Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comunicació Artística i Aprenentatge

Codi de l'assignatura: 572464

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Silvia Burset Burillo

Departament: Departament de Didàctiques Aplicades

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents.  

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Seminari

Presencial

 

42

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

38

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6 - Comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

 

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes que les sustenten públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els hi permeti continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

CG2 - Seleccionar i integrar coneixements teòrics i pràctics amb la finalitat de crear projectes en les pràctiques professionals.

 

CT1 - Actuar des del compromís ètic de forma lliure i socialment responsable tant en contextos professionals com personals, sent respectuós amb els valors universals i democràtics.

 

CE2 - Gestionar projectes educatius en contextos artístics interdisciplinars d’acord a processos desenvolupats per institucions i centres culturals.

 

CE3 - Dissenyar, planificar i avaluar situacions d’ensenyament-aprenentatge en diversos àmbits artístics, adequant-los a les necessitats i perfils dels subjectes receptors des de l’educació formal i no formal.

 

CE4 - Valorar críticament processos artístics i manifestacions culturals per a la seva transferència a l’àmbit educatiu amb la finalitat d’intervenció didàctica o d’investigació.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Estudiar el paper de l’educació artística en la societat de la informació.

 

Investigar diferents contextos educatius formals, no formals i informals relacionats amb l’educació artística.

 

Referits a habilitats, destreses

Desenvolupar estratègies i recursos per a la comprensió crítica dels processos artístics i la seva transferència en el camp educatiu.

 

Dissenyar, planificar i avaluar situacions d’ensenyament - aprenentatge per tal de considerar l’educació artística com a via de coneixement de processos socials, culturals i personals.

 

Referits a actituds, valors i normes

Desenvolupar una actitud crítica i una opinió argumentada davant els fets i processos artístics.

 

Mantenir una actitud disciplinada, oberta, proactiva i amb iniciativa en el processos i situacions d’ensenyament-aprenentatge.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’educació artística: estat de la qüestió

*  

1.1. Definicions del terme “educació artística”. Paradigmes, teories i autors.

1.2. Situacions actuals de l’educació artística en diferents sistemes educatius.

1.3. Contextos no formals i informals on interaccionen les arts i l’educació.

2. Transculturalitat, hibridació i tradició: components d’una identitat cultural contemporània

*  

2.1. L’educació artística i els contextos socioculturals.

2.2. Diversitat i pluralitat del patrimoni cultural: els patrimonis culturals.

2.3. Globalització, educació artística i escola.

3. L’art i la societat de la informació

*  

3.1. Una historiografia de l’educació per l’art: de Herbert Read a The Simpson.

3.2. La comunicació multilineal i connectiva com a generadora de símbols i significats.

3.3. La comunicació cultural mediada. La influència dels mass media. Recepció i consum.

4. La pedagogia crítica a través de les arts

*  

4.1. Crítica, reflexió i dialèctica de la funció de l’art en la societat.

  4.2. De les competències que han d’assolir els estudiants a les competències dels professors: a la recerca d’una actitud reflexiva.

  4.3. De la teoria a la praxi o de la pràctica reflexiva i creativa a la teoria.

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 • Sessions expositives per a situar els temes i les activitats.
 • Debats sobre els temes plantejats a partir de la reflexió de les diferents sessions expositives.
 • Recerca dels conceptes que es desenvolupen en el transcurs de les sessions i d’altres d’interès propi.
 • Elaboració de textos a través de la recerca i l’anàlisi crítica dels diversos temes exposats.
 • Creació d’un projecte educatiu a través de l’anàlisi, el desenvolupament i la síntesi d’una temàtica d’interès personal.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

NOTA: La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0. En el cas que la docent tingui indicis de plagi en una evidència d’avaluació, aquesta podrà fer una prova suplementària per descartar el dubte.

Activitats / Instruments d’avaluació

 • Participació reflexiva, crítica i constructiva en els processos desenvolupats a les sessions (activitats, debats, grups de discussió, exposicions, redaccions, etc).
 • L’exploració de mètodes i estratègies, a través de la reflexió, anàlisi i síntesi de la informació, delimitant debilitats i fortaleses, per a desenvolupar i argumentar un projecte educatiu vinculat a l’ensenyança de les arts.

  La creació del projecte educatiu és l’eix transversal de totes les activitats propostes i es concreta en sis fases:

 • Proposta > Feed-back estudiant-docent > Negociació > Validació > Avaluació.
 • Delimitació, disseny i argumentació de la proposta: Objectius, pla de treball, metodologia, calendari > Feed-back estudiant-docent > Negociació > Evaluació > Validació.
 • Desenvolupament dels objectius > Avaluació > Validació.
 • Assoliment dels objectius > Avaluació > Validació
 • Validació pròpia (autoavaluació) respecte els objectius i finalitats >
 • Avaluació > Validació.
 • Comunicació dels objectius > Avaluació > Validació > Qualificació.

  Cadascuna d’aquestes fases es concreta en dos instruments d’avaluació: la discussió en les tutories individuals o grupals i en els informes i recensions escrits.

