Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestiķ d'Infraestructures i Intangibles

Codi de l'assignatura: 572265

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Concepcion Rodriguez Parada

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

crčdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

0

(Assignatura impartida en modalitat a distāncia)

Treball tutelat/dirigit

26.5

Aprenentatge autōnom

36

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
 

• Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la capacitat pròpia per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.


• Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de fer judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements o criteris.


• Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons que els fonamenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.


• Que els estudiants tinguin l’habilitat d’aprendre que els permeti seguir estudiant en gran mesura de manera autodirigida o autònoma

 

Competències generals

• Capacitat per a identificar i estar al dia de la legislació i les normatives nacionals i internacionals vigents i aplicar-les en la pràctica professional.

• Capacitat per a liderar equips humans, tot garantint la integració, l’eficàcia i el benestar del personal, respectant els objectius de l’organització, i afavorint el desenvolupament personal i professional dels seus membres.

 

Competències específiques

• Aplicar tècniques de planificació, direcció i lideratge per a gestionar els recursos d’una unitat o servei d’informació.

• Planificar i gestionar de manera col·laborativa per garantir que els serveis i els productes que s’ofereixen responguin a les demandes i les necessitats de l’organització i dels usuaris.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer les eines d’organització del treball, els processos i la gestió de tots els recursos.

• Comprendre les aplicacions, principis, metodologies de disseny, planificació i gestió de recursos.

• Comprendre les aplicacions, principis, metodologies de disseny, planificació i gestió d’intangibles.

 

 

Referits a habilitats, destreses

. Desenvolupar les habilitats i els coneixements relacionats amb la gestió dels espais i els equipaments.

. Desenvolupar les habilitats i els coneixements relacionats amb la gestió dels recursos tecnològics, d’innovació i del coneixement.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Treballar en equips multidisciplinaris, col·laborar-hi i acceptar les aportacions dels altres membres.

 

 

Blocs temātics

 

1. La planificaciķ i la programaciķ d’un equipament bibliotecari

1.1. Planificació del servei

1.2. Elaboració del programa

1.3. Materials, condicionament dels espais, mobiliari, etc.

1.4. Manteniment

2. Els recursos intangibles en els centres i serveis d’informaciķ

2.1. Marca i reputació organitzacional

2.2. Retorn de la inversió i responsabilitat social

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’organitza en unitats temàtiques. Cada una d’elles disposa d’una guia de treball que n’explica els objectius, el material disponible i la manera de treballar els conceptes i les competències, així com també d’un cronograma de treball orientatiu.

En el campus virtual, l’alumnat disposa de recursos d’aprenentatge diversos com ara presentacions dels continguts, lectures, audiovisuals, propostes d’activitats i exercicis, fòrums de dubtes, i altres instruments de treball. La comunicació amb els companys i amb el professorat, el qual és guia, suport i dinamitzador del grup, és un factor clau per garantir l’èxit del procés d’aprenentatge i l’adquisició de les competències imprescindibles en l’exercici professional, objectiu últim dels estudis.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

És el model d’avaluació preferent perquè permet valorar de manera adequada el ritme d’adquisició i consolidació de l’aprenentatge.

L’alumnat haurà de fer activitats i exercicis d’execució obligatòria que lliurarà al llarg del semestre en funció del cronograma de l’assignatura.

A l’inici de curs el professorat fixarà les condicions de reavaluació, la qual es realitzarà en les dates que determini el calendari d’avaluacions de la Facultat.

La nota final és el resultat de la nota mitjana obtinguda en les proves avaluables segons el percentatge fixat per a cada una d’elles.

 

Avaluaciķ única

Consisteix en una prova individual que equival al 100 % de la nota final.

Atesa la modalitat de docència dels estudis, no es recomana aquest tipus d’avaluació.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria, si escau, en el termini dels 20 primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què l’alumne/a hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació de la matrícula, si aquesta és posterior a l’inici del semestre.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Castro Calvín, José [et al.] El factor liderazgo y los activos intangibles en las organizaciones. [Bilbao]: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2009. 151 p. ISBN 978-84-9860-208-1. 

Catāleg UB  Enllaç

Gallo León, José Pablo. Los edificios de bibliotecas universitarias: planificación y evaluación. Gijón: Trea, 2017. 363 p. ISBN 9788417140069

Latimer, Karen; Dorothea Sommer (eds.). Post-occupancy evaluation of library buildings. Berlin; Munich: De Gruyter Saur, 2015. 247 p. (IFLA publications; 169). ISBN 978-3-11-037521-3.

