Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Mčtodes Avanįats d'Avaluaciķ i Gestiķ de la Qualitat

Codi de l'assignatura: 572270

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Carina Rey Martin

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

crčdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

0

(Assignatura impartida en modalitat a distāncia o no presencial)

Treball tutelat/dirigit

20.5

Aprenentatge autōnom

42

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


Competències bàsiques
 
• Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de fer judicis a  partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements o criteris.
 
• Que els estudiants tinguin l’habilitat d’aprendre que els permeti seguir estudiant en gran mesura de manera autodirigida o autònoma.

 


Competències específiques
 
• Analitzar l’entorn de les unitats i serveis d’informació i les necessitats dels usuaris, mitjançant l’obtenció i interpretació de dades en un context estratègic i de competència.
 
• Planificar l’ús dels recursos humans, materials i econòmics disponibles segons les necessitats dels usuaris.
 
• Planificar i gestionar de manera col·laborativa per garantir que els serveis i els productes que s’ofereixen responguin a les demandes i les necessitats de l’organització i dels usuaris.
 
• Identificar els punts forts i els punts febles d’una organització, un producte o un servei, establir i utilitzar indicadors, i elaborar solucions per millorar la qualitat.
 
• Aplicar instruments i estratègies de promoció i comunicació d’unitats, serveis i productes per a la captació de mercat amb la participació dels usuaris.
 
• Elaborar polítiques, directrius i procediments que garanteixin el funcionament i l’organització correctes d’una organització.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer les noves eines que poden aplicar-se en la millora dels processos.
• Conèixer els instruments de la  millora contínua.
• Dominar les eines de la Qualitat Total (TQM).

 

Referits a habilitats, destreses


• Aplicar un procés de reingenyeria en una organització.

 

Referits a actituds, valors i normes


• Treballar en equips multidisciplinaris, col·laborar-hi i acceptar les aportacions dels altres membres. 

 

 

Blocs temātics

 

1. Tendčncies actuals en la gestiķ de la qualitat

1.1. La recepció de la cultura de la qualitat a les biblioteques i sistemes d’informació.

1.2. La gestió per processos com a element comú de tots els enfocaments de la qualitat.

1.3. Altres aspectes a considerar: gestió dels riscos, innovació i sostenibilitat ambiental a les biblioteques i sistemes d’informació.

2. Noves eines per a la millora contínua

2.1. Nous instruments qualitatius. El benchmarking.

2.2. Noves mètriques i indicadors: el ROI (return on investment), avaluació de l’impacte. ISO 16439:2014: Mètodes i procediments per avaluar l’impacte de les biblioteques. 

3. L’enfocament i els reptes de futur dels sistemes de gestiķ de la qualitat total

3.1. Estudi de casos d’aplicació de la norma ISO 9001.

3.2. Estudi de casos d’aplicació del model EFQM.

3.3. Exemples d’altres enfocaments de gestió de la qualitat. 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’organitza en unitats temàtiques. Cada una d’elles disposa d’una guia de treball que n’explica els objectius, el material disponible i la manera de treballar els conceptes i les competències, així com també d’un cronograma de treball orientatiu.

En el campus virtual, l’alumnat disposa de recursos d’aprenentatge diversos com ara presentacions dels continguts, lectures, audiovisuals, propostes d’activitats i exercicis, fòrums de dubtes, i altres instruments de treball. La comunicació amb els companys i amb el professorat, el qual és guia, suport i dinamitzador del grup, és un factor clau per garantir l’èxit del procés d’aprenentatge i l’adquisició de les competències imprescindibles en l’exercici professional, objectiu últim dels estudis.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

És el model d’avaluació preferent perquè permet valorar de manera adequada el ritme d’adquisició i consolidació de l’aprenentatge.

L’alumnat haurà de fer activitats i exercicis d’execució obligatòria que lliurarà al llarg del semestre en funció del cronograma de l’assignatura.

A l’inici de curs el professorat fixarà les condicions de reavaluació, la qual es realitzarà en les dates que determini el calendari d’avaluacions de la Facultat.

La nota final és el resultat de la nota mitjana obtinguda en les proves avaluables segons el percentatge fixat per a cada una d’elles.

 

Avaluaciķ única

Consisteix en una prova individual que equival al 100 % de la nota final.

Atesa la modalitat de docència dels estudis, no es recomana aquest tipus d’avaluació.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria, si escau, en el termini dels 20 primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què l’alumne/a hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació de la matrícula, si aquesta és posterior a l’inici del semestre.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Balagué, Núria; Saarti, Jarmo. Gestión de la calidad en la biblioteca: diseña un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001. Barcelona: Editorial UOC, 2014. 148 p. ISBN 978-84-9064-105-7.

Catāleg UB  Enllaç

Dugan, Robert E.; Hernon, Peter; Nitecki, Danuta A. Viewing library metrics from different perspectives: inputs, outputs,and outcomes. Santa Barbara, Calif.: Libraries Unlimited, cop. 2009. XV, 346 p. ISBN 978-1-59158-665-4.

Catāleg UB  Enllaç

Hernon, P.; Dugan, R. E.; Nitecki, D. A. Engaging in evaluation and assessment research. Santa Barbara Calif.: Libraries Unlimited, 2011. 305 p.

Catāleg UB  Enllaç

ISO 16439:2014 Information and documentation - Methods and procedures for assessing the impact of libraries. Geneva: ISO, 2014

Catāleg UB  Enllaç

Mano González, Marta de la (coord.). Nuevos instrumentos para la evaluación de bibliotecas: la normativa internacional ISO. Madrid: AENOR, 2014. 211 p. ISBN 978-84-81438451. 

Catāleg UB  Enllaç

Markless, Sharon; Streatfield, David. Evaluating the impact of your library. London: Facet, 2013. XXIII, 253 p. ISBN 978-1-85604-812-5.

Catāleg UB  Enllaç

Munde, Gail; Marks, Kenneth. Surviving the future: academic libraries, quality, and assessment. Oxford: Chandos Publishing, 2009. 201 p.

Catāleg UB  Enllaç

Article

Allison, DeeAnn. “Measuring the academic impact of libraries”. Portal: Libraries and the Academy. vol.15, n.1, January 2015 p. 29-40. DOI:10.1353/pla.2015.0001. 

Catāleg UB (Accés consorciat per als usuaris de la UB via Project Muse)  Enllaç

Balagué, Nuria; Düren, Petra;  Juntunen, Arja; Saarti, Jarmo. “Quality audits as a tool for quality improvement in selected European Higher Education Libraries”. Journal of Academic Librarianship, vol.40, n.5, September 2014, p. 529–533.

Catāleg UB (Accés consorciat per als usuaris de la UB via ScienceDirect)  Enllaç

Text electrōnic

Góez Yáñez, José Antonio (coord.). El valor económico y social de los servicios de información: bibliotecas: informe de resultados. Madrid: FESABID, 2014. 112 p. Disponible a: <http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/fesabid-valor-economico-social-servicios-informacion-bibliotecas.pdf>. [Consulta 28 maig 2017].