Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Direcciķ i Lideratge

Codi de l'assignatura: 572261

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: JOSÉ PABLO Gallo Leon

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

0

(Assignatura impartida en modalitat a distāncia o no presencial)

Treball tutelat/dirigit

55

Aprenentatge autōnom

70

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
– Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat per a ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, tot sovint en un context d’investigació.
– Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis  (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
– Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de fer judicis a  partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements o criteris.
– Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i motius que les fonamenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
– Que els estudiants tinguin l’habilitat d’aprendre que els permeti seguir estudiant en gran mesura de manera autodirigida o autònoma.

 

Competències generals
– Capacitat per adaptar el disseny de processos, procediments i tasques de l’àmbit professional als entorns digitals actuals.
– Capacitat per identificar i estar al dia de la legislació i les normatives nacionals i internacionals vigents i aplicar-les a la pràctica professional.
– Capacitat per liderar equips humans, tot assegurant la integració, l’eficàcia i el benestar del personal, respectant els objectius de l’organització així com garantir el desenvolupament personal i professional de l’individu.

 

Competències específiques

– Analitzar l’entorn de les unitats i serveis d’informació i les necessitats dels usuaris, mitjançant l’obtenció i interpretació de dades en un context estratègic i de competència
– Aplicar tècniques de planificació, direcció i lideratge per gestionar els recursos d’una unitat o servei d’informació.
– Planificar l’ús dels recursos humans, materials i econòmics disponibles segons les necessitats dels usuaris.
– Planificar i gestionar de manera col·laborativa per garantir que els serveis i els productes que s’ofereixen responguin a les demandes i les necessitats de l’organització i dels usuaris.
– Identificar els punts forts i els punts febles d’una organització, un producte o un servei, establir i utilitzar indicadors, i elaborar solucions per millorar la qualitat.
– Elaborar polítiques, directrius i procediments que garanteixin el funcionament i l’organització correctes d’una organització.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Conèixer els aspectes propis de la funció directiva i del lideratge a partir del reconeixement de les especificitats de la gestió en el context de les unitats i serveis d’informació.
• Identificar i dominar les tècniques i eines més importants utilitzades en la gestió.
• Conèixer i dominar els mètodes i les eines per analitzar els problemes i prendre decisions.
• Conèixer i dominar els mètodes i les eines per impulsar i liderar canvis organitzacionals.

 

Referits a habilitats, destreses


• Desenvolupar les habilitats de gestió de las persones amb responsabilitat directiva de les unitats i serveis d’informació, per a que puguin formular els seus programes i actuacions amb el major grau d’eficàcia i d’eficiència.
• Promoure les habilitats directives i de lideratge, especialment en el que es refereix a treball en equip, presa de decisions, resolució de conflictes, gestió del canvi, etc.
• Comprendre les aplicacions, principis, metodologies de disseny, planificació i lideratge en el seu conjunt.
• Fomentar la cultura de la transparència i de la constant rendició de comptes a tots els agents implicats (administracions, contraparts, entitats col·laboradores, usuaris i ciutadans en general).
• Desenvolupar el pensament estratègic en totes les àrees de decisió.
• Fer diagnòstics basats en l’anàlisi de l’entorn i en el dels recursos.
• Desenvolupar les habilitats i coneixements relacionats amb la gestió del canvi, especialment en el seu impuls, procés i planificació, així com en la seva incidència econòmica, organitzacional i psicològica.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Fomentar la capacitat de lideratge de las persones amb responsabilitats directives per tal que siguin impulsors de la innovació i el canvi en les seves organitzacions, tenint sempre present els valors i principis que regeixen els serveis d’informació.
• Comprendre la influència de la cultura corporativa en les organitzacions.
• Contribuir a crear una cultura que afavoreixi la millora del clima organitzacional intern.
• Aplicar els principis deontològics del directiu pel que fa a la responsabilitat social dels serveis d’informació.

