Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret Patrimonial

Codi de l'assignatura: 571641

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Dolores Gramunt Fombuena

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

48

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

52

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

 • Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.  
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.


Competències generals
 • Capacitat per parlar bé en públic.
 • Capacitat per gestionar amb plena autonomia la cerca i la selecció qualificades d’informació autoritzada sobre les qüestions objecte d’estudi.


Competències específiques
 • Capacitat per identificar, per distingir i per relacionar les qüestions més rellevants i conflictives dels temes treballats en l’àmbit del dret patrimonial.
 • Capacitat per formular hipòtesis que condueixin a una explicació racional de les qüestions més rellevants i conflictives dels temes treballats en l’àmbit del dret patrimonial.
 • Capacitat per analitzar i per comparar les nocions bàsiques del dret patrimonial en els textos jurídics d’altres ordenaments, en llengües estrangeres.


Competències transversals
 • Capacitat d’identificar la perspectiva de gènere en qualsevol material teòric o del dret practicat, així com saber integrar-la en una recerca en curs.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Establir els principis generals de la contractació i analitzar els principis generals de la contractació de consum, en relació amb el dret europeu.
 • Fixar el concepte de consumidor i determinar-ne l’àmbit de tutela.
 • Aprofundir en modalitats contractuals generals i pròpies del dret de consum.
 • Aprofundir en l’estudi de les condicions generals de la contractació i les clàusules abusives.
 • Aprofundir en els instruments de protecció del consumidor i usuari: mitjans de resolució alternativa de conflictes (mediació i arbitratge de consum, codis de conducta).


Blocs temàtics

1. Els principis de la contractació en el mercat. El principi de llibertat civil i els principis bàsics de la contractació de consum. Tendències legislatives del dret contractual

2. Modalitats contractuals

3. El control sobre els continguts

4. El conflicte. Les ADR i les ODR

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments del dret patrimonial: les relacions jurídiques patrimonials

1.1. Dret privat europeu: fonts i mètode

1.1.1. Dret primari
1.1.2. Dret secundari
1.1.3. Jurisprudència del TJUE
1.1.4. Interpretació del dret nacional d’acord amb el dret europeu
1.1.5. Soft law

 • Prescripció
 • Compensació
 • Resolució del contracte

1.1.6. Law and Economics i dret comparat

1.2. Dret contractual europeu i nacional

1.2.1. Dret contractual i dret de consum
1.2.2. Concepte de consumidor
1.2.3. Principis generals del dret contractual de consum

 • Deures d’informació
 • Dret de desistiment
 • Forma del contracte i de la informació
 • Deure d’anàlisi de la solvència (préstecs)

1.2.4. Condicions generals de la contractació i clàusules abusives

 • Control de contingut
 • Control d’incorporació

1.2.5. Desafiaments del mercat digital

2. Les relacions obligatòries

2.1. Alguns contractes en particular

2.1.1. Compravenda de béns i els contractes sobre continguts digitals

 • Del sanejament de la falta de conformitat
 • El lliurament amb retard
 • Els riscos
 • Els remeis

2.1.2. Contractes de viatges combinats

 • Concepte de viatge combinat
 • Altres serveis turístics
 • Conformitat amb el contracte
 • Responsabilitat de l’agència de viatges

2.1.3. Reptes de l’economia col·laborativa

 • Contractació a través de plataformes
 • Lloguer d’habitatges per a ús turístic
 • Serveis de transport
 • Règim jurídic

2.1.4. L’habitatge com a objecte de contractació

2.1.5. Crèdits immobiliaris

2.2. Resolució extrajudicial de conflictes
 

2.2.1. Els sistemes de resolució alternativa de conflictes en l’àmbit del consum
2.2.2. La mediació de consum
2.2.3. L’arbitratge de consum

 • Procediment
 • Laude
  • Caràcter executiu
  • Causes d’anul·lació

2.2.4. Altres mecanismes de resolució de conflictes

 • El defensor del client
 • Els procediments administratius de caràcter sectorial

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’aquesta assignatura pretén l’assoliment dels continguts i el desenvolupament d’habilitats de comprensió, de lectura i d’anàlisi crítica a partir de classes magistrals, del treball en grup, de la recerca individualitzada i de l’estudi de casos pràctics.

El treball individual —i tutorat— de l’alumnat i la seva participació en les activitats que es duen a terme de manera col·lectiva a classe —explicacions de contingut teòric, anàlisi i comentaris doctrinals i jurisprudencials, i resolució d’activitats pràctiques— són bàsics per assolir els objectius referits a continguts i habilitats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
 

El sistema d’avaluació per defecte en el màster és l’avaluació continuada, tot i que hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única. En ambdós casos cal una assistència mínima del 80 % per poder ser avaluat.

L’avaluació continuada consta de dues proves escrites sobre la matèria que integra el temari de l’assignatura. Cada prova té un valor del 50 % de la qualificació final, que no exclou la valoració d’altres evidències d’aprenentatge de què disposi el professorat, que poden servir per arrodonir a l’alça la qualificació obtinguda. Una d’aquestes proves és de caràcter pràctic i l’altra consisteix en un comentari de text o jurisprudencial.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que és una prova escrita que té una part teòrica i una part pràctica. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

Avaluació única

Els alumnes que ho vulguin es poden acollir al sistema d’avaluació única, si en presenten la sol·licitud corresponent a la coordinació del màster abans de la data fixada.

La qualificació, en el cas de l’avaluació única, és el resultat d’una prova final escrita de comprensió global de l’assignatura (100 %), que consta d’una part teòrica (en què s’ha de desenvolupar la resposta, comentari de text o jurisprudencial) i d’una part pràctica.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CÁMARA LAPUENTE, Sergio: Derecho privado europeo. Madrid, ed. Colex, 2003

CIPPITANI, Roberto: Construcción del Derecho privado de la Unión Europea. Supuestos y relaciones jurídicas. Lisboa, ed. Juruá, 2016.

DÍAZ ALABART, Silvia: Manual de Derecho de consumo. Madrid, ed. Reus, 2016

DÍAZ AMBRONA BARDAJÍ, Mª Dolores: Derecho civil de la Unión Europea. Valencia, ed. Tirant lo Blanch, 2017.

RODRÍGUEZ GUITIÁN, Alma: Derecho privado europeo. Madrid, ed. Civitas, 2008.

SÁNCHEZ LORENZO, Sixto: Derecho contractual comparado. (2 tomos), Cizur Menor, ed. Aranzadi, 2016 

Es facilitaran altres materials durant el curs, per tal de preparar aspectes concrets de l’assignatura.

 

 

CESCO, trabajos de los investigadores  Enllaç
CESCO, Revista de Derecho de consumo  Enllaç
Tribunal Justicia UE  Enllaç