Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Planificaciķ

Codi de l'assignatura: 572262

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Carina Rey Martin

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

0

(Assignatura impartida en modalitat a distāncia o no presencial)

Treball tutelat/dirigit

55

Aprenentatge autōnom

70

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
• Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat per a ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, tot sovint en un context d’investigació.

• Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis  (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

• Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de fer judicis a  partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements o criteris.

• Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i motius que les fonamenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

• Que els estudiants tinguin l’habilitat d’aprendre que els permeti seguir estudiant en gran mesura de manera autodirigida o autònoma.

 

Competències generals
• Capacitat per adaptar el disseny de processos, procediments i tasques de l’àmbit professional als entorns digitals actuals.

• Capacitat per identificar i estar al dia de la legislació i les normatives nacionals i internacionals vigents i aplicar-les a la pràctica professional.

• Capacitat per liderar equips humans, tot assegurant la integració, l’eficàcia i el benestar del personal, respectant els objectius de l’organització així com garantir el desenvolupament personal i professional de l’individu.

 

Competències específiques
• Analitzar l’entorn de les unitats i serveis d’informació i les necessitats dels usuaris, mitjançant l’obtenció i interpretació de dades en un context estratègic i de competència.

• Aplicar tècniques de planificació, direcció i lideratge per gestionar els recursos d’una unitat o servei d’informació.

• Planificar l’ús dels recursos humans, materials i econòmics disponibles segons les necessitats dels usuaris.

• Planificar i gestionar de manera col·laborativa per garantir que els serveis i els productes que s’ofereixen responguin a les demandes i les necessitats de l’organització i dels usuaris.

• Identificar els punts forts i els punts febles d’una organització, un producte o un servei, establir i utilitzar indicadors, i elaborar solucions per millorar la qualitat.

• Elaborar polítiques, directrius i procediments que garanteixin el funcionament i l’organització correctes d’una unitat o servei d’informació.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer les etapes del procés de presa de decisions.
• Conèixer i dominar els mètodes i les eines per analitzar els problemes i prendre decisions.
• Conèixer el marc legal i normatiu que afecta la gestió de les organitzacions.
• Identificar i dominar les tècniques i eines més importants utilitzades en gestió.
 

 

Referits a habilitats, destreses


• Seleccionar les estratègies en funció dels recursos disponibles.
• Realitzar la gestió i el desenvolupament d’un projecte en una unitat d’informació.
• Dominar els mètodes i les tècniques de la gestió de projectes.
• Desenvolupar el pensament estratègic.
• Comprendre la problemàtica estratègica que implica totes les àrees de l’alta direcció.
• Fer diagnòstics basats en l’anàlisi de l’entorn i en el dels recursos.
• Comprendre les aplicacions, principis, metodologies de disseny, planificació i lideratge.
• Desenvolupar les habilitats i coneixements professionals relacionats amb la gestió del canvi.
• Dominar la metodologia que s’aplica en el procés de planificació.
• Comprendre els principals aspectes econòmics, organitzacionals i psicològics que intervenen i afecten el procés de planificació.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Aplicar els principis deontològics del directiu pel que fa a la responsabilitat social.
• Comprendre la influència de la cultura corporativa en les organitzacions.
• Comprendre els efectes de les normatives legals de propietat intel·lectual i de llicències sobre les unitats d’informació de la funció pública.

 

 

Blocs temātics

 

1. Fonaments de la planificaciķ

1.1. Concepte de planificacio. Tipologies de plans

1.2. Plantejament general de les etapes del procés de planificació

2. Planificaciķ estratčgica

2.1. Avaluació de l’entorn (intern i extern). Prospectiva. El mètode dels escenaris

2.2. Visió i missió

2.3. Eixos estratègics i objectius

2.4. Indicadors. Seguiment i avaluació del pla

3. Planificaciķ operativa

3.1. Planificació estratègica vs planificació operativa

3.2. Objectius, indicadors i avaluació de resultats

4. Fonaments de la gestiķ de projectes

4.1. Cicle de vida dels projectes

4.2. Disseny, planificació, seguiment i avaluació de projectes a les biblioteques i sistemes d’informació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’organitza en unitats temàtiques. Cada una d’elles disposa d’una guia de treball que n’explica els objectius, el material disponible i la manera de treballar els conceptes i les competències, així com també d’un cronograma de treball orientatiu.

