Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Espais, Objectes i Entorns Artístics

Codi de l'assignatura: 572465

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Julia Castell Villanueva

Departament: Departament de Didàctiques Aplicades

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

28

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial

 

2

 

-  Taller experimental

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

38

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques i generals

CG2 - Seleccionar i integrar coneixement teòrics i pràctics per tal de crear projectes en pràctiques professionals


CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base u oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, moltes vegades en un context d’investigació

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i les capacitats de resolució de problemes en nous entorns o entorns poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi


CB8 - Que els estudiants siguin capaços de integrar coneixements i enfrontar-se la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a la aplicació dels seus coneixements i judicis


CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sens ambigüitats


CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permeti continuar estudiant d’una manera en part autodirigida i/o autònomaCompetències transversals


CT1 - Actuar des del compromís ètic de forma lliure i socialment responsable, tant en contextos professionals com en contextos personals, sent respectuós amb els valors universals i democràtics.Competències específiques


CE2 - Gestionar projectes educatius en contextos artístics interdisciplinaris d’acord als processos desenvolupats per institucions i centres culturals


CE3 - Dissenyar, planificar i avaluar situacions d’ensenyament-aprenentatge en diversos àmbits artístics, adaptant-les a les necessitat i perfils del subjectes receptors des de l’educació formal i no formal


CE4 - Valorar críticament processos artístics i manifestacions culturals per a la seva transferència a l’àmbit educatiu amb finalitats d’intervenció didàctica o d’investigació

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Investigar diferents espai, objectes i entorns educatius no formals i informals relacionats amb l’educació artística.

Desenvolupar estratègies i recursos per a la creació artística i cultural en espais i entorns expositius per tal de facilitar la seva transferència en el camp educatiu.

Dissenyar, planificar i avaluar situacions d’ensenyament - aprenentatge per tal de considerar la comunicació artística com a via de coneixement de fenòmens socials, culturals i personals.

Estudiar el paper dels objectes artístics i museístics en relació a entorns i espais educatius específics en la era de la comunicació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Claus i fonaments dels conceptes expositius: interpretació o interpenetració

2. La potencialitat de l’objecte des d’un punt de vista didàctic

3. L’espai expositiu: informació i aprenentatge

4. Entorns artístics amb voluntat didàctica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Metodològicament el cos principal de l’assignatura es planteja amb sessions teòric-pràctiques que desenvolupen els principals conceptes a través de les següents estratègies:

Sessions expositives per a situar els temes combinats amb debats reflexius per aprofundir sobre els conceptes plantejats.

Recerca individual i/o grupal entorn als conceptes que es desenvolupen en el transcurs de les sessions i d’altres d’interès propi.

Complementàriament es plantegen diferents sortides culturals per apropar a l’estudiant a la realitat sociocultural del seu entorn, a través de l’anàlisi valorativa de diferents objectes i entorns, exposicions i museus.

Puntualment s’aprofundirà en l’apropament de casos concrets a través de seminaris i tallers experimentals que permetran les anàlisis valoratives de diferents objectes i entorns, exposicions i museus.

El treball tutelat es basarà en la realització d’un projecte expositiu grupal per a treballar les competències, objectius i continguts de l’assignatura així com en la creació d’un projecte educatiu integrat en el projecte expositiu.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES
Requisits

–Assistir, com a mínim, al 80% de les sessions

–Prendre el compromís de lliurar puntualment les activitats d’avaluació.

Activitats i criteris d’avaluació

Activitats d’aprenentatge

–Exercicis i activitats individuals o en grup (40%)

–Projecte grupal per evidenciar l’assoliment dels continguts del curs (60%).

Criteris d’avaluació

S’avaluarà la capacitat de l’estudiant per:

–Descriure, interpretar, modificar i/o projectar situacions d’ensenyament-aprenentatge originals, factibles i adequades als objectius, necessitats i contextos.

–Cercar, seleccionar i ampliar informació per documentar-se d’acord a les propostes i situacions plantejades.

–Realitzar les activitats i els treballs amb coherència i adequació a les indicacions proposades.

–Desenvolupar i relacionar les qüestions de caràcter conceptual i formal.

–Demostrar esperit crític, constructiu, innovador i creatiu.

–Mostrar una actitud positiva, activa i col·laborativa

–Lliurar puntualment les evidències d’avaluació.

NOTA: La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0.

Reavaluació

Requisits

–Haver assistit al 80% de les sessions

–Haver lliurat totes les activitats d’avaluació en els terminis establerts.

–Haver suspès l’assignatura amb una nota igual o superior a 4.

Procediment

–Després de la publicació de les qualificacions finals i durant el període de revisió, l’estudiant ha de posar-se en contacte amb el professorat per conèixer el procediment a seguir per assolir les competències i els objectius formatius.

–El procés de reavaluació s’adequarà a la casuística de cada estudiant.

