Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball de Fi de Màster

Codi de l'assignatura: 572463

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Silvia Burset Burillo

Departament: Departament de Didàctiques Aplicades

crèdits: 10

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents.  

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 250

 

Activitats presencials i/o no presencials

10

 

-  Seminari

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

125

Aprenentatge autònom

115

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6 - Comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

 

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes que les sustenten públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els hi permeti continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

CG1 - Desenvolupar investigacions aplicant metodologies, tècniques de recollida de dades i instruments adequats a l’objecte d’estudi

 

CG2 - Seleccionar i integrar coneixements teòrics i pràctics amb la finalitat de crear projectes en les pràctiques professionals.

 

CG3 - Valorar la diversitat cultural i analitzar els canvis i innovacions pluridisciplinars que es produeixen en l’entorn per planificar iniciatives educatives, artístiques i culturals.

 

CT1 - Actuar des del compromís ètic de forma lliure i socialment responsable tant en contextos professionals com personals, sent respectuós amb els valors universals i democràtics.

 

CT2 - Gestionar i comunicar la informació de manera fluïda i organitzada en diferents àmbits i suports.

 

CE1 - Aplicar metodologies d’investigació adequades als àmbits estudiats que afavoreixin l’exploració, anàlisi i interpretació de pràctiques i manifestacions artístiques.

 

CE2 - Gestionar projectes educatius en contextos artístics interdisciplinars d’acord a processos desenvolupats per institucions i centres culturals.

 

CE3 - Dissenyar, planificar i avaluar situacions d’ensenyament-aprenentatge en diversos àmbits artístics, adequant-los a les necessitats i perfils dels subjectes receptors des de l’educació formal i no formal.

 

CE4 - Valorar críticament processos artístics i manifestacions culturals per a la seva transferència a l’àmbit educatiu amb la finalitat d’intervenció didàctica o d’investigació

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Definir un objecte d’estudi i desenvolupar un procés de recerca o d’intervenció en un context determinat.

 

Relacionar alguns temes i conceptes desenvolupats en les diferents assignatures del màster amb l’objecte d’estudi.

 

Referits a habilitats, destreses

Enregistrar, analitzar i interpretar les dades de manera sistemàtica per tal de fer una valoració descriptiva i crítica.

 

Crear o plantejar una investigació o una proposta d’intervenció que relacioni els àmbits de l’educació i les arts.

 

Referits a actituds, valors i normes

 

Mantenir una actitud proactiva i amb iniciativa en el desenvolupament del treball per tal d’extreure conclusions i/o introduir nous enfocaments i perspectives en relació al tema d’estudi.

 

Desenvolupar el potencial expressiu i comunicatiu per tal de difondre els resultats de la recerca.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Delimitació i característiques

*  El Treball Final de Màster pot orientar-se envers a una recerca o a una proposta d’innovació sobre algun dels temes o conceptes generats en els àmbits de l’educació i les arts. Ha de presentar una aportació original equivalent a un article publicable en una revista científica o a una presentació a un congrés.

 

2. Presentació formal del document

*  Extensió: De 40 a 60 pàgines. Format: DIN-A4. Tipus i cos de lletra: Times 12 o Arial 11, interlineat 1,5. Si escau, s’hi poden afegir annexos. Extensió del resum: 250 a 300 paraules per llengua (incloses en el còmput total de pàgines).

El document ha d’estar paginat. Els apartats han d’estar numerats. La bibliografia ordenada alfabèticament per autors. Les notes a peu de pàgina.

En l’escrit han d’observar-se les característiques del discurs acadèmic i correcció en les citacions, notes, figures, taules, etc. El document ha de tenir coherència i correcció ortogràfica i sintàctica.

L’estudiant lliurarà un exemplar imprès a dues cares a cada membre del tribunal, prèviament signat amb el vistiplau del tutor. També, lliurarà una còpia en format digital pdf. a la coordinació.

