Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió de Recursos Humans

Codi de l'assignatura: 572263

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Patricia Elgoibar Esteban

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

0

(Assignatura impartida en modalitat a distància o no presencial.)

Treball tutelat/dirigit

55

Aprenentatge autònom

70

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

– Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis  (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

– Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i motius que les fonamenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

– Que els estudiants tinguin l’habilitat d’aprendre que els permeti seguir estudiant en gran mesura de manera autodirigida o autònoma.

COMPETÈNCIES GENERALS

– Capacitat per liderar equips humans, tot assegurant la integració, l’eficàcia i el benestar del personal, respectant els objectius de l’organització així com garantir el desenvolupament personal i professional de l’individu.

COMPETENCIAS ESPECÍFIQUES

– Aplicar tècniques de planificació, direcció i lideratge per gestionar els recursos d’una unitat o servei d’informació.
– Gestionar els recursos humans des d’una perspectiva internacional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer els instruments d’organització del treball, els processos, l’estructura i la gestió de tots els recursos.
• Conèixer las estratègies de gestió de conflictes a nivell individual i col·lectives.
• Planificar processos de negociació eficients en organitzacions, tant en direcció i com en altres àmbits. 
• Saber contribuir a generar confiança en una organització i conèixer estratègies per recuperar la confiança perduda.

 

Referits a habilitats, destreses

• Desenvolupar les habilitats i coneixements relacionats amb la gestió de les persones.
• Proporcionar una aproximació global a la funció dels recursos humans i el seu valor en la consecució dels objectius estratègics.

 

Referits a actituds, valors i normes

•Treballar en equips multidisciplinaris, col·laborar-hi i acceptar les aportacions dels altres membres. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducción a los recursos humanos

2. Resolución de conflictos en las organizaciones

3. Diversidad e inclusión en el lugar de trabajo

4. Los recursos humanos desde una perspectiva internacional

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’organitza en unitats temàtiques. Cada una d’elles disposa d’una guia de treball que n’explica els objectius, el material disponible i la manera de treballar els conceptes i les competències, així com també d’un cronograma de treball orientatiu.

 

En el campus virtual, l’alumnat disposa de recursos d’aprenentatge diversos com ara presentacions dels continguts, lectures, audiovisuals, propostes d’activitats i exercicis, fòrums de dubtes, i altres instruments de treball. La comunicació amb els companys i amb el professorat ─el qual és guia, suport i dinamitzador del grup─ és un factor clau per garantir l’èxit del procés d’aprenentatge i l’adquisició de les competències imprescindibles en l’exercici professional, objectiu últim dels estudis.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

És el model d’avaluació preferent perquè permet valorar de manera adequada el ritme d’adquisició i consolidació de l’aprenentatge.

L’alumnat haurà de fer activitats i exercicis d’execució obligatòria que lliurarà al llarg del semestre en funció del cronograma de l’assignatura.

A l’inici de curs el professorat fixarà les condicions de reavaluació, la qual es realitzarà en les dates que determini el calendari d’avaluacions de la Facultat.

La nota final és el resultat de la nota mitjana obtinguda en les proves avaluables segons el percentatge fixat per a cada una d’elles.

 

 

Avaluació única

Avaluació única

Consisteix en una prova individual que equival al 100 % de la nota final.

Atesa la modalitat de docència dels estudis, no es recomana aquest tipus d’avaluació.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria, si escau, en el termini dels 20 primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què l’alumne/a hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació de la matrícula, si aquesta és posterior a l’inici del semestre.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Coleman, P., Deutsch, M., and Marcus, E. (2014). The handbook of conflict resolution. San Francisco: Wiley.

Crawshaw, J.R., Budhar, P. and Davis, A. (2014). Human Resources Management. Strategic and International Perspectives. London, Sage Publications.

Elgoibar, P., Euwema, M., and Munduate, L. (2017). Conflict management. Oxford Encyclopedia of Psychology. Oxford University Press.

Elgoibar, P., Besieux, T., McCaffrey, M. & Godding. C. (2017). Believe in diversity and act accordingly. In A. Arenas, D. Di Marco, L. Munduate & M. Euwema (Eds), Shaping inclusive workplaces through social dialogue. Springer International.

Gelfand, M. J., Erez, M. and Aycan, Z. (2007). Cross-Cultural Organizational Behavior. Annual Review of Psychology, 58, 479 – 514.

Meyer, E. (2015). Getting to si, ja, oui, hai, and da. Harvard Business Review, 74-80.

Munduate, L. and Medina, F. J. (2013). Gestión del conflicto, negociación y mediación. Editorial Piramide.

Nahavandi, A., Denhardt, R.B., Denhardt, J.V. and Aristigueta, M.P. (2015).Organizational Behavior, California, Sage Publications.

Roberson, Q.M. (2006). Disentangling the Meanings of Diversity and Inclusion in Organizations. Group Organization Management  31 ( 2) 212-236.