En el campus virtual, l’alumnat disposa de recursos d’aprenentatge diversos com ara presentacions dels continguts, lectures, audiovisuals, propostes d’activitats i exercicis, fòrums de dubtes, i altres instruments de treball. La comunicació amb els companys i amb el professorat, el qual és guia, suport i dinamitzador del grup, és un factor clau per garantir l’èxit del procés d’aprenentatge i l’adquisició de les competències imprescindibles en l’exercici professional, objectiu últim dels estudis.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

És el model d’avaluació preferent perquè permet valorar de manera adequada el ritme d’adquisició i consolidació de l’aprenentatge.

L’alumnat haurà de fer activitats i exercicis d’execució obligatòria que lliurarà al llarg del semestre en funció del cronograma de l’assignatura.

A l’inici de curs el professorat fixarà les condicions de reavaluació, la qual es realitzarà en les dates que determini el calendari d’avaluacions de la Facultat.

La nota final és el resultat de la nota mitjana obtinguda en les proves avaluables segons el percentatge fixat per a cada una d’elles.

 

Avaluaciķ única

Consisteix en una prova individual que equival al 100 % de la nota final.

Atesa la modalitat de docència dels estudis, no es recomana aquest tipus d’avaluació.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria, si escau, en el termini dels 20 primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què l’alumne/a hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació de la matrícula, si aquesta és posterior a l’inici del semestre.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bryson, Jo. Managing information services: a sustainable approach. 3rd ed.Farnham: Ashgate, 2011. XVI, 421 p. ISBN 978-1-4094-0694-5.

Catāleg UB  Enllaç

Buser, R. A.; Massis, B. E.; Pollack, M.. Project management for libraries: a practical approach. Jefferson: McFarland, 2014. 222 p. ISBN 978-0-7864-9606-8.

Catāleg UB  Enllaç

Himmel, Ethel; Wilson, William James. Planificar per a aconseguir resultats: un procés de transformació de la biblioteca pública. Lleida: Pagès ; Barcelona: Diputació de Barcelona, 2001. 296 p. ISBN 978-84-7935-856-3.

Catāleg UB  Enllaç

Lozano i Díaz, Roser. La biblioteca pública del siglo XXI: atendiendo clientes, movilizando personas. Gijón: Trea, cop. 2006. 476 p. ISBN 84-9704-251-4.

Catāleg UB  Enllaç

Matthews, Joseph R. Strategic planning and management for library managers. Wesport: (Conn.) [etc.]: Libraries Unlimited, 2005. XIV, 150 p. ISBN 1-59158-231-8

Catāleg UB  Enllaç

Nelke, Margareta. Strategic business development for information centres and libraries. Witney: Chandos Publishing, 2010. 152 p. ISBN 978-1-84334-661-6.

Catāleg UB  Enllaç

Nelson, Sandra S. Strategic planning for results. Chicago: American Library Association, 2008. 291 p. ISBN 978-0-8389-3573-6.

Catāleg UB  Enllaç

Solimine, Giovanni; Di Domenico, Giovanni; Pérez Pulido, Margarita. Gestión y planificación en bibliotecas. Buenos Aires: Alfagrama, 2009. 318 p. ISBN 9789871305537.

Catāleg UB  Enllaç

Stueart, Robert D., Moran, Barbara B. Library and information center management. 7th ed. Westport (Conn.): Libraries Unlimited, 2007. XXVIII, 492 p. ISBN 978-1-59158-406-3.

Catāleg UB  Enllaç

Text electrōnic

Bryson, John M.; Alston, Farnum K. Creating and implementing your strategic plan [e-book]: a workbook for public and nonprofit organizations. San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc., 2005. 978-0-7879-7769-6.

Catāleg UB (Accés consorciat per als usuaris de la UB via NetLibrary)  Enllaç