 

 

Blocs temātics

 

1. Dirigir organitzacions i equips: rols i habilitats

1.1. Perquè cal dirigir

1.2. Rol directiu, funcions i habilitats en un entorn canviant i interactiu

1.3. La transparència i la rendició de resultats

2. Models i estils de direcciķ

2.1. La interacció amb la cultura organitzativa i el context

2.2. La direcció amb intenció i valors. Dilemes i límits

2.3. Direcció estratègica i presa de decisions

2.4. Estils i tipologies de gestió. Més enllà del directiu

3. Lideratge: tipologies, estils i reptes

3.1. La determinació i reptes del lideratge

3.2. Funcions i límits del lideratge

3.3. Estils de lideratge

4. Gestiķ del canvi

4.1. Les motivacions i les resistències

4.2. Gestionar el procés de canvi: anticipar i planificar

5. La direcciķ de biblioteques i unitats d'informaciķ

5.1. Peculiaritats de la direcció d’unitats d’informació

5.2. Competències del director/a

5.3. El treball diari en un càrrec directiu

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’organitza en unitats temàtiques. Cada una d’elles disposa d’una guia de treball que n’explica els objectius, el material disponible i la manera de treballar els conceptes i les competències, així com també d’un cronograma de treball orientatiu.

En el campus virtual, l’alumnat disposa de recursos d’aprenentatge diversos com ara presentacions dels continguts, lectures, audiovisuals, propostes d’activitats i exercicis, fòrums de dubtes, i altres instruments de treball. La comunicació amb els companys i amb el professorat, el qual és guia, suport i dinamitzador del grup, és un factor clau per garantir l’èxit del procés d’aprenentatge i l’adquisició de les competències imprescindibles en l’exercici professional, objectiu últim dels estudis.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

És el model d’avaluació preferent perquè permet valorar de manera adequada el ritme d’adquisició i consolidació de l’aprenentatge.

L’alumnat haurà de fer activitats i exercicis d’execució obligatòria que lliurarà al llarg del semestre en funció del cronograma de l’assignatura.

A l’inici de curs el professorat fixarà les condicions de reavaluació, la qual es realitzarà en les dates que determini el calendari d’avaluacions de la Facultat.

La nota final és el resultat de la nota mitjana obtinguda en les proves avaluables segons el percentatge fixat per a cada una d’elles.

 

Avaluaciķ única

Consisteix en una prova individual que equival al 100 % de la nota final.

Atesa la modalitat de docència dels estudis, no es recomana aquest tipus d’avaluació.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria, si escau, en el termini dels 20 primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què l’alumne/a hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació de la matrícula, si aquesta és posterior a l’inici del semestre.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Baker, David. Strategic change management in public sector organisations. Oxford: Chandos Publishing, 2007. 297 p. ISBN 978-1-84334-141-3.

Catāleg UB  Enllaç

Bryson, J. Effective library and information centre management. Aldershot ; Brookfield : Gower, cop. 1990, 409 p. ISBN 978-0-566-07691-6.

Catāleg UB  Enllaç

Campbell, N.; Sutherland, S.; Poustie, K. Reforma organizativa y estrategias de gestión en las bibliotecas públicas. Barcelona: Fundación Bertelsmann, 1999. 131 p. ISBN 84-930934-0-8. 

Catāleg UB (Accés directe lliure)  Enllaç
Catāleg UB (versiķ impresa)  Enllaç

Castiñeira, Àngel; Lozano, Josep M. El poliedro del liderazgo: una aproximación a la problemática de los valores en el liderazgo. Barcelona: Libros de cabecera, 2012. 274 p. ISBN 978-84-9490572-0-5.

Catāleg UB  Enllaç

Corrall, Sheila.  Strategic management of information services: a planing handbook. London : Aslib/IMI, cop. 2000. 364 p. ISBN 0-85142-346-9.

Catāleg UB  Enllaç

Curzon Susan Carol. Managing change: a how-to-do-it manual for librarians. London: Facet, 2006. 129 p. ISBN 978-1-85604-601-5.

