Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestiķ de Recursos Econōmics

Codi de l'assignatura: 572264

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Jose Alberto De Gregorio Prieto

Departament: Departament d'Economia

crčdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 62.5

 

Aprenentatge autōnom

62.5

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


Competències bàsiques

• Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements assolits i la seva ca-pacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

• Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

• Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

• Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 


Competències específiques

• Planificar i gestionar de manera col·laborativa per assegurar que els serveis i productes que s’ofereixen responguin a les demandes i les necessitats de l’organització i dels seus usuaris.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Conèixer les aplicacions, principis, metodologies de disseny, planificació i gestió de recursos econòmics.
• Desenvolupar les habilitats i coneixements relacionats amb la gestió dels recursos econòmics.
• Aplicar les tècniques i metodologies pròpies del control econòmic financer.

 

 

Blocs temātics

 

1. Anālisi econōmic-financera

2. Control comptable i disseny pressupostari

3. Viabilitat econōmica de projectes i serveis

4. Control de gestiķ econōmic-financer

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’organitza en unitats temàtiques. Cada una d’elles disposa d’una guia de treball que n’explica els objectius, el material disponible i la manera de treballar els conceptes i les competències, així com també d’un cronograma de treball orientatiu.

L’alumnat disposa en el campus virtual dels recursos d’aprenentatge necessaris: presentacions dels continguts, lectures, propostes d’activitats i exercicis, fòrums de consulta i debat , i altres instruments de treball. La comunicació entre l’alumnat i amb el professorat (guia, suport i dinamitzador del grup)  és un factor clau per garantir l’èxit del procés d’aprenentatge i l’adquisició de les competències imprescindibles en l’exercici professional, objectiu últim dels estudis.

.

L’alumne disposarà de materials en el campus virtual. També pot demanar tutories acadèmiques al professorat en el seu horari d’atenció a l’alumne durant tot el semestre.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada és el model d’avaluació preferent perquè permet valorar de manera adequada el ritme d’adquisició i consolidació de l’aprenentatge.

L’alumnat haurà de fer activitats i exercicis d’execució obligatòria que lliurarà al llarg del semestre en funció del cronograma de l’assignatura.

A l’inici de curs el professorat fixarà les condicions de reavaluació, la qual es realitzarà en les dates que determini el calendari d’avaluacions de la Facultat.

La nota final és el resultat de la nota mitjana obtinguda en les proves avaluables, que inclouran un treball pràctic sobre el conjunt de l’assignatura i  diferents exercicis al llarg del semestre.

 

Avaluaciķ única

Consisteix en una prova individual que equival al 100 % de la nota final.

Atesa la modalitat de docència dels estudis, no es recomana aquest tipus d’avaluació.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria, si escau, en el termini dels 20 primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què l’alumne/a hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació de la matrícula, si aquesta és posterior a l’inici del semestre.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Álvarez López, J. Contabilidad analítica: contabilidad de costes y de gestión. San Sebastián: Donostiarra, 1992. 640 p. ISBN 84-7063-085-7. 

Catāleg UB  Enllaç

Amorós, Víctor. Manual para la confección de estudios de viabilidad. Barcelona: Gestión 2000, 1991. 68 p. ISBN  978-84-86703-46-2. 

Catāleg UB  Enllaç

Anthony, R., Young, D. Management control in nonprofit organizations. 4th ed. Homewood (Ill.): Irwin, 1988. 918 p. ISBN 0256061831.

Catāleg UB (7th ed. 2002)  Enllaç

Arjona Torres, M. Dirección estratégica: un enfoque práctico: principios y aplicaciones de la gestión del rendimiento. Madrid: Díaz de Santos, 1999. 236 p. ISBN 84-7978-386-9.

Catāleg UB  Enllaç

Pallerola Comamala, J. Contabilidad básica. Paracuellos de Jarama (Madrid): Starbook, 2011. 163 p. ISBN 978-84-92650-42-2.

Catāleg UB  Enllaç

Pereira Soler, F. [et al]. Contabilidad para dirección. Pamplona: EUNSA, 2011. 442 p. ISBN 978-84-313-2764-4. 

Catāleg UB  Enllaç

Soriano, Maria Jesús. Introducción a la contabilidad y las finanzas / Maria Jesús Soriano ; coordinación: Oriol Amat. Barcelona : Profit, cop. 2011

https://cataleg.ub.edu/record=b2021099~S1*cat  Enllaç

Text electrōnic

Garcia i Pellicer, Carme. Preparació i codificació comptable. Barcelona, IOC. <http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/0201_GAD/GAD_0201_M06/web/html/media/fp_gad_m06_u1_pdfindex.pdf> [Consulta 10 de juliol 2017]. 

Grup d’Innovació Docent en Economia dels Impostos (GIDEI). El sector público, presupuesto, dimensión y componentes. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2012-2013. <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/36412/1/Tema_2_Sector_Publico_Presupuesto_Dimension_Componentes_2012_13.pdf>. [Consulta 10 de juliol 2017]. 

Dipōsit digital UB  Enllaç