Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 572275

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Concepcion Rodriguez Parada

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 10

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 250

 

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

215

 

 

Recomanacions

 

Per matricular el TFM cal haver superat un mínim de 15 crédits d’assignatures obligatòries llevat de les Pràctiques externes.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

  • Originalitat en el desenvolupament i aplicació d’idees.
  • Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb l’àmbit d’estudi.
  • Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.
  • Capacitat de comunicar conclusions, coneixements i raonaments a públics especialitzats i no especialitzats de forma clara i sense ambigüitats.
  • Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de forma autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

  • Capacitat d’adaptar el disseny de processos, procediments i tasques de l’àmbit professional als actuals entorns digitals.
  • Capacitat d’identificar i estar al dia de la legislació i les normatives nacionals i internacionals vigents i aplicar-les a la pràctica professional.

 

Competències específiques

• Analitzar l’entorn de les unitats i serveis d’informació i les necessitats dels usuaris, mitjançant l’obtenció i interpretació de dades en un context estratègic i de competència.

• Diagnosticar i identificar els valors crítics que determinen l’èxit d’una organització en l’àmbit de les unitats i els serveis d’informació.

• Identificar els punts forts i febles d’una organització, d’un producte o d’un servei, establir i utilitzar indicadors i elaborar solucions per millorar la qualitat.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Conèixer les característiques bàsiques d’un treball de recerca o projecte i les fases per elaborar-lo.
• Conèixer les metodologies de recerca i avaluar la seva adequació per a un treball de recerca o projecte.
• Identificar les problemàtiques d’una organització i resoldre-les mitjançant un projecte.
• Desglossar les tasques que s’han de dur a terme per elaborar un treball de recerca o projecte.
• Definir els indicadors i la metodologia per avaluar un projecte.

 

Referits a habilitats, destreses


• Justificar, dissenyar i plantificar un projecte o estudi aplicat a la gestió d’un equip, d’un recurs o d’un servei.
• Resoldre correctament cadascuna de les etapes fonamentals en el desenvolupament del treball (seleccionar les fonts d’informació; integrar el coneixement per construir el marc teòric; recollir, interpretar i analitzar les dades obtingudes; expressar-se correctament per escrit, utilitzant degudament el llenguatge tècnic o científic).
• Planificar els recursos humans, materials i econòmics necessaris per desenvolupar un projecte.
• Elaborar una memòria del treball de recerca o projecte, presentar-lo de forma correcta i estructurada i defensar-lo davant un tribunal d’avaluació.
• Reflexionar de forma crítica, constructiva respecte dels informes de progrés, de les matrius d’autoavaluació i de les matrius d’avaluació de la defensa oral.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El treball final de màster té com objectiu demostrar el domini global i integrador per part de l’estudiant del conjunt de competències generals i específiques de la titulació i demostrar que sap aplicar-les a un entorn o problema específics.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura consisteix a presentar un treball de recerca o a planificar un projecte d’aplicació d’alguns dels continguts impartits en el màster. El treball s’ha de fer individualment amb l’assessorament acadèmic d’un tutor, que ha de ser un professor vinculat a algun dels departaments que imparteixen docència al màster.

Abans de l’inici del semestre, el coordinador de l’assignatura informa l’alumnat del calendari i de les condicions per elaborar el treball durant el curs o al següent any del màster. Seguint aquest calendari, els alumnes lliuren un document amb la proposta de treball al coordinador.

Per fer el treball, l’alumnat disposa del suport d’un tutor acadèmic, a més de la col·laboració de la resta de professors del màster. A partir de la proposta inicial, l’estudiant ha de desenvolupar les fases pròpies d’un treball de recerca o projecte d’aplicació de l’àmbit de la gestió d’equips, recursos o serveis d’informació.

A fi de fer un seguiment del desenvolupament del treball, durant aproximadament la desena setmana del semestre es fa una sessió virtual de seguiment. En aquesta sessió, cada estudiant disposa de deu minuts per exposar els objectius del treball i un resum de les fites assolides fins al moment.
 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El treball s’ha de lliurar en el termini previst en el calendari de l’assignatura. Sense l’autorització del tutor no es pot defensar el treball.

La defensa del treball és pública i hi són presents els tres membres del tribunal, un dels quals és el professor tutor. L’acte consisteix en una presentació oral de l’alumne del treball d’un màxim de vint minuts, un torn d’intervencions dels membres del tribunal i un altre torn de resposta de l’estudiant.


Després de la defensa pública, el tribunal qualifica el treball amb una nota de zero a deu, i l’equivalent corresponent de suspens, aprovat, notable, excel·lent o excel·lent amb matrícula d’honor.

Per a la qualificació de l’assignatura, el tribunal té en compte els següents elements:


• Memòria presentada per l’estudiant: claredat en la formulació dels objectius; coherència interna; rellevància (originalitat / utilitat pràctica); revisió bibliogràfica de les bases teòriques que fonamenten el treball; adequació i descripció dels mètodes utilitzats; interpretació de dades i resultats; aspectes formals (ordre i claredat en l’estructura del treball; correcció ortogràfica i sintàctica). La valoració de la memòria pondera el 75 % de la nota final.
• Exposició oral: capacitat de síntesi i adequació al temps assignat; adequació en l’ús de la tecnologia; qualitat dels arguments i del debat amb el tribunal. La valoració de la memòria pondera el 25 % de la nota final.


Reavaluació

Si el treball no es presenta en el termini previst o no obté l’avaluació positiva per a la seva defensa, l’alumne pot optar a la reavaluació. La reavaluació consisteix en la presentació d’un treball revisat que corregeixi tots els aspectes detectats pel tutor i/o la comissió. La reavaluació dels alumnes matriculats en el primer semestre es durà a terme entre els mesos de juny i juliol, i la dels alumnes matriculats en el segon semestre durant la primera quinzena de setembre.
 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Manual para la elaboración de trabajos académicos fin de título (TFG, TFM y Tesis doctoral) : modalidad presencial y online / Manuel Baelo Álvarez, Universidad Internacional de La RiojaValencia : Tirant Humanidades, 2020

  Les fonts específiques de cada treball les proporciona el professor tutor que s’assigni a cada estudiant. 

http://sire.ub.edu/login?url=https://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/login/login?username=CRAIUB&password=LbMuJB&redirectto=/ebook/show/9788418329869  Enllaç