Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 571657

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Rosa Ana Alija Fernandez

Departament: Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

crèdits: 18

Programa únic: S

 

 

Consideracions relatives a la matrícula

 

El TFM que no es presenti al final del semestre que li correspongui per la matrícula, ni en el període corresponent de reavaluació, es qualifica com a no presentat, i l’estudiant s’hi ha de tornar a matricular en els termes que estableix la normativa aplicable, tal com disposa l’article 3.3 de la Normativa reguladora dels TFM de la Facultat de Dret.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 450

 

Treball tutelat/dirigit

450

 

 

Recomanacions

 

L’estudiant s’ha de reunir amb la coordinadora del TFM abans de formalitzar-ne la matrícula.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 • Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.
 • Capacitat crítica en el desenvolupament de projectes d’investigació.
 • Capacitat per aplicar els valors democràtics d’igualtat, sostenibilitat i pluralisme en el camp de les investigacions jurídiques.
 • Capacitat d’abstracció de coneixements per a la creació de conceptes jurídics nou.
 • Domini del llenguatge especialitzat en els diferents àmbits jurídics, tant en l’expressió oral com escrita.
 • Responsabilitat i iniciativa en l’elaboració de treballs d’investigació.
 • Capacitat per desenvolupar una mentalitat analítica i investigadora per dissenyar i conduir una investigació jurídica.
 • Capacitat per proposar criteris per a l’aplicació de les normes jurídiques.
 • Habilitat per aplicar els sistemes de protecció públics i privats que cobreixin les situacions d’insuficiència o dependència.
 • Capacitat per avaluar els tipus de conflictes competencials entre ens territorials a l’Estat autonòmic espanyol.
 • Capacitat per emprendre investigacions sobre els límits de la intervenció de l’Estat en l’autonomia privada.
 • Capacitat per valorar i per aplicar l’impacte de la dimensió normativa europea i internacional en l’ordenament intern.
 • Capacitat per identificar i interpretar els àmbits de competència de l’Administració de Justícia i la jurisprudència que se’n deriva.

 

CTRANSV: Capacitat d’identificar la perspectiva de gènere en qualsevol material teòric o del dret practicat, així com saber integrar-la en una recerca en curs.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Aplicar els fonaments metodològics i científics de les ciències jurídiques.
 • Dissenyar un estudi o una investigació.
 • Planificar el projecte de treball de recerca.
 • Manejar les tècniques de recollida de dades.
 • Plantejar problemes, objectius i hipòtesis.
 • Redactar un informe del treball de recerca.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Ser clar en la formulació dels objectius i dels problemes que presenta el treball.
 • Saber adequar la metodologia a la temàtica.
 • Resoldre correctament i de manera convincent cadascuna de les etapes fonamentals en el desenvolupament del treball.
 • Seleccionar les fonts d’informació adequades.
 • Integrar el coneixement per construir el marc teòric.
 • Recollir, interpretar i analitzar les dades obtingudes amb claredat i amb coherència amb el disseny metodològic.
 • Expressar-se correctament per escrit, utilitzant correctament el llenguatge tècnic o científic.
 • Expressar-se oralment de manera correcta, utilitzant correctament el llenguatge tècnic o científic.
 • Ser capaç de defensar el criteri propi.
 • Tenir la capacitat de síntesi i l’adequació per defensar oralment el treball en el temps assignat.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Incorporar la perspectiva de gènere en la recerca i en la comunicació oral i escrita dels resultats assolits.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Blocs temàtics

*  Ateses les característiques de l’assignatura Treball Final de Màster, no s’hi defineixen blocs temàtics.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura Treball Final de Màster consisteix en la presentació d’un treball de recerca, concebut com un article llarg, amb una extensió d’entre 30 i 50 pàgines, que s’ha d’ajustar a les normes de presentació escrita que figuren en els annexos de la Normativa reguladora del TFM. El treball ha d’incloure un resum (abstract) en català o castellà i en anglès en què es presenti de manera breu l’objectiu del treball, la metodologia utilitzada i els principals resultats o conclusions, i una llista d’entre 3 i 5 paraules clau (en català o castellà i en anglès).

En relació amb el procediment d’elaboració i defensa, a principis del mes de setembre, abans que l’alumnat en formalitzi la matrícula, es convoca una reunió amb la coordinadora del TFM per tal d’informar-la sobre el procés d’elaboració, la metodologia i l’organització general del TFM, i per determinar els interessos de recerca.

