Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques

Codi de l'assignatura: 572269

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Dolores Soriano Jimenez

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

0

(Assignatura impartida en modalitat a distància o no presencial)

Treball tutelat/dirigit

20.5

Aprenentatge autònom

42

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Comptències bàsiques

• Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de fer judicis a  partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements o criteris.

• Que els estudiants tinguin l’habilitat d’aprendre que els permeti seguir estudiant en gran mesura de manera autodirigida o autònoma.

 


Competències específiques

• Analitzar l’entorn de les unitats i serveis d’informació i les necessitats dels usuaris, mitjançant l’obtenció i interpretació de dades en un context estratègic i de competència.

• Planificar l’ús dels recursos humans, materials i econòmics disponibles segons les necessitats dels usuaris.

• Planificar i gestionar de manera col·laborativa per garantir que els serveis i els productes que s’ofereixen responguin a les demandes i les necessitats de l’organització i dels usuaris.

• Identificar els punts forts i els punts febles d’una organització, un producte o un servei, establir i utilitzar indicadors, i elaborar solucions per millorar la qualitat.

• Aplicar instruments i estratègies de promoció i comunicació d’unitats, serveis i productes per a la captació de mercat amb la participació dels usuaris.

• Elaborar polítiques, directrius i procediments que garanteixin el funcionament i l’organització correctes d’una organització.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Conèixer els mètodes de comunicació.
• Conèixer els mètodes i tècniques de les relacions públiques.

 

Referits a habilitats, destreses

• Desenvolupar les habilitats i coneixements relacionats amb la comunicació.
• Desenvolupar les habilitats i coneixements relacionats amb la publicitat.
• Desenvolupar les habilitats i coneixements relacionats amb les relacions públiques.
• Aplicar una estratègia creativa de publicitat per a un producte, servei o organització.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Treballar en equips multidisciplinaris, col·laborar-hi i acceptar les aportacions dels altres membres. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. El màrqueting com a estratègia de comunicació

1.1. La relació amb la planificació estratègica i el pla de màrqueting

1.2. La segmentació dels usuaris

1.3. Pensament creatiu i comunicació

2. Relacions públiques com a mitjà de comunicació

2.1. El màrqueting intern

2.2. La marca

2.3. La comunitat

3. Internet, reputació en línia i publicitat

3.1. El màrqueting on line

3.2. Els social media

3.3. Les tecnologies al servei del màrqueting

3.4. La publicitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’organitza en unitats temàtiques. Cada una d’elles disposa d’una guia de treball que n’explica els objectius, el material disponible i la manera de treballar els conceptes i les competències, així com també d’un cronograma de treball orientatiu.

En el campus virtual, l’alumnat disposa de recursos d’aprenentatge diversos com ara presentacions dels continguts, lectures, audiovisuals, propostes d’activitats i exercicis, fòrums de dubtes, i altres instruments de treball. La comunicació amb els companys i amb el professorat, el qual és guia, suport i dinamitzador del grup, és un factor clau per garantir l’èxit del procés d’aprenentatge i l’adquisició de les competències imprescindibles en l’exercici professional, objectiu últim dels estudis.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

És el model d’avaluació preferent perquè permet valorar de manera adequada el ritme d’adquisició i consolidació de l’aprenentatge.

L’alumnat haurà de fer activitats i exercicis d’execució obligatòria que lliurarà al llarg del semestre en funció del cronograma de l’assignatura.

A l’inici de curs el professorat fixarà les condicions de reavaluació, la qual es realitzarà en les dates que determini el calendari d’avaluacions de la Facultat.

La nota final és el resultat de la nota mitjana obtinguda en les proves avaluables segons el percentatge fixat per a cada una d’elles.

 

Avaluació única

Consisteix en una prova individual que equival al 100 % de la nota final.

Atesa la modalitat de docència dels estudis, no es recomana aquest tipus d’avaluació.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria, si escau, en el termini dels 20 primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què l’alumne/a hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació de la matrícula, si aquesta és posterior a l’inici del semestre.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bradley, Phil. How to use web 2.0 in your library. London: Facet, 2007. 212 p. ISBN 978-1-85604-607-7.

Catàleg UB (2 edició)  Enllaç

Hull, Barbara. Understanding librarians: communication is the issue. Oxford: Chandos, 2011. 182 p. ISBN 978-1-84334-615-9.

Catàleg UB  Enllaç

Leiva, Javier. Gestión de la reputación online: crea fácilmente tu estrategia de presencia en la red. Barcelona: UOC, 2012. 98 p. ISBN 978-84-9788-990-2.

Catàleg UB  Enllaç

Potter, Ned. The library marketing toolkit. London: Facet, 2012. 218 p. ISBN 978-1-85604-806-4.

Catàleg UB  Enllaç