   

  Criteris d’avaluació

  Cadascuna de les activitats e instruments d’avaluació es vincula als següents criteris de qualificació:

 • Cercar i seleccionar les fonts d’informació d’acord a uns criteris definits per objectius.
 • Assolir i demostrar la comprensió de cadascun dels temes vinculats a la matèria, a partir de la reflexió i l’aprenentatge dialògic i la seva posterior concreció en activitats determinades.
 • Valorar cada situació, objecte d’estudi o activitat des d’una perspectiva crítica i constructiva.
 • Afrontar i solucionar de manera creativa els processos de generació de les activitats, exposicions i projecte, davant la inseguretat i el dubte.Transferir, vincular i relacionar els coneixements i competències desenvolupades a altres situacions reals o hipotèticament reals.
 • Assumir la responsabilitat i el compromís davant els processos i activitats desenvolupats a través dels instruments d’avaluació.

Reavaluació:

Requisits

Només poden acollir-se a la reavaluació els alumnes que compleixen els següents punts:

 • Haver assistit al 80% de les sessions.
 • Haver lliurat totes les evidències d’avaluació en els terminis establerts.
 • Haver suspès l’assignatura amb una qualificació mínima de 4.

  Procediment

Després de la publicació de les qualificacions finals i durant el període de revisió, l’alumne ha de posar-se en contacte amb el professor per conèixer el procediment a seguir, per tal de superar les competències i objectius formatius.

El procés de reavaluació s’adequarà a la casuística de cada alumne i d’acord als requisits previs.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALSINA, P.; DÍAZ, M.; GIRÁLDEZ, A. (coordinadores) (2012) La competencia cultural y artística. Barcelona: Graó.  Enllaç

ALSINA, P.; DÍAZ, M.; GIRÁLDEZ, A.; IBARRETXE, G. (2009) 10 ideas clave. El aprendizaje creativo. Barcelona: Graó.  Enllaç

BAMFORD, A. (2009) El factor ¡wuau! El papel de las artes en la educación. Un estudio internacional sobre el impacto de las artes en la educación. Barcelona: Octaedro.  Enllaç

BOSCH, E. (1998). El plaer de mirar. El museu del visitant. Barcelona: Actar.  Enllaç

BRUNER, J. (2001) Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva. Madrid: Alianza.  Enllaç

BURSET, S.; CALDERÓN, D.; GUSTEMS, J. (2016) Proyectos artísticos interdisciplinares. La creación al servicio del bienestar. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.  Enllaç

CAREY, J. (2007) ¿Para qué sirve el arte? Barcelona: Debate.  Enllaç

COLLELLDEMONT, E. (2002) Educació i experiència estètica. Vic: Eumo Editorial.  Enllaç

EFLAND, A. (2004) Arte y cognición. La integración de las artes visuales en el currículum. Barcelona: Octaedro.  Enllaç

EISNER, E. W. (2000) Educar la visión artística. Barcelona: Paidós.  Enllaç

EISNER, E. W. (1998) El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa.  Enllaç

FREEDMAN, K. (2006) Enseñar la cultura visual. Currículum, estética y la vida social del arte. Barcelona: Octaedro.  Enllaç

GARDNER, H. (2005) Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad. Barcelona: Paidós.  Enllaç

GRUPO DE EDUCACIÓN MATADERO MADRID (2017). Ni arte ni educación. Una experiencia en la que lo pedagógico vertebra lo artístico. Madrid: La Catarata.

GÓMEZ, J.J. (coordinador) (2007) La representación de la representación. Danza, teatro, cine, música. Madrid: Cátedra.  Enllaç

GUSTEMS, J. (2014). Arte y bienestar. Investigación aplicada. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona. ISBN: 978-84-475-3752-5

MARINA, J. A. (2010) La educación del talento. Barcelona: Ariel.  Enllaç

MARTÍNEZ, M.; JOLONCH, A. (2019). Les paradoxes de la innovació educativa.Barcelona: Horsori Editorial.

SÁEZ, J. (2006). El Arte. Conversaciones imaginarias con mi madre. Barcelona: Reservoir Books.    Enllaç

MESÍAS, J. M. (2019). Educación artística sensible. Cartografía contemporánea para arteducadores. Barcelona: Graó.

Article

BURSET, S. (2020). Evidencias en el desarrollo de las competencias del ámbito artístico. En la publicación: Evidencias científicas para mejorar la práctica docente. Barcelona: Dosier Graó. Volumen 5.

BURSET, S. (2017). La didáctica de las artes plásticas: entre lo visual, lo visible y lo invisible. Revista DIdacticae, 2, 105-118. Universitat de Barcelona. ISSN 2462-2737.

CIRERA, A. (2015). La influència de l’espai en els aprenentatges: Estudi de les aules d’Educació Visual i Plàstica en el Grau de Mestre d’Educació Infantil de les facultats d’educació de la província de Barcelona. Treball Final de Màster Màster en Educació Interdisciplinària de les Arts. (Especialitat Recerca). Disponible a: http://hdl.handle.net/10854/4963