 

 

Avaluació única

AVALUACIÓ ÚNICA
Requisits

–És imprescindible concertar una trobada presencial amb el/s professor/s responsable/s de l’assignatura per conèixer les activitats que cal fer i signar plegats, en el termini establert per l’ensenyament, la sol·licitud i acceptació d’aquesta modalitat d’avaluació.

–L’avaluació única, com a modalitat d’avaluació acreditativa i no formativa, implica la renúncia de l’estudiant a obtenir del docent un seguiment del procés d’aprenentatge.

–El professorat pot exigir com a requisit l’assistència a determinades activitats presencials (tal i com s’indica a l’Article 12, punt 12.3 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la Universitat de Barcelona (Aprovada per Consell de Govern en data 8 de maig de 2012).

 

Activitats i criteris d’avaluació

Activitats

–Exercicis, activitats i projectes i treballs d’anàlisi per relacionar la teoria i la praxi (reflexions, memòries, carpeta d’aprenentatge, portafolis…) (45%)

–Prova (escrita) individual sobre aspectes teòrics i pràctics de l’assignatura on s’evidenciïn les lectures obligatòries (55%).

NOTA: Per poder fer la prova és imprescindible haver lliurat les activitats d’avaluació en la data acordada.

Criteris

S’avaluarà la capacitat de l’estudiant per:

–Descriure, interpretar, modificar i/o projectar situacions d’ensenyament-aprenentatge originals, factibles i adequades als objectius, necessitats i contextos.

–Cercar, seleccionar i ampliar informació per documentar-se d’acord a les propostes i situacions plantejades.

–Realitzar les activitats i els treballs amb coherència i adequació a les pautes proposades.

–Desenvolupar i relacionar les qüestions de caràcter conceptual i formal.

–Demostrar esperit crític, constructiu, innovador i creatiu.

 

NOTA: La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0.

 

Reavaluació

Requisits

­­–Haver lliurat totes les activitats d’avaluació en el termini establert.

–Haver suspès l’assignatura amb una nota igual o superior a 4.

 

Procediment

–Després de la publicació de les qualificacions finals i durant el període de revisió, l’estudiant ha de posar-se en contacte amb el professorat per conèixer el procediment a seguir per assolir les competències i els objectius formatius.

–El procés de reavaluació s’adequarà a la casuística de cada estudiant.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Arheim, Rudolf. (1998) El pensamiento visual. Paidós.  Enllaç

Berger, John (2000) Modos de ver. Gustavo Gili   Enllaç

Bosch,Emma. (1998). El plaer de mirar. El museu del visitant. Actar  Enllaç

Cabanellas, Isabel; Eslava, Clara. (coord). (2005) Territorios de la infancia. Diálogos entre arquitectura y pedagogía. Graó.  Enllaç

Eisner Eliot. W. (2000) Educar la visión artística. Paidós.  Enllaç

Gardner, Howard. (2005) Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad. Paidós.  Enllaç

Pastor, M.Inmaculada (2004) Pedagogía museística. Nuevas perspectivas y tendencias actuales.Ariel.  Enllaç

Llonch, Nayra; Santacana, Joan. (2011) Claves de la museografía didáctica.  Milenio, Col.Educación  Enllaç

Martín, Carolina y Castell Júlia. (2010). Análisis y clasificación de los modelos interactivos. En Joan Santacana; Carolina Martín (Eds), Manual de museografía interactiva (pp.84-335) . Trea.  Enllaç

Tilden, Freeman., (2006), La interpretación de nuestro patrimonio, Asociación para la interpretación del Patrimonio  Enllaç

Jacquiau Chamska, Eléonore; García Viña, Marta (2004). El estado de las cosas. El objeto en el arte de 1960 a nuestros días. MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo / ARTRIUM, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo

Alderoqui, Sílvia. (2015). La educación en los museos del siglo XXI. En S. Espinosa (ed.), Ciencia, Arte y Tecnología. Enfoques plurales para un abordaje multidisciplinar (pp. 17-36). Universidad Nacional de Lanús.

Article

De la Calle, Roman. (2013). Crear imágenes / fingir objetos. Diálogos entre las propuestas artísticas de Isidro Ferrer, Sean Mackaoui & Chema Madoz, EME Experimental Illustration, Art & Design. Universitat Politècnica de València.

https://polipapers.upv.es/index.php/eme/article/view/1777/1902  Enllaç

Punte, M. J. (2018). Una resaca de juguetes olvidados : la obra de Joseph Cornell revisada por Maria Negroni en su libro Elegía Joseph Cornell (2013) [en línea]. Mitologías Hoy, 17.

https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8328   Enllaç

Ramon, Ricard. (2017). Pedagogías visuales y artísticas en torno al objeto cotidiano. Artseduca, 18, 30-53.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6126450  Enllaç

Castell, Júlia (2018).  Knolling, una nova forma de treballar amb objectes. Perspectiva Escolar. 401, pp. 36 - 41.
Associació de Mestres Rosa Sensat

https://www.rosasensat.org/revista/objectes-num-401/monografic-knolling-una-nova-forma-de-treballar-amb-objectes/  Enllaç