Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalą Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Prąctiques

Codi de l'assignatura: 572274

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Concepcion Rodriguez Parada

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crčdits: 10

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 250

 

Activitats presencials i/o no presencials

200

 

-  Prąctiques externes

Presencial i no presencial

 

200

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autņnom

25

 

 

Recomanacions

 

Per matricular les Pràctiques cal haver superat un mínim de 15 crédits  d’assignatures obligatòries llevat del Treball Fi de Màster.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
— Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi
— Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació  dels seus coneixements i judicis
— Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics  especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüedats

 

Competències generals  
— Capacitat d’adaptar el disseny de processos, procediments i tasques de l’àmbit professional als actuals entorns digitals.
— Capacitat d’identificar i estar al dia de la legislació i les normatives nacionals i internacionals vigents i aplicar-les a la pràctica professional.
— Capacitat per liderar equips humans, tot assegurant la integració, l’eficàcia i el benestar del personal, respectant els objectius de l’organització així com garantir el desenvolupament personal i professional de l’individu.

 

Competències específiques  
— Analitzar l’entorn de les unitats i serveis d’informació i les necessitats dels usuaris, mitjançant l’obtenció i interpretació de dades en un context estratègic i de competència.
— Diagnosticar i identificar els factors crítics que determinen l’èxit d’una organització en l’àmbit de les unitats i serveis d’informació.
— Planificar i gestionar de manera col·laborativa per garantir que els serveis i els productes que s’ofereixen responguin a les demandes i les necessitats de l’organització i dels usuaris.
— Aplicar instruments i estratègies de promoció i comunicació d’unitats, serveis i productes per a la captació de mercat amb la participació dels usuaris.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els objectius referits a coneixements i habilitats estan condicionats pel projecte formatiu específic de l’estada de l’estudiant.

 — Comprendre la cultura organitzativa de la institució, adaptar-s’hi tot desenvolupant bones practiques de comunicació i col·laboració per integrar-se en un equip, una unitat o un servei.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a la gestió i direcció de biblioteques i serveis d’informació

— Saber aplicar als casos reals els coneixements apresos al màster

— Saber integrar-se en un equip multidisciplinar

— Aprendre a seguir una planificació de tasques

 

 

Blocs temątics

 

1. El programa de prąctiques preveu treballar diversos elements en un entorn real:

1.1. Planificació de la unitat o servei d’informació

1.2. Organització i reingenyeria de processos

1.3. Gestió de recursos

1.4. Màrqueting i comunicació

1.5. Gestió i avaluació de la qualitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’activitat primordial de l’assignatura és l’estada de 200 hores en una institució o empresa amb un programa de tasques que ha de permetre a l’estudiant integrar-se en un equip de professionals, i comprendre l’organització i funcionament dels processos i serveis que es porten a terme i els usos i les necessitats del seus usuaris reals i potencials. L’estada es farà al llarg del segon semestre.

Aquesta estada individual es complementa amb:

Un treball o memòria de practiques individual, el contingut de la qual es definirà previ acord entre el tutor del centre i el tutor acadèmic.

Durant les pràctiques els alumnes disposen d’un tutor acadèmic del màster, que els serà assignat alhora que el centre de pràctiques, i d’un tutor professional al centre on fa l’estada. Tots dos s’encarreguen d’organitzar les seves activitats, fer-ne el seguiment i cooperar en l’avaluació dels resultats.

Les Pràctiques és una assignatura molt centrada en l’aprenentatge individual de l’estudiant fora de l’entorn acadèmic, i amb unes exigències d’organització i de calendari d’actuació de l’estudiant diferents de la resta d’assignatures. La informació detallada sobre el procediment a seguir es troba dins l’apartat  Pràctiques de Màster de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d’Informació (MGDBSI) del web de la Facultat.

Dispenses

Els estudiants que disposin d’un mínim de nou mesos d’experiència laboral preferentment en una mateixa unitat d’informació o empresa i durant el període de dos anys previs al moment de formalitzar la matrícula de l’assignatura de pràctiques, poden sol·licitar la dispensa de les hores d’estada en un centre. Per obtenir-la cal acreditar experiència en tasques diverses i en un entorn professional homologable als centres de pràctiques oferts pel màster. L’experiència adquirida en pràctiques externes dutes a terme en convenis de cooperació educativa queda exclosa de la dispensa.

Els estudiants amb dispensa de l’estada han de participar en les activitats programades pel tutor acadèmic, i redactar els treballs especificats en el pla d’avaluació de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es fa a partir de:

— Un treball escrit (65 % de la nota).
— Un informe d’avaluació del centre de pràctiques (35 %).

Per superar l’assignatura cal aprovar els dos elements de l’avaluació.

En l’avaluació de les pràctiques intervenen el tutor del centre de pràctiques i la tutora acadèmica de l’estudiant. El tutor del centre avalua les actituds i les tasques dutes a terme per l’estudiant durant l’estada de pràctiques, mitjançant un informe d’avaluació que suposa un 35 % de la qualificació final.

La tutora acadèmica avalua les capacitats d’anàlisi crítica, de reflexió i d’integració de l’aprenentatge al centre amb els coneixements adquirits en les assignatures cursades anteriorment, mitjançant el treball de pràctiques elaborat per l’estudiant (65 %).

En el cas que el treball de pràctiques s’hagi qualificat amb una nota inferior a 5, l’estudiant es pot acollir a la reavaluació, sempre que hagi presentat a la tutora l’esborrany del treball.

La reavaluació consisteix a refer el treball escrit. La nota final s’obté de la mitjana ponderada de l’element reavaluat i de l’informe del centre.

La reavaluació de l’assignatura té un calendari específic que es fa públic oportunament. 

Els alumnes amb dispensa han d’elaborar un treball o memòria sobre un projecte real del seu centre, el tema del qual l’haurà d’acordar amb la tutora acadèmica, i que equival al 100% de la nota. Es pot reavaluar.

 

Avaluació śnica

Les característiques de l’assignatura fan que només sigui possible l’avaluació continuada, sense possibilitat d’avaluació única.