Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Mètodes i Tècniques d'Avaluació i Gestió de la Qualitat

Codi de l'assignatura: 572266

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Aurora Vall Casas

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

0

(Asisgnatura impartida en modalitat a distància o no presencial)

Treball tutelat/dirigit

55

Aprenentatge autònom

70

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
• Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i motius que les fonamenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

• Que els estudiants tinguin l’habilitat d’aprendre que els permeti seguir estudiant en gran mesura de manera autodirigida o autònoma.

 

Competències generals
• Capacitat per identificar i estar al dia de la legislació i les normatives nacionals i internacionals vigents i aplicar-les a la pràctica professional.

 

Competències específiques
• Analitzar l’entorn de les unitats i serveis d’informació i les necessitats dels usuaris, mitjançant l’obtenció i interpretació de dades en un context estratègic i de competència.

• Diagnosticar i identificar els factors crítics que determinen l’èxit d’una organització en l’àmbit de les unitats i serveis d’informació.

• Elaborar polítiques, directrius i procediments que garanteixin el funcionament i l’organització correctes d’una unitat o servei d’informació.

• Avaluar projectes, productes o serveis de las organitzacions, a partir d’identificar els seus punts forts i el seus punts febles, establir i utilitzar indicadors, i elaborar solucions per millorar la qualitat.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Conèixer les eines principals per analitzar les necessitats i expectatives de qualitat dels usuaris.
• Dominar el procés d’avaluació.
• Conèixer i posar en pràctica un sistema de qualitat que pugui aplicar-se en les unitats d’informació.
• Conèixer els mètodes principals dels processos d’acreditació i certificació de la qualitat.

 

Referits a habilitats, destreses


• Aplicar el quadre de comandament integral com a instrument d’avaluació i control.
• Dominar els models de qualitat que poden aplicar-se en les unitats d’informació.
• Concebre i posar en pràctica un sistema de qualitat complet, tot aplicant la metodologia i eines més adients.
• Analitzar les dades generades per l’avaluació per tal d’incorporar-les a la presa de decisions.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El procés d’avaluació a les biblioteques i sistemes d’informació

1.1. Concepte, motivacions, abast i tipus d’avaluació

1.2. Procés d’avaluació

1.3. Indicadors: tipologies, anàlisi i interpretació. Norma ISO 11620:2014 d’indicadors d’assoliment

1.4. Aplicacions pràctiques per a la presa de decisions. El quadre de comandament.

2. La qualitat en els serveis

2.1. Concepte de qualitat i de millora contínua

2.2. Principis de gestió de la qualitat total

2.3. Acord per proveir serveis, establiment de compromisos de qualitat i anàlisi de resultats. Cartes de serveis

2.4. Percepció dels usuaris. Model Libqual. Gestió de les queixes i dels suggeriments

3. Procés d’implantació d’un sistema de qualitat

3.1. Planificació i elements del sistema de qualitat

3.2. Processos i procediments. Mapa de processos

3.3. Normalització i documentació en els sistemes de qualitat

3.4. Auditoria i certificació de la qualitat

4. Normes i models en la gestió de la qualitat

4.1. Norma ISO 9001: la certificació de la qualitat

4.2. Model EFQM: el camí cap a l’excel·lència

4.3. Altres enfocaments (6 Sigma, 5 S, sistemes ad hoc)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

L’assignatura s’organitza en unitats temàtiques. Cada una d’elles disposa d’una guia de treball que n’explica els objectius, el material disponible i la manera de treballar els conceptes i les competències, així com també d’un cronograma de treball orientatiu.

En el campus virtual, l’alumnat disposa de recursos d’aprenentatge diversos com ara presentacions dels continguts, lectures, audiovisuals, propostes d’activitats i exercicis, fòrums de dubtes, i altres instruments de treball. La comunicació amb els companys i amb el professorat, el qual és guia, suport i dinamitzador del grup, és un factor clau per garantir l’èxit del procés d’aprenentatge i l’adquisició de les competències imprescindibles en l’exercici professional, objectiu últim dels estudis.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

És el model d’avaluació preferent perquè permet valorar de manera adequada el ritme d’adquisició i consolidació de l’aprenentatge.

L’alumnat haurà de fer activitats i exercicis d’execució obligatòria que lliurarà al llarg del semestre en funció del cronograma de l’assignatura.

A l’inici de curs el professorat fixarà les condicions de reavaluació, la qual es realitzarà en les dates que determini el calendari d’avaluacions de la Facultat.

La nota final és el resultat de la nota mitjana obtinguda en les proves avaluables segons el percentatge fixat per a cada una d’elles.

 

Avaluació única

Consisteix en una prova individual que equival al 100 % de la nota final.

Atesa la modalitat de docència dels estudis, no es recomana aquest tipus d’avaluació.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria, si escau, en el termini dels 20 primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què l’alumne/a hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació de la matrícula, si aquesta és posterior a l’inici del semestre.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Alonzo, Valérie; Renard, Pierre-Yves (dir.). Évaluer la bibliothèque. Paris : Electre-Cercle de la librairie, cop. 2012. 186 p. ISBN 978-2-7654-1373-8.

Catàleg UB  Enllaç

Atkinson, Jeremy. Quality and the academic library : reviewing, assessing and enhancing service provision. Cambridge: Chandos Publishing, cop. 2016. 313 p. ISBN 978-0-12-802105-7.

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB - en línia (Accés restringit als usuaris de la UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic i UJI)  Enllaç

González, Luis (coord.). Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes?: herramienta autoevaluación: preguntas e indicadores para mejorar la biblioteca. Madrid: Ministerio de Educación: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2011. 146 p. ISBN 978-84-89384842.

Catàleg UB (també en accés directe lliure)  Enllaç

Hernon, Peter; Altman, Ellen. Assessing service quality : satisfying the expectations of library customers. Chicago: American Library Association, 1998. 243 p. ISBN 978-0-8389-3489-0.

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB (3rd ed. 2015)  Enllaç

Mathews, Joseph R. The evaluation and measurement of library services. Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2007. XX, 372 p. ISBN 978-1-59158-532-9.

Catàleg UB  Enllaç

Showers, Ben (ed.). Library analytics and metrics: using data to drive decisions and services. London: Facet Publishing, 2015. 176 p. ISBN 978-1-85604-965-8.

Catàleg UB  Enllaç

Norma

Cartas de servicios: requisitos: norma española UNE 93200, abril 2008. Madrid: AENOR, 2008. 9 p.

Catàleg UB  Enllaç

Article

Lewis, Vivian; Hiller, Steve; Mengel, Elizabeth; Tolson, Donna. “Building scorecards in academic research libraries: performance measurement and organizational issues”. Evidence Based Library and Information Practice,  v.8, n. 2, p. 183-199, jun. 2013. Disponible a: <http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP/article/view/19650>. [Consulta 29 maig 2017].

Poll, Roswitha.; Boekhorst, Peter T. "Medición de la calidad: medición del rendimiento en las bibliotecas". Boletín de la ANABAD, vol. 59, núm. 3 (2009), p. 17-260.

Catàleg UB  Enllaç

Ríos Hilario, Ana Belén; Guerreiro, Joao. "Stakeholders o cómo aplicar la teoría de los grupos de interés en las bibliotecas públicas". El Profesional de la Información, vol. 24, núm. 1 (2015), p. 71-76.

Catàleg UB (Accés restringit als usuaris de la UB)  Enllaç