Catāleg UB   Enllaç

Evans, G.E.; Alire, C.A. Management basics for information professionals. 3rd ed. London: Facet, 2013. 577 p. ISBN 978-1-85604-954-2.

Catāleg UB  Enllaç

Gallacher, Cathryn A. Managing change in libraries and information services. London : Aslib : Information Management International, cop. 1999. 104 p. ISBN 0-85142-422-8.

Catāleg UB  Enllaç

Garcia, J.; Sutherland, S. Directores de biblioteca pública en la arena política. Barcelona: Fundación Bertelsmann, 2001. 95 p.  ISBN 84-932155-1-1.

Catāleg UB (Accés directe lliure)  Enllaç
Catāleg UB (versiķ impresa)  Enllaç

Giesecke, Joan. Practical strategies for library managers. Chicago: American Library Association, 2001. 103 p. ISBN 0-8389-0793-8.

Catāleg UB  Enllaç

Gordon, Rachel Singer. The accidental library manager. Medford, N.J.: Information Today, cop. 2005. 362 p. ISBN 1-57387-210-5.

Catāleg UB  Enllaç

Hayer, Robert Mayo. Models for library management, decision-making, and planning. San Diego (Calif.): Academic Press, cop. 2001. 278 p. ISBN 0-12-334151-5.

Catāleg UB  Enllaç

Lord, B.; Lord, G.D. Manual de gestión de museos. Barcelona: Ariel, 2010. 255 p. ISBN 978-84-344-8292-0.

Catāleg UB  Enllaç

Lozano Diaz, Roser. La biblioteca pública del siglo XXI: atendiendo clientes, movilizando personas. Gijón: Trea, 2006. 476 p. ISBN 978-84-9704-251-2.

Catāleg UB  Enllaç

Mataix Aldeanueva, Carlos. Dirección estratégica para las ONG. Madrid: UNED: Economistas sin Fronteras, 2001. 103 p. ISBN 978-84-362-4292-8.

Catāleg UB  Enllaç

Mintzberg, Henry. Gestionando. Barcelona: Belloch, 2013. 368 p. ISBN 978-84-936162-2-9.   

Catāleg UB  Enllaç

Nordström, K; Ridderstrale, J. Funky business: el talento mueve al capital. Madrid: Pearson Educación, 2004. 266 p. ISBN 978-84-205-3020-8.

Catāleg UB  Enllaç

Normann, Richard. La gestión en las empresas de servicios: estrategia y liderazgo. Bilbao: Deusto, 1989. 203 p. ISBN  978-84-234-0802-3. 

Catāleg UB  Enllaç

O’connor, S.; Sidorko, P. Imagine your library’s future: scenario planning for libraries and information organizations. Oxford: Chandos, 2010. 214 p. ISBN 978-1-84334-600-5.

Catāleg UB  Enllaç

Stueart, R.D.; Moran, B.B. Gestió de biblioteques i centres d’informació.  [Lleida]: Pagès; Barcelona: Diputació de Barcelona, 1998. 443 p. ISBN 978-84-7935-503-6.  

Catāleg UB  Enllaç

Swallwood, Carol. (ed.) Library management tips that work. Chicago: American Library Association, 2011. 190 p. ISBN 978-0-8389-1121-1.

Catāleg UB  Enllaç

Vernis, A.; Pié, M.I.; Sanz Corella, B; [et al.]. La gestión de las organizaciones no lucrativas. Bilbao: Deusto, 2004. 225 p. ISBN 978-84-234-2255-5.   

Catāleg UB  Enllaç
Catāleg UB (ed. catalana 1997)  Enllaç

Pāgina web

America Library Association (2015). What Library Directors Need to Know, America Library Association. https://goo.gl/Vt1ce7

Text electrōnic

Espinàs, E. El sector associatiu: una aproximació a la seva gestió. Barcelona: UOC, [2010]. 69 p. Disponible a: <http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/6625/9/Institucions%2c%20empreses%20i%20entitats%20culturals_M%C3%B2dul4_El%20sector%20associatiu.pdf>. [Consulta 11 de juliol 2017].