Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Mārqueting de Serveis i Recerca d'Entorn i de Mercats

Codi de l'assignatura: 572267

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Concepcion Rodriguez Parada

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

crčdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

0

(Assignatura impartida en modalitat a distāncia o no presencial)

Treball tutelat/dirigit

29.5

Aprenentatge autōnom

33

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques 
– Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat per a ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, tot sovint en un context d’investigació. 
– Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i motius que les fonamenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

Competències generals
-    Capacitat per adaptar el disseny de processos, procediments i tasques de l’àmbit professional als entorns digitals actuals.

 

Competències específiques
– Analitzar l’entorn de les unitats i serveis d’informació i les necessitats dels usuaris, mitjançant l’obtenció i interpretació de dades en un context estratègic i de competència.
– Diagnosticar i identificar els factors crítics que determinen l’èxit d’un organització en l’àmbit de les unitats i serveis d’informació.
– Identificar els punts forts i els punts febles d’una organització, un producte o un servei, establir i utilitzar indicadors, i elaborar solucions per millorar la qualitat.
– Elaborar polítiques, directrius i procediments que garanteixin el funcionament i l’organització correctes d’una organització.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Situar la gestió del màrqueting dins de la gestió de les organitzacions
Aprendre a utilitzar els diferents instruments de màrqueting
Analizar les estratègies i les pràctiques concretes per a cada part del cicle de màrqueting
Identificar les metodologies dels diferents tipus de màrqueting
Analitzar les diferents forces de l’entorn que influeixen sobre els usuaris i en el procés de presa de decisions

 

Referits a habilitats, destreses

Fer propostes de màrqueting per a productes i serveis
Fer i aplicar una proposta de pla de màrqueting
Desenvolupar la capacitat de prendre decisions de màrqueting a partir del coneixement dels usuaris
Dominar l’aplicació de les tècniques d’investigació de mercat i d’usuaris

 

 

Blocs temātics

 

1. Mārqueting de serveis. Conceptes fonamentals

1.1. Màrqueting estratègic i operatiu

1.2. Orientació a l’usuari

2. Investigaciķ de mercat i de mercats

2.1. Procés i mètodes d’escaneig de l’entorn i coneixement del mercat

2.2. Aplicació de la investigació

3. La gestiķ del mārqueting

3.1. Segmentació

3.2. Posicionament i màrqueting mix

3.3. Pla de màrqueting: eina bàsica

4. Noves propostes per a noves necessitats

4.1. Màrqueting "on line" o digital

4.2. Màrqueting social

4.3. Màrqueting relacional

4.4. Màrqueting de continguts

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’organitza en unitats temàtiques. Cada una d’elles disposa d’una guia de treball que n’explica els objectius, el material disponible i la manera de treballar els conceptes i les competències, així com també d’un cronograma de treball orientatiu.

En el campus virtual, l’alumnat disposa de recursos d’aprenentatge diversos com ara presentacions dels continguts, lectures, audiovisuals, propostes d’activitats i exercicis, fòrums de dubtes, i altres instruments de treball. La comunicació amb els companys i amb el professorat, el qual és guia, suport i dinamitzador del grup, és un factor clau per garantir l’èxit del procés d’aprenentatge i l’adquisició de les competències imprescindibles en l’exercici professional, objectiu últim dels estudis.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
És el model d’avaluació preferent perquè permet valorar de manera adequada el ritme d’adquisició i consolidació de l’aprenentatge.

L’alumnat haurà de fer activitats i exercicis d’execució obligatòria que lliurarà al llarg del semestre en funció del cronograma de l’assignatura.

A l’inici de curs el professorat fixarà les condicions de reavaluació, la qual es realitzarà en les dates que determini el calendari d’avaluacions de la Facultat.

La nota final és el resultat de la nota mitjana obtinguda en les proves avaluables segons el percentatge fixat per a cada una d’elles.

 

Avaluaciķ única

Consisteix en una prova individual que equival al 100 % de la nota final.

Atesa la modalitat de docència dels estudis, no es recomana aquest tipus d’avaluació.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria, si escau, en el termini dels 20 primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què l’alumne/a hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació de la matrícula, si aquesta és posterior a l’inici del semestre.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Cravens, David W.; Piercy, Nigel F. Strategic marketing. Boston: McGraw-Hill-Irwin, 2009. 784 p. ISBN 978-0071-26335-1. 

Catāleg UB (10 ed. 2013)  Enllaç

De Sáez, Eileen E. Marketing concepts for libraries and information services. 2nd ed. London: Facet, 2002. XVI, 224 p. ISBN 1-85604-426-2.

Catāleg UB  Enllaç

Gupta, Dinesh K. [et al.] (eds.). Marketing library and information services: international perspectives. München: K.G. Saur, 2006. XV, 419 p. ISBN 3-598-11753-1.

Catāleg UB  Enllaç

Kendrick, Terry. Developing strategic marketing plans that really work: a toolkit for public libraries. London: Facet, 2006. XII, 225 p. ISBN 1-85604-548-X.

Catāleg UB  Enllaç

Kotler, Neil; Kotler, Philip. Estrategias y marketing de museos. Barcelona: Ariel, 2001. 448 p. ISBN 84-344-6627-9.

Catāleg UB  Enllaç

Kotler, Philip; Trías de Bes, Fernando. Marketing lateral: nuevas técnicas para encontrar las ideas más rompedoras. Madrid: Pearson Educación, 2004. XX, 208 p. ISBN 84-205-4280-6.

Catāleg UB  Enllaç

Reinares Lara, Pedro. Marketing relacional: un nuevo enfoque para la seducción y fidelización del cliente. 2.ª ed. Madrid: Financial Times Prentice Hall, 2004. XIV, 303 p. ISBN 84-205-4315-2.

Catāleg UB  Enllaç

Siess, Judith A. The visible librarian: asserting your value with marketing and advocacy. Chicago: American Library Association, 2003. XVI, 154 p. ISBN 0-8389-0848-9.

Catāleg UB  Enllaç

Valls, Josep Francesc. Estrategias y tácticas de marketing: interpretando al consumidor en su kilómetro cero. Barcelona:  Profit, 2014, 308 p. ISBN 978-84-15505-23-5. 

Catāleg UB  Enllaç

Text electrōnic

Strategic marketing for academic and research libraries [en línia]: participant manual, 2003. Disponible a: <http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/marketing/ParticipantManual.pdf>. [Consulta: 19 d’octubre de 2016].

En línia  Enllaç

Strategic marketing for academic and research libraries [en línia]: facilitator guide, 2003. Disponible a: <http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/marketing/FacilitatorGuide.pdf>. [Consulta: 19 d’octubre 2016].

En línia  Enllaç