Els paràmetres que l’alumnat ha de tenir en compte per matricular-se i elaborar el treball són els següents:

1. Designació del tema i tutor o tutora

El Treball Final de Màster està tutorat per un professor o professora. La persona que exerceix la tutoria acadèmica orienta l’estudiant en la definició del projecte, l’ha d’aprovar, fer-ne el seguiment i avaluar-lo. La coordinadora del TFM demana als departaments que ofereixin línies de recerca i que designin possibles tutors o tutores. Les línies de recerca vinculades al programa Dret al Dret són tutorades per les persones responsables de cada clínica. A partir d’aquestes propostes, i tenint en compte els interessos de recerca expressats per l’alumnat, la coordinadora fa una assignació de tutories, la qual es comunica als estudiants durant el mes d’octubre.

2. Definició i aprovació del projecte

Cada estudiant s’ha d’adreçar a la persona que exerceixi la tutoria acadèmica per proposar un projecte concret de treball final de màster, o bé poder acceptar un projecte que se li suggereixi. La proposta ha de contenir els punts següents:

 • Títol del projecte.
 • Autor o autora de la proposta.
 • Professor o professora de la matèria o àmbit d’interès que n’assumeix la tutoria acadèmica.
 • Justificació i objectius del projecte.
 • Metodologia, pla de treball i calendari.


Una vegada rebudes les propostes, la comissió de coordinació del màster resol les propostes presentades. En relació amb els criteris formals del treball, vegeu les indicacions contingudes en el document Criteris formals del TFM, disponible en el Campus Virtual, on es recullen i complementen els criteris annexos a la Normativa reguladora del TFM.

3. Presentació
 • Alumnat matriculat en el primer semestre

La persona que exerceix la tutoria acadèmica ha d’autoritzar expressament l’exposició i la defensa del TFM. En el cas que hi doni el vistiplau (el qual s’ha de fer constar a la rúbrica d’avaluació relativa al procés d’elaboració del TFM), com a màxim el 10 de gener de 2022 l’estudiant ha de trametre a la coordinació del TFM: a) una còpia electrònica del treball (via Campus Virtual) i b) tres còpies en paper per als membres de la comissió avaluadora perquè puguin avaluar-ne el contingut abans de la defensa.

Les dates de defensa del treball es fixen entre el 24 i el 28 de gener de 2022.

 • Alumnat matriculat en el segon semestre

La persona que exerceix la tutoria acadèmica ha d’autoritzar expressament l’exposició i la defensa del TFM. En el cas que hi doni el vistiplau (el qual s’ha de fer constar a la rúbrica d’avaluació relativa al procés d’elaboració del TFM), com a màxim el 13 de juny de 2022 l’estudiant ha de trametre a la coordinació del TFM: a) una còpia electrònica del treball (via Campus Virtual) i b) tres còpies en paper per als membres de la comissió avaluadora per tal que puguin avaluar-ne el contingut abans de la defensa.

Les dates de defensa del treball es fixen entre el 27 de juny i l’1 de juliol de 2022.

 • Període addicional de reavaluació

S’habilita un període, durant el mes de setembre, perquè els estudiants que s’hagin matriculat del TFM en el segon semestre el puguin tornar a presentar per a reavaluació (vegeu l’apartat 5, de reavaluació).

La persona que exerceix la tutoria acadèmica ha d’autoritzar expressament l’exposició i la defensa del TFM per a la reavaluació. En el cas que hi doni el vistiplau (el qual s’ha de fer constar a la rúbrica d’avaluació relativa al procés d’elaboració del TFM), com a màxim el 5 de setembre de 2022 l’estudiant ha de trametre a la coordinació del TFM: a) una còpia electrònica del treball (via Campus Virtual) i b) tres còpies en paper per als membres de la comissió avaluadora perquè puguin avaluar-ne el contingut abans de la defensa.

Les dates de reavaluació del treball es fixen entre el 19 i el 23 de setembre de 2022.

4. Defensa

L’exposició i defensa es fa en un acte públic, davant d’una comissió formada per tres membres, de la qual la persona que exerceix la tutoria acadèmica del TFM no pot formar part. La duració de l’exposició és d’uns 15-20 minuts i, posteriorment, la comissió fa les consideracions que cregui oportunes i l’estudiant ha de respondre a les qüestions que se li plantegin.

