Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Captaciķ de Recursos: Patrocini i Mecenatge

Codi de l'assignatura: 572268

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Ma. Lourdes Prades Artigas

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

crčdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

0

(Assignatura impartida en modalitat a distāncia o no presencial)

Treball tutelat/dirigit

29.5

Aprenentatge autōnom

33

 

 

Recomanacions

 


Es recomana el coneixement de l’anglès, almenys per a la lectura de llibres i d’articles científics i tècnics. 

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


Competències generals

• Capacitat d’expressar correctament conclusions, coneixements i raonaments en públic.

• Tenir i entendre coneixements que aportin una base per a ser originals en el desenvolupament i aplicació d’idees en contextos d’investigació i professionals. 

• Capacitat d’adaptar el disseny de processos, procediments i tasques de l’àmbit professional als actuals entorns digitals.

 


Competències específiques

• Capacitat per a aplicar instruments i estratègies de promoció i comunicació d’unitats, serveis i productes per a la captació de recursos econòmics.

• Capacitat per a analitzar l’entorn d’unitats i serveis d’informació i les necessitats dels usuaris, mitjançant l’obtenció i interpretació de dades.

• Capacitat per a diagnosticar i identificar els factors crítics que determinen l’èxit d’una organització dins de l’àmbit de les unitats i serveis d’informació.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Comprendre els principis del patrocini i el mecenatge.
• Aprendre a utilitzar els diferents instruments de màrqueting i comunicació per a la captació de recursos.
• Desenvolupar la capacitat de prendre decisions de captació de recursos a partir del coneixement del context.
• Desenvolupar la capacitat de propostes de captació de recursos pel desenvolupament de productes o serveis.
• Realitzar i aplicar una proposta de pla de captació.
• Analitzar les diverses tendències de l’entorn que influeixen en els donants i la presa de decisions.

 

Referits a habilitats, destreses


• Desenvolupar habilitats i coneixements relacionats amb la captació de recursos.
• Desenvolupar un projecte de patrocini i mecenatge.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Treballar en equips multidisciplinaris, col·laborar-hi i acceptar les aportacions dels altres membres. 

 

 

Blocs temātics

 

1. La captaciķ de recursos com a estratčgia de les organitzacions del segle XXI

1.1. Què és la captació

1.2. Identificació de la causa de valor

1.3. Auditoria i pre-requisits abans de captar

1.4. Finançament públic: oportunitats i problemàtiques

2. Donants

2.1. Tipus i psicologia del donant

2.2. Grans donants: patrocini, llegats, filantropia 

2.3. Micromecenatge

3. Projectes de captaciķ

3.1. Tècniques de captació: casos reals i plataformes de captació

3.2. Comunicació i màrqueting relacional: campanyes i storytelling

3.3. Avaluació i seguiment de les campanyes

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’organitza en unitats temàtiques. Cada una d’elles disposa d’una guia de treball que n’explica els objectius, el material disponible i la manera de treballar els conceptes i les competències, així com també d’un cronograma de treball orientatiu.

En el campus virtual, l’alumnat disposa de recursos d’aprenentatge diversos com ara presentacions dels continguts, lectures, audiovisuals, propostes d’activitats i exercicis, fòrums de dubtes, i altres instruments de treball. La comunicació amb els companys i amb el professorat, el qual és guia, suport i dinamitzador del grup, és un factor clau per garantir l’èxit del procés d’aprenentatge i l’adquisició de les competències imprescindibles en l’exercici professional, objectiu últim dels estudis.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

És el model d’avaluació preferent perquè permet valorar de manera adequada el ritme d’adquisició i consolidació de l’aprenentatge.

L’alumnat haurà de fer activitats i exercicis d’execució obligatòria que lliurarà al llarg del semestre en funció del cronograma de l’assignatura.

A l’inici de curs el professorat fixarà les condicions de reavaluació, la qual es realitzarà en les dates que determini el calendari d’avaluacions de la Facultat.

La nota final és el resultat de la nota mitjana obtinguda en les proves avaluables segons el percentatge fixat per a cada una d’elles.

 

Avaluaciķ única

Consisteix en una prova individual que equival al 100 % de la nota final.

Atesa la modalitat de docència dels estudis, no es recomana aquest tipus d’avaluació.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria, si escau, en el termini dels 20 primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què l’alumne/a hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació de la matrícula, si aquesta és posterior a l’inici del semestre.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Burnett, Ken. Relationship fundraising: a donor-based approach to the business of raising money. London: Wiley, 2002. 2nd edition. 384 p. ISBN 978-0-7879-6089-6. 

Catāleg CCUC - Ediciķ 1992  Enllaç

Corson-Finnerty, Adam Daniel. Fundraising and friend-raising on the Web. Chicago [Ill.]: American Library Association, 1998. 122 p. ISBN 0-8389-0727-X.