Catāleg UB  Enllaç

Medició, control i gestió dels intangibles. Barcelona: Deusto: ACCID, 2005. 270 p. ISBN 978-84-234-2275-3.

Catāleg UB  Enllaç

Nomen, Eusebi. El valor razonable de los activos intangibles : [el efecto mariposa de la segunda deslocalización]. Barcelona: Deusto, 2005. 151 p. ISBN 978-84-234-2308-8. 

Catāleg UB  Enllaç

Romero, Santi. L’Arquitectura de la biblioteca: recomanacions per a un projecte integral . 2ª. ed. [Barcelona] : Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Barcelona amb la col·laboració de la: Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis i de la: Generalitat de Catalunya, 2004. 366 p. ISBN 978-84-96185-15-9. També disponible a: <http://www.coac.net/escolasert/web/papers_sert/05_biblioteca/05_biblioteca_c.pdf

Catāleg UB (també accés lliure)  Enllaç
Catāleg UB (ediciķ en castellā i accés lliure)  Enllaç

Vídeos, DVD i pelˇlícules cinematogrāfiques

La biblioteca: un espai per a la cultura [enregistrament vídeo]. Coordinació: Escola Universitària “Jordi Rubió i Balaguer” de Biblioteconomia i Documentació. Barcelona: Diputació de Barcelona. Àrea d’Educació: Àrea de Cultura. Servei de Biblioteques, 1997.

Catāleg UB  Enllaç

Capítol

Romero, Santi. «El edificio bibliotecario como contenedor de los servicios bibliotecarios: el Informe Técnico ISO/TR 11219». En: Mano Gonzaléz, Marta de la (coord.). Nuevos instrumentos para la evaluación de bibliotecas: la normativa internacional ISO. Madrid: AENOR, p. 87-124. ISBN 978-84-8143-846-8. 

Catāleg UB  Enllaç

Article

Omella i Claparols, Ester; Permanyer i Bastardas, Jordi; Vilagrosa Alquézar, Enric. «Instruments bàsics per planificar estratègicament el servei de biblioteca pública». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 23 (desembre 2009) <http://bid.ub.edu/23/omella1.htm>. [Consulta 31 maig 2017].

Romero, Santi. «Arquitectura i biblioteca: junts des de l’inici». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 25 (des. 2010). <http://bid.ub.edu/25/romero1.htm>. [Consulta 31 maig 2017].

Comunicacions, pončncies

Romero, Santi. «El espacio físico de la biblioteca».  II Seminario Internacional de Bibliotecas Públicas Santiago de Chile (Chile) 22 a 24 de Octubre de 2013.
<http://www.ifla.org/files/assets/library-buildings-and-equipment/newsletters/articulo_ponencia_santiago_de_chile_-_spanish_version_11-2-14_v2.pdf >. [Consulta 31 maig 2017].

Pāgina web

Corporate Excellence: center for reputation leadership. <http://www.corporateexcellence.org/index.php>. [Consulta 31 maig 2017].

Text electrōnic

Álvarez Villanueva, Cristina (2010). Hacia un nuevo modelo de valoración de intangibles. Tesis doctoral presentada en el Departamento de Ciencias de la Comunicación. Universitat Jaume I. Dirigida por el Dr. Rafael López Lita. <http://hdl.handle.net/10803/10401>. [Consulta 31 maig 2017].

Barrio Fraile, Estrella (2016). La gestión de la resposabilidad social corporativa. Tesis doctoral presentada en el Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual. Universitat Autònoma de Barcelona. Dirigida per la Dra. Ana Maria Enrique Jiménez. Tutora: Dra. Francisca Morales Serrano. <http://hdl.handle.net/10803/384844>. [Consulta 31 maig 2017].

Sarmiento Zea, Guillermo (2012). Análisis de los intangibles como recursos estratégicos en las Administraciones Públicas: una aplicación al caso de la ciudad autónoma de Melilla. Tesis doctoral presentada en la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla. Dirigida por la Dra. Isabel Román Martínez y por el Dr. Antonio López Hernández.  <http://hera.ugr.es/tesisugr/20014740.pdf>. [Consulta 31 maig 2017].