9.3. L’adopció. Adopció internacional i «open adoption»
            9.4. El dret a conèixer els orígens
10. «Potestat parental» i «responsabilitats parentals»
11. La substracció internacional de menors
12. Procediments de resolució de conflictes familiars
13. El dret de família en una societat plural: com incorporar-hi la perspectiva de gènere

2. El dret patrimonial de les famílies

*  
1. Les relacions econòmiques derivades de la convivència familiar. La noció de règim econòmic matrimonial i la negació d’aquesta noció en els sistemes de «common law»
2. L’autonomia de la voluntat en el disseny de l’economia matrimonial i convivencial
3. La determinació i la publicitat del règim matrimonial
4. Els règims matrimonials típics: des de la comunitat universal fins a la separació pura de béns. Connexions amb el dret de successions: una modernització sempre pendent?
5. Els diversos sistemes per afrontar la crisi matrimonial o de convivència: de la culpa a l’elecció
6. Les mesures derivades de la crisi matrimonial o convivencial en la vessant patrimonial
7. La dissolució i la liquidació del règim econòmic
8. La llibertat de pacte a l’hora de preveure i de solucionar els efectes d’una crisi matrimonial o convivencial

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 • Classes magistrals: en les classes magistrals el professorat exposa els continguts de l’assignatura de forma oral, amb la participació activa de l’alumnat.
 • Debat dirigit a partir d’una exposició (individual o conjunta) prèvia: tècnica de dinàmica de grups que té l’objectiu de promoure, d’una banda, la millora de la comunicació de coneixements jurídics i, de l’altra, l’increment de la comprensió i de la capacitat crítica en una conversa col·lectiva.
 • Estudi de casos: mètode utilitzat per estudiar una institució, un problema o un supòsit, de manera contextual i detallada (s’han de desenvolupar processos d’anàlisi). També és una tècnica de simulació en la qual s’ha de prendre una decisió respecte d’un problema (es presenta un cas amb un conflicte que s’ha de resoldre: s’han de desenvolupar estratègies de resolució de conflictes).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada comprèn els elements següents:

 • Participació activa a les classes (10 %).
 • Una exposició oral de cada bloc amb una duració aproximada de 20-25 minuts (45 % cada exposició). Al final de l’exposició s’ha de lliurar el material de suport (PPT) utilitzat per a l’exposició.


L’adjudicació dels temes per a l’exposició oral es fa durant les dues primeres setmanes de docència de l’assignatura. Entre l’adjudicació i l’exposició hi ha un període mínim de dues setmanes.

En cas que l’assignatura s’imparteixi en línia, per la impossibilitat de fer la formació presencial, les activitats avaluables seran les mateixes, i l’exposició es farà mitjançant una de les plataformes que facilita la Universitat de Barcelona, de manera que es garanteixi que tots els estudiants puguin assistir a l’exposició dels seus companys.

 

Avaluació única

Els estudiants poden sol·licitar l’avaluació única, en la qual s’avalua l’assoliment dels objectius de l’assignatura no de manera continuada sinó al final del procés d’aprenentatge. El fet de sol·licitar l’avaluació única comporta que l’estudiant renuncia al sistema d’avaluació continuada.

L’avaluació única consisteix en una prova escrita sobre els continguts de l’assignatura (100 %).

 

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que és una prova escrita. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Katharina BOELE-WOELKI, Debates in Family law around the globe at the dawn of the 21st century, Intersentia, 2009

Principles of the law of family dissolution : analysis and recommendations / as adopted and promulgated by the American Law Institute

Lexis nexis, 2002

   

Pedro del Pozo Carrascosa, Antoni Vaquer Aloy, Esteve Bosch Capdevila, Derecho civil de Cataluña : derecho de familia / Marcial Pons, Madrid ; Barcelona : Marcial Pons, 2016, 2ª edición.

   
   

Commission on European family Law, Principles of European Family law  [Principles on Divorce and Maintenance Between Former Spouses; Principles on Parental Responsibilities; Principles on Property Relations between Spouses]

http://ceflonline.net/principles/

 

 

Law Commission, Matrimonial Property, Needs and Agreements (2009)
https://www.gov.uk/government/publications/matrimonial-property-needs-and-agreements

A.-L. Verbeke, J.M. Scherpe, Ch. Declerck, T. Helms & P. Senaeve (eds.), Liber Amicorum
Walter Pintens, Confronting the Frontiers of Family and Succession Law. Antwerp- Cambridge: Intersentia, 2012

 • Lauroba, E.- Ginebra, E. (dirs.), Régimes matrimoniaux de participation aux acquêts et autres mécanismes participatifs entre époux en Europe, Droit comparé et européen, Volume 23, París:  Société de législation comparée, 2016.

Legislació

Uniform Premarital and Marital Agreements Act
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/premarital%20and%20marital%20agreements/2012_pmaa_final.pdf

Revista

Marsha Garrison, "What’s Fair in Divorce Property Distribution:
Cross-national Perspectives from Survey Evidence", 72 Lousiana Law Review (2011)
http://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3048&context=lalrev