L’estudiant presentarà i defensarà el seu treball en sessió pública davant una comissió avaluadora formada per tres docents.

 

3. Estructura interna i organització del document

*  Dades identificatives: títol, nom de l’autor, nom del tutor.

Índex: amb indicació de les pàgines.

Resum (en català, espanyol i anglès) en el qual es faci referència als aspectes següents: objectiu, interès i originalitat de l’aportació científica i principals resultats.

Justificació i interès de la recerca o proposta d’innovació: descripció de l’objecte d’estudi; cal identificar clarament el fenomen que es vol investigar / desenvolupar i exposar-ne/argumentar-ne l’interès o rellevància i actualitat.

Marc teòric o conceptual: Exposició breu dels fonaments teòrics i coneixements més recents referits directament al problema de recerca o objecte d’anàlisi, esmentant la bibliografia pertinent i actualitzada. Ha de permetre una visió panoràmica, mostrar un estat de la qüestió actualitzat i una descripció del context d’estudi.

Objectius de la proposta de innovació, de intervenció o de la recerca i preguntes d’investigació i/o hipòtesis.

Metodologia: opció metodològica elegida; instruments i procediments aplicats en la recollida i tractament de les dades, etc. (mostra; eines de recollida i/o anàlisi de dades; sistemes de transcripció i codificació, disseny, criteris de qualitat, fases, materials...).

Estudi de les dades, anàlisi, presentació i discussió de resultats. Constitueix el cos de l’aportació original.

Conclusions: Referides als objectius i/o hipòtesis de la recerca.

Bibliografia (referències bibliogràfiques i altres tipus de fonts).

Annexos (si escau): Documentació, material gràfic i audiovisual, etcètera.

4. Defensa pública de la recerca o de la intervenció.

*  Claredat expositiva dels processos desenvolupats en la recerca o innovació en els àmbits de l’educació i de les arts, incidint en: 

- L’estat de la qüestió de l’objecte d’estudi. Revisió de la literatura.

- Presentació dels objectius de la recerca o innovació.

- Metodologia i instruments de recollida de dades.

- Anàlisi de les dades i interpretació.

- Conclusions i prospectiva.

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El Treball Final de Màster es realitza sota la supervisió i assessorament d’un tutor.

El tutor del treball orientarà i seguirà la recerca o innovació de l’alumne en totes les fases fins a la redacció dels resultats i document final.

El treball serà defensat en sessió pública, davant un tribunal format tres professors, prèvia aprovació del treball per part del professor tutor.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

NOTA: La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0.

El Treball Final de Màster serà avaluat pel professor tutor i per un tribunal format per tres professors, del qual no pot formar part el tutor. Aquest farà un informe valoratiu sobre el procés de l’elaboració i resultat final adreçat als membres del tribunal. Tanmateix, en aquest informe haurà de constar la seva autorització per a la defensa pública.

Els percentatges d’avaluació són els següents:

Avaluació per part del professor tutor del seguiment del treball escrit dels processos d’ensenyament-aprenentatge (60%)

Avaluació del document escrit i de la defensa pública oral per part del tribunal (40%)

La comissió avaluadora establirà el procediment de l’acte de presentació pública del TFM. Aquest acte inclourà un temps d’exposició oral per part de l’alumne i un altre de preguntes, comentaris i suggeriments per part del tribunal.

Els criteris d’avaluació s’adequaran als apartats següents:

- Interès i originalitat del tema.

- Adequació del marc teòric i els antecedents.

- Coherència, claredat i exposició dels continguts.

- Adequació de les preguntes de recerca i hipòtesi.

- Adequació, justificació i explicitació de la metodologia.

- Interès i utilitat dels resultats; aportacions al coneixement sobre el tema.

- Actualitat, rellevància i adequació de la bibliografia.

- Claredat formal, expositiva i coherència global del projecte presentat.

- Correcció en la redacció (ortografia i sintaxi).

- Presentació oral: capacitat de comunicació del procés i els resultats de manera clara, organitzada i sintètica.