Catāleg UB  Enllaç

Davis, Mark Peter. The fundraising rules. [S.l.: s.n.]. 2012. [233] p. 

Catāleg UB  Enllaç

Dove, Kent E. Conducting a successful fundraising program [e-book]: a comprehensive guide and resource. San Francisco: Jossey-Bass, 2000. 215 p. ISBN 978-0-7879-6046-9.

Catāleg UB (Accés consorciat per als usuaris de la UB via NetLibrary)  Enllaç

Dowd, Susan (ed.). Beyond book sales: the complete guide to raising real money for your library. Chicago: ALA Neal-Schuman, 2014. 286 p. ISBN 978-1-5570-912-9.

Catāleg UB  Enllaç

Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane. Marketing management. Cambridge: Pearson Education, 2016. 1 v. (paginació múltiple). (Always learning). ISBN 978-1-12-9209262-1.

Catāleg UB (15th ed., global ed. 2016)  Enllaç
Catāleg UB (14th ed., global ed 2012)  Enllaç

Mansfield, Heather. Mobile for good: a how-to fundraising guide for nonprofits. New York: Mc Graw Hill, [2014]. 224 p. ISBN 978-0-07-182546-7.

Catāleg UB  Enllaç

Mansfield, Heather. Social media for social good: a how-to guide for nonprofits. New York: Mc Graw Hill, 2012. 266 p. ISBN 978-0-07-177081-1.

Catāleg UB  Enllaç

Palencia-Lefler Ors, Manuel. Fundraising, el arte de captar recursos: manual estratégico para organizaciones no lucrativas. [Barcelona]: Instituto de Filantropía y Desarrollo, cop. 2001. 454 p. ISBN 01-02342-56-7.

Catāleg UB  Enllaç

Pérez López, Agustín. Introducción a la captación de fondos. Madrid: Asociación Española de Fundaciones, 2006. 110 p. ISBN 978-84-611-4412-9.

Catāleg UB  Enllaç

Reinares Lara, Pedro J.; Ponzoa Casado, J. Manuel. Marketing relacional: un nuevo enfoque para la seducción y fidelización del cliente. Madrid: Financial Times Prentice Hall, cop. 2004. 303 p. ISBN 978-84-205-3540-1.  

Catāleg UB  Enllaç

Warwick, Mal. How to write successful fundraising letters [e-book]. San Francisco: Jossey-Bass, cop. 2001. 134 p. ISBN 978-0-787-95935-7.

Catāleg UB (Accés consorciat per als usuaris de la UB via NetLibrary)  Enllaç

Capítol

Kahan, Andy. “Fundraising for public libraries with author events”. En: Wood, M. Sandra (ed.). Successful library fundraising: best practices. London: Rowman and Littlefield, 2014. ISBN 978-1-4422-3738-4.

Catāleg UB  Enllaç

Revista

New directions for philanthropic fundraising. Chichester, U.K.: John Wiley & Sons, [1993]-2005. 235 p. ISSN 1542-7846 

Catāleg UB (Accés consorciat per als usuaris de la UB via Wiley)  Enllaç

Article

Raggio, Randle D.; Walz, Anna M.; Godbole, Mousumi Bose; Folse, Judith Anne Garretson, "Gratitude in relationship marketing: theoretical development and directions for future research". Marketing Faculty Publications, 13 (2014). Disponible en línia a: <http://scholarship.richmond.edu/marketing-faculty-publications/13>. [Consulta 27 maig 2017]. DOI: 10.1108/EJM-08-2009-0355.

Comunicacions, pončncies

Server-Sastre, Adán; Vicente-Hernández, Lluís. Apadrina un llibre!, captar fondos generando experiencia, 2013 [Pòster]. En 2es Jornades Valencianes de Documentació, Valencia (Espanya), 17-18 Octubre 2013. (No publicat). Disponible a: <http://eprints.rclis.org/20641/1/Jornades_COBDCV.pdf>.

Pāgina web

Acconcia, Valentí. Las 20 reglas de oro del crowfunding [en línia]. <https://vanacco.com/reglas/>. [Consulta 27 maig 2017].

Bhagat, Vinay; Loeb, Pam; Rovner, Mark. The next generation of american giving [en línia]: a study on the multichannel preferences and charitable habits of Generation Y, Generation X, Baby Boomers and Matures. Arlington, VA: Edge research, 2010. <http://www.edgeresearch.com/the-next-generation-of-american-giving-a-study-on-the-multichannel-preferences-and-charitable-habits-of-generation-y-generation-x-baby-boomers-and-matures/>. [Consulta 26 maig 2017]. 

Text electrōnic

Resultados del informe sobre patrocinio y mecenazgo empresarial en España [en línia]. Madrid: Asociación Española de Fundraising, 2015. Disponible a <http://www.aefundraising.org/upload/47/77/Informe_Patrocinio_y_Mecenazgo.pdf>. [Consulta 26 maig 2017].