5. Reavaluació

En el cas que la persona que exerceix la tutoria acadèmica consideri que el TFM no assoleix una qualitat mínima i no n’autoritzi la defensa, o en el cas que el TFM no obtingui en la defensa una qualificació igual a 5 sobre 10 o superior, l’estudiant pot tornar a presentar el TFM en el període de defensa següent, segons el que s’esmenta a l’apartat 3 (TFM del primer semestre: reavaluació al juny; TFM del segon semestre: reavaluació al setembre).

6. Plagi

El TFM ha de ser un treball de recerca original i inèdit. En el cas que es detecti plagi en un TFM, s’hi aplicarà la normativa general de la UB en aquesta matèria amb els efectes previstos.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació única

La nota final de l’assignatura resulta de l’avaluació dels aspectes següents:

 • Avaluació de la persona que exerceix la tutoria acadèmica: 20 % de la nota final. Aquesta qualificació valora el procés de planificació i desenvolupament del TFM.
 • El 80 % restant es distribueix de la manera següent:
  • Un 40 % valora el contingut substantiu del TFM: es valora el contingut conceptual del treball, l’originalitat i l’enfocament, i la dificultat del tema.
  • Un 20 % valora el contingut formal del TFM: es valora la presentació formal del treball per escrit (ús de fonts, citacions, estructura, ortografia i gramàtica, etc.).
  • Un 20 % valora la presentació oral: es té en compte tant la presentació del treball per escrit com la presentació oral, i la defensa corresponent davant de la comissió.


Els criteris d’avaluació estan detallats a les rúbriques disponibles al Campus Virtual de l’assignatura.

El procés de presentació i defensa del TFM s’especifica a l’apartat de metodologia (punt 3) d’aquest pla docent.

 

Reavaluació

En el cas que la persona que exerceix la tutoria acadèmica consideri que el TFM no assoleix una qualitat mínima i no n’autoritzi la defensa, o en el cas que el TFM no obtingui en la defensa una qualificació igual a 5 sobre 10 o superior, l’estudiant pot tornar a presentar el TFM en el període de defensa següent, segons el que es disposa a l’apartat 3 (TFM amb matrícula del primer semestre: reavaluació al juny; TFM amb matrícula del segon semestre: reavaluació al setembre).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

TURULL RUBINAT, Max (Dir.). Tècniques de treball i de comunicació. Instrumentarium per a les ciències jurídiques i socials. Barcelona: Huygens editorial, 2017 (3ª ed. augm. i corr.). 288 pàg. ISBN 978-84-939245-3-9.  Enllaç

LOBO IGARTUA, C., Aplicación del Enfoque de Género en Proyectos TFG y TFM. Bilbao: Servicio Editorial de la UPV-EHU, 2015.

  Disponible en accés obert: https://biblioteca.hegoa.ehu.eus

Norma

NORMATIVA REGULADORA DELS TREBALLS DE FI DE MÀSTER DE LA FACULTAT DE DRET. UB. Aprovada per CACG de 5 d’abril de 2013

Pàgina web

Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). [en línia] Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics <http://www.ub.es/criteris-cub/>.  Enllaç

Text electrònic

MESTRES, Josep M. et al. Manual d’estil: la redacció i l’edició de textos. Vic; Barcelona: Eumo editorial; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra, 2007. ISBN 978-84-9766-146-1. Edició en línia: 2019 (5ª ed. corr. i ampl.)  Enllaç

FONTBOTÉ BONILLA, Helena; YMBERT CERÓN, Marta. La citació de les fonts jurídiques en l’àmbit autonòmic, estatal i internacional. [en línia] <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/33344>.  Enllaç

MORANTE VALLEJO, Montse et al., Documentació: localització i gestió de fonts d’informació [en línia]. <http://hdl.handle.net/2445/21505]>  Enllaç

Mª Luisa Rodríguez Moreno (coord.), Juan Llanes Ordóñez (coord.), Marta Burguet Arfelis, Maria Rosa Buxarrais Estrada, Francisco Esteban Bara, Beatriz Jarauta Borrasca, Cruz Molina Garuz, Elisenda Pérez Muñoz, Núria Serrat Antolí, Marina Solé Català. Com elaborar, tutoritzar i avaluar un Treball de Fi de Màster. Barcelona: AQU Catalunya, 2013.  Enllaç